ایران
تاریخ قابل تغییر است.
- - - - -
YTC
- - - - -
خروجی اکسل
نمایش اوراق اسناد خزانه سررسید شده
ردیفنمادقیمت معامله شده هر ورقهتاریخ آخرین روز معاملاتیتاریخ سررسیدYTMبازده ساده
1 اخزا11 995,621 1396-07-16 1396-07-24
سررسید شده
سررسید شده
2 اخزا10 995,400 1396-06-27 1396-07-03
سررسید شده
سررسید شده
3 اخزا7 995,001 1396-04-26 1396-05-02
سررسید شده
سررسید شده
4 اخزا1 993,645 1394-12-18 1394-12-23
سررسید شده
سررسید شده
5 اخزا8 995,022 1396-05-16 1396-05-23
سررسید شده
سررسید شده
6 اخزا9 995,172 1396-06-06 1396-06-13
سررسید شده
سررسید شده
7 اخزا2 996,015 1395-06-16 1395-06-21
سررسید شده
سررسید شده
8 اخزا5 996,998 1395-09-03 1397-05-05
سررسید شده
سررسید شده
9 اخزا3 994,450 1395-07-14 1395-07-21
سررسید شده
سررسید شده
10 سخا2 995,000 1395-11-13 1395-11-19
سررسید شده
سررسید شده
11 سخا1 997,989 1395-10-15 1395-10-19
سررسید شده
سررسید شده
12 اخزا4 997,500 1395-08-17 1395-08-21
سررسید شده
سررسید شده
13 اخزا6 994,000 1395-12-21 1395-12-25
سررسید شده
سررسید شده
14 سخاب2 995,000 1396-08-13 1396-08-22
سررسید شده
سررسید شده
15 سخاب3 994,501 1396-09-13 1396-09-22
سررسید شده
سررسید شده
16 سخاب4 995,000 1396-10-10 1396-10-20
سررسید شده
سررسید شده
17 سخاب5 995,010 1396-11-14 1396-11-24
سررسید شده
سررسید شده
18 سخاب6 995,000 1396-12-16 1396-12-27
سررسید شده
سررسید شده
19 سخاب7 991,900 1397-12-20 1397-12-28
سررسید شده
سررسید شده
20 اخزا602 993,012 1397-06-03 1397-06-12
سررسید شده
سررسید شده
21 اخزا611 992,102 1397-08-30 1397-09-13
سررسید شده
سررسید شده
22 اخزا603 994,110 1397-07-02 1397-07-10
سررسید شده
سررسید شده
23 اخزا604 994,400 1398-08-11 1398-08-20
سررسید شده
سررسید شده
24 اخزا605 993,010 1397-09-14 1397-09-26
سررسید شده
سررسید شده
25 اخزا606 995,451 1398-07-14 1398-07-22
سررسید شده
سررسید شده
26 اخزا607 995,403 1397-10-03 1397-10-10
سررسید شده
سررسید شده
27 اخزا608 995,000 1398-04-03 1398-04-11
سررسید شده
سررسید شده
28 اخزا610 996,300 1398-09-04 1398-09-11
سررسید شده
سررسید شده
29 اخزا614 996,464 1398-10-09 1398-10-16
سررسید شده
سررسید شده
30 اخزا609 994,185 1398-04-03 1398-04-11
سررسید شده
سررسید شده
31 اخزا612 995,000 1398-11-06 1398-11-14
سررسید شده
سررسید شده
32 اخزا613 995,691 1398-10-09 1398-10-16
سررسید شده
سررسید شده
33 اخزا615 995,250 1398-08-11 1398-08-20
سررسید شده
سررسید شده
34 اخزا601 993,400 1397-04-27 1397-05-08
سررسید شده
سررسید شده
35 اخزا621 993,000 1397-05-10 1397-05-22
سررسید شده
سررسید شده
36 اخزا622 995,441 1398-05-15 1398-05-23
سررسید شده
سررسید شده
37 اخزا623 994,002 1399-05-21 1399-05-28
سررسید شده
سررسید شده
38 اخزا624 997,250 1399-06-19 1399-06-25
سررسید شده
سررسید شده
39 اخزا701 993,695 1397-09-10 1397-09-20
سررسید شده
سررسید شده
40 اخزا702 995,800 1397-10-17 1397-10-24
سررسید شده
سررسید شده
41 اخزا703 996,680 1399-07-16 1399-07-21
سررسید شده
سررسید شده
42 اخزا704 995,000 1399-10-17 1399-10-22
سررسید شده
سررسید شده
43 اخزا706 996,500 1399-04-18 1399-04-23
سررسید شده
سررسید شده
44 اخزا707 994,002 1398-06-17 1398-06-27
سررسید شده
سررسید شده
45 اخزا708 995,600 1398-07-15 1398-07-23
سررسید شده
سررسید شده
46 اخزا709 996,301 1399-05-08 1399-05-13
سررسید شده
سررسید شده
47 اخزا710 995,045 1398-03-19 1398-03-27
سررسید شده
سررسید شده
48 اخزا711 996,000 1398-04-23 1398-04-30
سررسید شده
سررسید شده
49 اخزا712 991,076 1398-05-14 1398-05-30
سررسید شده
سررسید شده
50 اخزا705 999,999 1398-05-15 1398-05-23
سررسید شده
سررسید شده
51 اخزا713 946,146 1400-01-28 1400-05-18
19/39%
18/22%
52 اخزا714 995,000 1398-07-14 1398-07-22
سررسید شده
سررسید شده
53 اخزا716 962,000 1400-01-29 1400-04-07
22/04%
20/31%
54 اخزا717 995,688 1398-10-10 1398-10-17
سررسید شده
سررسید شده
55 اخزا723 897,000 1400-01-28 1400-08-24
20/58%
19/77%
56 اخزا722 951,972 1400-01-29 1400-04-28
21/56%
20/02%
57 اخزا721 901,000 1400-01-29 1400-07-28
22/84%
21/68%
58 اخزا720 967,001 1400-01-29 1400-03-24
23/97%
21/85%
59 اخزا719 995,002 1398-08-19 1398-08-27
سررسید شده
سررسید شده
60 اخزا718 935,900 1400-01-29 1400-05-25
22/32%
20/83%
61 اخزا715 998,002 1399-02-20 1399-02-24
سررسید شده
سررسید شده
62 اخزا801 996,678 1399-04-18 1399-04-23
سررسید شده
سررسید شده
63 اخزا802 996,000 1399-04-25 1399-04-30
سررسید شده
سررسید شده
64 اخزا803 996,001 1399-05-15 1399-05-21
سررسید شده
سررسید شده
65 اخزا811 867,303 1400-01-29 1400-10-13
22/12%
21/48%
66 اخزا814 800,500 1400-01-29 1401-03-18
21/56%
21/87%
67 اخزا804 957,490 1400-01-29 1400-04-21
20/51%
19/06%
68 اخزا805 955,000 1400-01-29 1400-04-22
21/58%
20%
69 اخزا806 936,700 1400-01-29 1400-05-19
23/29%
21/64%
70 اخزا807 907,000 1400-01-29 1400-07-19
22/44%
21/26%
71 اخزا808 893,016 1400-01-29 1400-08-17
22/44%
21/43%
72 اخزا809 876,000 1400-01-29 1400-09-23
22/3%
21/53%
73 اخزا810 873,979 1400-01-29 1400-10-06
21/45%
20/8%
74 اخزا812 847,001 1400-01-29 1400-11-11
23/42%
22/89%
75 اخزا815 795,900 1400-01-29 1401-04-06
21/11%
21/52%
76 اخزا813 810,020 1400-01-29 1401-02-19
22/05%
22/18%
77 اخزا816 775,989 1400-01-29 1401-05-03
22/13%
22/76%
78 اخزا817 775,666 1400-01-29 1401-05-12
21/71%
22/37%
79 اخزا818 760,111 1400-01-29 1401-06-14
21/93%
22/81%
80 اخزا819 728,841 1400-01-21 1402-03-22
15/67%
17/12%
81 اخزا820 603,000 1400-01-29 1402-08-06
22/14%
26/04%
82 اخزا821 595,313 1400-01-29 1402-09-06
21/98%
26/04%
83 اخزا901 752,500 1400-01-29 1401-06-21
22/47%
23/45%
84 اخزا902 704,004 1400-01-29 1401-10-19
22/51%
24/32%
85 اخزا903 694,311 1400-01-29 1401-11-10
22/66%
24/65%
86 اخزا904 695,000 1400-01-29 1401-12-15
21/33%
23/32%
87 اخزا905 660,000 1400-01-29 1402-02-18
22/41%
25/07%
88 اخزا906 744,529 1400-01-29 1402-03-21
14/72%
15/97%
89 اخزا907 617,900 1400-01-29 1402-07-04
21/8%
25/33%
90 اخزا908 620,800 1400-01-29 1402-06-06
22/37%
25/86%
91 اخزا909 650,521 1400-01-29 1402-03-16
22/32%
25/17%
92 اخزا910 603,873 1400-01-29 1402-08-07
22/05%
25/91%
93 اخزا911 589,880 1400-01-29 1402-09-06
22/4%
26/63%
94 اخزا914 573,500 1400-01-29 1402-10-25
22/45%
27/09%
خروجی اکسل
نمایش اوراق سررسید شده
ردیفنمادقیمت معامله شده هر ورقهتاریخ آخرین روز معاملاتیتاریخ سررسیدYTM
1 (2)کشاورز 1,000,000 1390-08-18 1390-08-18
سررسید شده
2 اجاد1 1,049,284 1398-12-25 1398-12-26
سررسید شده
3 اجاد21 1,004,904 1399-11-04 1399-11-18
سررسید شده
4 اجاد22 1,000,000 1399-11-08 1399-11-18
سررسید شده
5 اجاد23 1,000,000 1399-11-08 1399-11-18
سررسید شده
6 اجاد24 1,000,000 1399-11-14 1399-11-18
سررسید شده
7 اجاد25 1,000,000 1399-11-08 1399-11-18
سررسید شده
8 اجاد26 1,000,000 1399-11-11 1399-11-18
سررسید شده
9 اجاد27 1,000,000 1399-11-08 1399-11-18
سررسید شده
10 اجاد3 999,999 1399-08-18 1399-11-18
سررسید شده
11 اجاد41 1,010,000 1399-02-14 1399-12-24
سررسید شده
12 اجاد42 991,000 1399-10-10 1399-12-24
سررسید شده
13 اراد11 995,000 1400-01-25 1402-06-25
19/11%
14 اراد12 1,000,000 1399-02-06 1402-06-25
18/82%
15 اراد13 885,000 1399-04-15 1402-06-25
24/67%
16 اراد21 1,000,000 1399-02-22 1402-12-25
18/83%
17 اراد22 1,000,000 1400-01-14 1402-12-25
18/81%
18 اراد24 1,025,000 1399-07-30 1402-12-25
17/74%
19 اراد31 1,000,000 1402-08-13 1402-08-13
0%
20 اراد32 1,000,000 1402-11-13 1402-11-13
0%
21 اراد33 905,720 1400-01-29 1403-03-27
20/04%
22 اراد34 1,000,000 1399-10-14 1403-05-27
15/58%
23 اراد35 1,000,000 1400-01-21 1401-03-03
15/66%
24 اراد36 1,050,000 1400-01-29 1401-04-03
10/75%
25 اراد37 1,000,000 1399-11-28 1400-05-24
15/71%
26 اراد38 1,050,000 1400-01-28 1401-05-24
12/28%
27 اراد39 1,000,000 1402-04-24 1402-04-24
0%
28 اراد40 1,000,000 1400-01-15 1402-07-30
17/8%
29 اراد41 992,500 1400-01-25 1400-06-07
18/17%
30 اراد42 1,056,250 1399-09-03 1401-06-07
12/8%
31 اراد43 955,460 1399-12-19 1402-05-07
20/38%
32 اراد44 1,050,000 1399-11-07 1400-07-21
7/86%
33 اراد45 978,000 1400-01-28 1401-07-21
18/63%
34 اراد46 1,000,000 1399-10-22 1403-02-26
18/85%
35 اراد47 960,000 1400-01-17 1400-08-04
24/61%
36 اراد48 980,000 1399-12-27 0
0%
37 اراد49 990,000 1400-01-28 1402-06-12
18/33%
38 اراد50 1,000,001 1400-01-29 1403-02-16
19/71%
39 اراد51 969,000 1400-01-25 1400-10-25
20/7%
40 اراد52 1,000,000 1401-08-25 1401-08-25
0%
41 اراد53 958,293 1400-01-28 1402-07-25
20/13%
42 اراد54 1,015,000 1399-12-10 1401-09-08
15/6%
43 اراد55 970,000 1400-01-24 0
0%
44 اراد56 1,000,000 1399-11-14 1403-08-28
18/84%
45 اراد57 905,000 1399-09-29 1403-09-05
22/89%
46 اراد58 972,287 1399-12-19 1401-10-11
18/71%
47 اراد59 1,000,000 1399-09-12 1403-09-12
18/79%
48 اراد60 947,000 1400-01-18 0
0%
49 اراد61 1,000,000 1400-01-21 1403-09-26
18/84%
50 اراد62 1,035,000 1399-12-18 1403-09-26
17/71%
51 اراد63 1,000,000 1399-12-27 1403-09-26
18/84%
52 اراد64 944,500 1399-11-18 0
0%
53 اراد65 970,000 1400-01-28 0
0%
54 اراد66 1,000,000 1399-10-30 1403-10-17
18/8%
55 اراد67 1,000,000 1399-10-17 1403-10-17
18/79%
56 اراد68 1,000,000 1399-10-17 1403-10-17
18/79%
57 اراد69 1,020,000 1400-01-22 1403-10-21
18/03%
58 اراد70 943,750 1399-12-06 0
0%
59 اراد71 1,000,000 1399-11-08 0
0%
60 اراد72 1,000,000 1399-11-13 0
0%
61 اراد83 1,000,000 1400-01-18 1403-12-20
-13/93%
62 اروند01 901,000 1400-01-25 1400-11-13
36/97%
63 اروند02 945,000 1397-11-15 1400-11-13
22/79%
64 اروند03 987,000 1400-01-23 1400-11-13
22/01%
65 اروند04 985,000 1400-01-16 1400-11-13
22/26%
66 اروند05 1,038,000 1399-12-10 1400-11-13
15/04%
67 اروند06 1,010,000 1399-10-29 1400-11-13
18/69%
68 اروند07 965,232 1399-02-07 1400-11-13
22/66%
69 اروند08 965,000 1399-06-25 1400-12-22
23/04%
70 اروند09 947,200 1400-01-25 1400-12-22
27/54%
71 اروند10 986,500 1399-12-11 1400-12-22
21/54%
72 اروند11 973,000 1400-01-22 1400-12-22
23/68%
73 اشاد1 999,978 1400-01-29 1400-10-26
17/82%
74 اشاد10 950,225 1400-01-28 0
0%
75 اشاد2 1,000,000 1399-11-14 1400-12-27
21/05%
76 اشاد3 999,707 1398-07-10 1398-07-13
سررسید شده
77 اشاد4 1,000,000 1398-07-29 1398-07-30
سررسید شده
78 اشاد5 1,000,000 1398-09-19 1398-09-22
سررسید شده
79 اشاد7 1,000,000 1398-12-14 1398-12-27
سررسید شده
80 اشاد8 991,007 1398-10-25 1398-10-30
سررسید شده
81 اشاد9 999,982 1399-09-04 1399-09-09
سررسید شده
82 افاد1 1,028,750 1400-01-17 1400-06-15
13/34%
83 افاد2 985,000 1399-10-17 1400-06-26
21/58%
84 افاد4 1,042,700 1399-11-25 1401-07-29
15/55%
85 افاد51 1,000,000 1399-08-18 1401-08-18
18/67%
86 افاد52 1,026,560 1399-12-03 1401-08-18
16/77%
87 افاد53 924,000 1400-01-23 1401-08-18
25/4%
88 افاد54 839,000 1399-12-25 1401-08-18
33/48%
89 افاد55 973,159 1399-11-27 1401-08-18
20/83%
90 افاد61 980,000 1400-01-11 1401-09-17
20/33%
91 افاد62 1,000,000 1398-11-08 1401-09-17
18/72%
92 افاد71 1,000,000 1398-10-11 1402-04-11
18/68%
93 افاد73 1,040,000 1399-11-15 1402-04-11
16/48%
94 افاد74 1,000,000 1400-01-28 1402-04-11
18/74%
95 افاد81 1,034,000 1399-07-23 1402-05-05
17/03%
96 افاد82 789,267 1400-01-28 1402-05-05
34/05%
97 افاد83 660,000 1399-06-12 1402-05-05
41/96%
98 افاد84 924,000 1399-10-23 1402-05-05
23/16%
99 البرز02 850,000 1399-08-05 1402-05-14
24/34%
100 امید99 1,009,933 1399-07-23 1399-07-25
سررسید شده
101 انصا1 1,000,000 1393-02-07 1393-02-09
سررسید شده
102 بعثت 1,000,000 1393-10-24 1393-10-28
سررسید شده
103 بوتان 1,000,000 1394-10-05 1394-10-07
سررسید شده
104 پارس9607 993,004 1396-07-01 1396-07-03
سررسید شده
105 پرشیا97 1,000,001 1397-01-21 1397-01-23
سررسید شده
106 تابان01 860,600 1399-10-29 1402-12-06
26/88%
107 تابان02 1,000,000 1400-01-21 1402-12-06
19/24%
108 تابان03 1,037,000 1399-12-10 1402-12-06
17/43%
109 تابان04 1,010,000 1400-01-23 1403-12-03
18/83%
110 تامین97 1,000,000 1397-12-19 1397-12-22
سررسید شده
111 تبریز97 1,000,000 1397-09-28 1397-12-18
سررسید شده
112 جوپار 1,000,000 1394-10-15 1394-10-18
سررسید شده
113 جوپار99 1,000,399 1399-02-10 1399-02-12
سررسید شده
114 حرم03 1,000,000 1399-07-14 1403-07-14
16/94%
115 حریل02 999,930 1400-01-21 1402-12-12
16/98%
116 حکمت01 987,500 1400-01-23 1401-07-02
18/35%
117 دزفول 1,000,000 1395-12-11 1395-12-27
سررسید شده
118 دومینو4 938,400 1399-09-29 1404-02-08
21/79%
119 رایان 1,000,614 1398-12-24 1398-12-25
سررسید شده
120 ربوتا 1,000,000 1393-12-24 1393-12-26
سررسید شده
121 رفاه96 1,000,000 1395-11-05 1396-08-15
سررسید شده
122 رهن9704 1,000,000 1397-03-13 1397-04-13
سررسید شده
123 ریل1401 1,032,077 1399-12-24 1401-05-09
14/11%
124 ساما1 1,000,000 1394-03-26 1394-03-28
سررسید شده
125 سپهر 1,000,000 1395-03-05 1395-03-12
سررسید شده
126 سعدی 1,000,000 1392-04-18 1392-04-26
سررسید شده
127 سلامت1 1,000,000 1399-11-11 1399-11-18
سررسید شده
128 سلامت2 1,000,000 1399-11-11 1399-11-18
سررسید شده
129 سلامت3 1,000,000 1399-11-06 1399-11-18
سررسید شده
130 سلامت4 1,000,000 1399-11-08 1399-11-18
سررسید شده
131 سلامت5 995,500 1399-07-29 1399-11-18
سررسید شده
132 سلامت6 985,000 1400-01-23 1400-09-22
20/52%
133 سکرد98 1,001,000 1398-02-18 1398-02-19
سررسید شده
134 شرق 1,000,000 1393-05-05 1393-05-10
سررسید شده
135 شرق1400 1,007,999 1400-01-25 1400-10-25
18/17%
136 شستا001 1,001,007 1400-01-21 1400-05-23
19/85%
137 شستا002 1,000,000 1399-12-27 1400-05-23
20/05%
138 شستا003 991,428 1400-01-29 1400-05-23
23/38%
139 شستا004 990,000 1400-01-23 1400-05-23
23/7%
140 شستا005 1,000,000 1399-12-06 1400-12-20
19/89%
141 شستا991 1,000,793 1399-12-25 1399-12-26
سررسید شده
142 شستا992 1,000,000 1399-12-25 1399-12-26
سررسید شده
143 شستا993 1,000,000 1399-12-25 1399-12-26
سررسید شده
144 شستا994 986,400 1399-12-25 1399-12-26
سررسید شده
145 شستان03 1,000,000 1399-09-15 1403-09-15
19/23%
146 شلرد02 995,000 1400-01-24 1402-06-06
19/56%
147 صامیا 1,000,000 1397-10-19 1397-10-20
سررسید شده
148 صامید 1,000,000 1394-05-21 1394-05-25
سررسید شده
149 صایان1 1,000,000 1395-11-10 1396-01-28
سررسید شده
150 صایتل 1,000,000 1396-10-20 1396-10-22
سررسید شده
151 صایتل2 1,010,528 1397-12-15 1397-12-18
سررسید شده
152 صبا1401 1,000,000 1400-01-29 1401-02-25
15/88%
153 صبا1404 1,000,000 1404-01-28 1404-01-28
0%
154 صبصیر 1,000,000 1397-02-26 1397-02-28
سررسید شده
155 صبوتا 999,999 1397-04-04 1397-04-04
سررسید شده
156 صپارس 1,000,000 1396-02-04 1396-02-07
سررسید شده
157 صچاد 1,000,058 1396-07-04 1396-07-09
سررسید شده
158 صخابر 1,000,001 1398-04-22 1398-04-22
سررسید شده
159 صدانا 999,975 1396-12-23 1396-12-24
سررسید شده
160 صدانا98 1,000,872 1398-10-17 1398-10-19
سررسید شده
161 صسکن 1,000,000 1395-02-05 1395-03-17
سررسید شده
162 صشرق99 1,010,000 1399-01-06 1399-01-09
سررسید شده
163 صگلوکز 1,000,000 1394-10-26 1394-12-24
سررسید شده
164 صمپنا 1,000,020 1395-03-25 1395-03-28
سررسید شده
165 صمپنا2 1,000,000 1396-07-25 1396-07-29
سررسید شده
166 صمگا 1,046,781 1395-10-20 1395-10-22
سررسید شده
167 صکاشی 1,000,000 1397-04-12 1397-05-28
سررسید شده
168 صینا1 1,000,000 1395-03-24 1395-03-27
سررسید شده
169 فولاد97 999,943 1397-04-27 1397-04-29
سررسید شده
170 قرن99 1,000,001 1399-03-25 1399-07-01
سررسید شده
171 قم971 1,000,000 1397-09-13 1397-10-14
سررسید شده
172 قم972 1,000,000 1397-10-10 1397-10-14
سررسید شده
173 قم973 1,000,000 1397-10-12 1397-10-14
سررسید شده
174 گردش95 1,000,000 1395-11-25 1395-12-01
سررسید شده
175 گردش952 1,000,000 1395-12-11 1395-12-15
سررسید شده
176 گلگهر1 995,557 1396-02-12 1396-02-16
سررسید شده
177 گندم2 990,000 1400-01-28 1400-08-20
19/85%
178 گندم9707 1,000,102 1397-07-15 1397-07-19
سررسید شده
179 گهر1 1,029,504 1394-09-17 1394-09-22
سررسید شده
180 گولان 1,000,000 1394-12-18 1394-12-22
سررسید شده
181 لوتوس99 1,003,750 1399-07-16 1399-07-17
سررسید شده
182 ماهان 1,000,000 1393-12-19 1393-12-21
سررسید شده
183 ماهان01 920,000 1400-01-25 1401-11-23
23/15%
184 ماهان2 1,000,000 1394-05-28 1394-06-01
سررسید شده
185 ماهان99 1,001,007 1399-03-07 1399-03-09
سررسید شده
186 مبین011 970,000 1400-01-28 1401-07-10
19/29%
187 مبین012 1,000,000 1400-01-28 1401-07-10
16/65%
188 مبین013 909,000 1399-07-16 1401-07-10
23/07%
189 مبین014 1,000,000 1400-01-21 1401-10-19
16/68%
190 مبین015 944,400 1399-10-09 1401-10-19
20/37%
191 مبین016 945,000 1399-12-03 1401-10-19
20/61%
192 مجد2 1,000,000 1395-06-13 1395-06-15
سررسید شده
193 مراز1 1,000,000 1395-12-18 1395-12-22
سررسید شده
194 مراز2 1,007,000 1396-09-08 1396-12-27
سررسید شده
195 مشهد9612 999,385 1396-12-26 1396-12-27
سررسید شده
196 مشهد971 1,000,000 1397-10-19 1397-10-21
سررسید شده
197 مشهد972 1,000,000 1397-09-03 1397-10-21
سررسید شده
198 مشهد973 1,000,000 1397-09-27 1397-10-21
سررسید شده
199 مهان01 1,000,001 1400-01-10 1403-11-11
19/25%
200 مهان02 1,006,180 1399-12-17 1403-11-11
18/99%
201 نارنج 1,000,000 1395-05-03 1395-05-05
سررسید شده
202 نوریل02 1,000,000 1397-12-13 1402-12-13
16/98%
203 ومدکو1 1,000,000 1396-02-12 1396-02-14
سررسید شده
204 ومدکو2 1,000,001 1397-01-22 1397-01-25
سررسید شده
205 کرانه99 1,000,000 1399-09-15 1399-12-22
سررسید شده
206 کرج97 1,000,000 1397-11-29 1397-11-30
سررسید شده
207 کرمان00 1,000,000 1400-01-21 1400-11-30
16/96%
208 کرمان02 985,000 1399-12-27 1402-03-06
19/81%
209 کرمان98 1,019,592 1398-09-11 1398-09-12
سررسید شده
210 کورش99 970,000 1399-03-27 1399-04-11
سررسید شده
211 کیش1402 1,000,000 1400-01-28 1402-08-20
19/25%
ارزش بازار فرابورس ایران
گزارشی از همه صنایع
زراعت و خدمات وابسته
پرورش محصولات و باغبانی
کشاورزی، دامپروری و خدمات وابسته
پرورش حیوانات
کشاورزی و خدمات دامپروری جز دامپزشکی
پرورش طیور
پرورش حیوانات وتولید سایر محصولات حیوانی
فعالیتهای حمایتی تولید محصولات
جنگلداری و ماهیگیری
جنگل شناسی و دیگر فعالیتهای جنگلداری
استخراج زغال سنگ
استخراج و انبار زغال سنگ سخت
استخراج نفت گاز و خدمات جنبی جز اکتشاف
استخراج نفت خام وگاز طبیعی
خدمات جنبی استخراج نفت گاز جز اکتشاف
استخراج کانه های فلزی
استخراج آهن
استخراج کانه فلزی غیرآهن
استخراج سایر کانه های فلزی
استخراج سایر معادن
استخراج سنگ، ماسه و خاک رس
استخراج کانه های شیمیایی و کود
حذف شده- فرآورده‌های غذایی و آشامیدنی
پردازش و نگهداری ماهی و محصولات مرتبط
پردازش و نگهداری میوه و سبزی
گروه تولید روغن های حیوانی و نباتی
گروه تولید لبنیات
گروه تولید حبوبات
گروه تولید نشاسته و محصولات وابسته
گروه تولید خوراک آماده دام
گروه تولید نان و محصولات وابسته
گروه تولید شکر
گروه تولید کاکائو، شکلات و شیرینیجات
تولید سایر محصولات غذایی
گروه تولید جو و مااشعیر
تولید نوشابه و آب معدنی
منسوجات
آماده سازی و ریسندگی نخ، پارچه بافی
تولید محصولات نساجی به غیر از پوشاک
تولید و فروش فرش و قالی
دباغی، پرداخت چرم و ساخت انواع پاپوش
تولید کفش
سایر محصولات چرمی
محصولات چوبی
تولید تخته چند لا و سایر تخته ها
تولید دیگر محصولات چوبی
محصولات کاغذی
تولید خمیر کاغذ، کاغذ و مقوا
تولید کاغذ و مقوای موجدار و محفظه آنها
تولید سایر محصولات کاغذ و مقوا
انتشار، چاپ و تکثیر
چاپ
فراورده های نفتی، کک و سوخت هسته ای
ساخت فرآورده های نفتی تصفیه شده
تولید محصولات پالایش شده پتروشیمی
سایر فراورده های نفتی و سوختی
حذف شده-مواد و محصولات شیمیایی
مواد شیمیایی پایه به جز کود
گروه تولید کود و ترکیبات نیتروژن
گروه تولید پلاستیک اولیه و لاستیک ترکیبی
حشره کش و سایر محصولات شیمیایی کشاورزی
تولید رنگ، بتونه، جوهر و پوشش های مشابه
گروه تولید داروهای شیمیایی و گیاهی
گروه شوینده ها، عطر و محصولات آرایشی
گروه تولید سایر محصولات شیمیایی
گروه تولید نخهای مصنوعی
لاستیک و پلاستیک
تولید تایر و بازسازی تایرهای لاستیکی
تولید سایر محصولات لاستیکی
تولید محصولات پلاستیکی
تولید محصولات کامپیوتری الکترونیکی ونوری
تولید قطعات و بردهای الکترونیکی
تولید رایانه و تجهیزات جانبی
گروه تولید سرامیک غیرساختمانی
گروه تولید محصولات سرامیکی نسوز
تولید گل و سرامیک ساختمانی
تولید سیمان ، آهک و گچ
تولید محصولات بتنی ، سیمانی و گچی
تولید سایر محصولات معدنی غیرفلزی
فلزات اساسی
تولید آهن و فولاد پایه
تولید فلزات گرانبهای غیرآهن
ریخته گری آهن و فولاد
استخراج سایر فلزات اساسی
ساخت محصولات فلزی
تولید محصولات فلزی ساختمانی
تولید مخزن و محفظه فلزات
تولید مواد بخار به جز دیگهای بخار مرکزی
ساخت ابزارهای دستی پرقدرت
تولید کارد و چنگال، ابزار دستی و عمومی
تولید سایر محصولات فلزی ساخته شده
ماشین آلات و تجهیزات
تولید موتور و توربین
تولید پمپ، کمپرسور، مته و دریچه
تولید یاتاقان، دنده و اجزای هدایتی
تولید اجاق، کوره و مشعل کوره
تولید تجهیزات بالابر و جابجایی
تولید سایر ماشین آلات عمومی
تولید ماشین آلات کشاورزی و باغبانی
تولید ابزارهای ماشینی
تولید ماشین آلات استخراج و ساختمان
تولید ماشین آلات نساجی و چرم سازی
تولید وسایل خانگی
تولید سایر ماشین آلات و تجهیزات
ماشین آلات و دستگاه‌های برقی
تولید موتورها، مولدها و مبدلهای الکتریکی
تولید تجهیزات توزیع و کنترل برق
تولید سیم و کابل عایق
تولید انباره، پیل و باتری ساده
تولید لامپ برقی و تجهیزات روشنایی
ساخت دستگاه‌ها و وسایل ارتباطی
فرستنده رادیو، تلویزیون و تلفن و تلگراف
گیرنده رادیو، تلویزیون و تجهیزات وابسته
ابزارپزشکی، اپتیکی و اندازه‌گیری
وسایل اندازه گیری غیر از کنترل صنعتی
خودرو و ساخت قطعات
تولید وسایل نقلیه موتوری
ساخت بدنه وسایل نقلیه موتوری ساخت تریلر
قطعات یدکی و جانبی وسایل نقلیه موتوری
سایر قطعات یدکی و وسایل نقلیه موتوری
سایر تجهیزات حمل و نقل
ساخت و تعمیر کشتی
تولید موتوسیکلت
مبلمان و مصنوعات دیگر
تولید سایر موارد
قند و شکر
تولید شکر
شرکتهای چند رشته ای صنعتی
شرکتهای صنعتی چند رشته ای
عرضه برق، گاز، بخاروآب گرم
تولید انتقال و توزیع نیروی برق
تولید،لنتقال و توزیع برق،گاز،بخاروآب گرم
تامین بخار و آب گرم
جمع آوری، تصفیه و توزیع آب
جمع آوری، تصفیه و توزیع آب
محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر
پرورش و نگهداری ماهی و محصولات ماهی
پرورش و نگهداری میوه جات و سبزیجات
تولید روغن های حیوانی و نباتی
تولید لبنیات
تولید حبوبات
تولید نشاسته و محصولات وابسته
تولید خوراک آماده دام
تولید نان و محصولات وابسته
تولید کاکائو، شکلات و شیرینی جات
تولید سایر محصولات غذایی
تولید جو و ماءالشعیر
تولید نوشیدنی و آبمیوه
زیر گروه سایر محصولات غذایی
مواد و محصولات دارویی
تولید داروهای شیمیایی و گیاهی
تولید سایر محصولات دارویی
محصولات شیمیایی
تولید مواد شیمیایی پایه به جز کود
تولید کود و ترکیبات نیتروژن
تولید پلاستیک اولیه و لاستیک ترکیبی
تولید حشره کش و سایر محصولات شیمیایی
تولید رنگ، بتونه، جوهر
تولید شوینده ها، عطر و محصولات آرایشی
تولید سایر محصولات شیمیایی
تولید نخ های مصنوعی
تولید محصولات شیمیایی دیگر
پیمانکاری صنعتی
ساختمان و مهندسی عمران
پیمانکاری طرح های صنعتی
مدیریت پسماند
سایر فعالیت های پیمانکاری
تجارت عمده فروشی به جز وسایل نقلیه موتور
عمده فروشی براساس هزینه و یا قرارداد
عمده فروشی تجهیزات وقطعات الکترونیکی
تجارت عمده فروشی غیر تخصصی
خرده فروشی،باستثنای وسایل نقلیه موتوری
خرده فروشی انواع موادغذایی،نوشیدنی وغیره
خرده فروشی موادغذایی در فروشگاههای تخصصی
کاشی و سرامیک
تولید گل و سرامیک ساختمانی
تجارت عمده وخرده فروشی وسائط نقلیه موتور
فروش وسائط نقلیه
فروش قطعات یدکی لوازم الحاقی وسایل نقلیه
حمل و نقل هوایی
حمل و نقل هوایی مسافر
حمل و نقل هوایی با برنامه زمانی
انبارداری و حمایت از فعالیتهای حمل و نقل
فعالیتهای خدماتی وابسته به حمل و نقل آبی
فعالیتهای خدماتی وابسته حمل ونقل هوایی
سیمان، آهک و گچ
تولید سیمان، آهک و گچ
تولید بتون
سایر محصولات کانی غیرفلزی
تولید شیشه
تولید سرامیک غیرساختمانی
تولید محصولات سرامیکی نسوز
تولید محصولات بتنی، سیمانی و گچ
تولید سایر محصولات معدنی غیرفلزی
هتل و رستوران
هتل ها ، اردو و دیگر تدارکات اقامت کوتاه
کاربردهای تجاری اداری فرهنگی و گردشگری
فعالیت خدماتی مربوط به غذا و آشامیدنی ها
سرمایه گذاریها
سایر واسطه های مالی
بانکها و موسسات اعتباری
سایر واسطه های پولی
سایرواسطه های مالی
سایر واسطه گریهای مالی
لیزینگ مالی
اوراق حق تقدم استفاده از تسهیلات مسکن
اوراق حق تقدم استفاده از تسهیلات مسکن
حمل ونقل، انبارداری و ارتباطات
خدمات حمل و نقل دریایی
حمل و نقل از طریق خطوط راه آهن
سایر حمل و نقلهای زمینی برنامه ریزی شده
حمل و نقل بار زمینی
حمل و نقل آبی
حمل و نقل دریایی وحمل ونقل درآبهای ساحلی
سایر فعالیت های پشتیبانی و حمل و نقل
فعالیت های پشتیبانی و کمکی حمل و نقل
جابجایی محموله
حذف-سایر فعالیت های پشتیبانی و حمل و نقل
مخابرات
مخابرات
واسطه‌گری‌های مالی و پولی
سایر واسطه های پولی
لیزینگ مالی
سایر واسطه های مالی
بیمه وصندوق بازنشستگی به جزتامین اجتماعی
بیمه زندگی
بیمه غیرزندگی
فعالیتهای مالی و اجرائی
فعالیتهای کمکی به نهادهای مالی واسط
اداره ی بازارهای مالی
فعالیتهای مرتبط با اوراق بهادار
بجز تامین وجوه بیمه و بازنشستگی
صندوق سرمایه گذاری قابل معامله
صندوق سرمایه گذاری مختلط
صندوق سرمایه گذاری در سهام
صندوق سرمایه گذاری در اوراق با درآمدثابت
صندوق های زمین و ساختمان
صندوق های پروژه
صندوق سرمایه گذاری جسورانه
صندوق سرمایه گذاری خصوصی
اوراق تامین مالی
صکوک اجاره
صکوک مرابحه
صکوک استصناع
اوراق رهنی
صکوک تجاری اسلامی
اوارق مشارکت دولتی
اوراق مشارکت شهرداری ها
اوراق گواهی اعتبار مولد
اوراق مشارکت بخش خصوصی
اوراق مشارکت دولتی بدون ضمانت دولت
اوراق مشارکت منتشره بانکها
گواهی سپرده عام
گواهی سپرده خاص
اسناد خزانه اسلامی
اوراق تسویه خزانه
اوراق اجاره دولتی با ضمانت دولت
اوراق اجاره دولتی بدون ضمانت دولت
اسناد خزانه اسلامی کوتاه مدت
اوراق مرابحه دولتی با ضمانت دولت
اوراق منفعت دولتی با ضمانت دولت
اوراق منفعت خصوصی
تامین مالی جمعی
انبوه سازی، املاک و مستغلات
املاک و مستغلات با ملک خود یا لیزینگ شده
پیمانکاری املاک و مستغلات
سایر فعالیت های املاک و مستغلات
فعالیت مهندسی، تجزیه، تحلیل و آزمایش فنی
تجزیه و تحلیل و آزمایش فنی
رایانه و فعالیت‌های وابسته به آن
سایر فعالیت های رایانه ای
مشاوره و تهیه نرم افزار
اطلاعات و ارتباطات
خدمات ارزش افزوده
خدمات فنی و مهندسی
فعالیتهای ساختمانی و مشاوره فنی مرتبط
آزمایش و تحلیل فنی
سایر فعالیتهای حرفه ای علمی و فنی
اوراق بهادار مبتنی بر دارایی فکری
اوراق بهادارشرکت س.خ مبتنی بردارایی فکری
اوراق بهادار مبتنی بر دارایی فکری
حق بهره برداری اوراق مبتنی بردارایی فکری
فعالبت های اجاره و لیزینگ
اجاره و لیزینگ وسائط نقلیه موتوری
فعالیت پشتیبانی اجرائی اداری وحمایت کسب
فعالیت حمایت از مشاغل دیگر
فعالیت های هنری، سرگرمی و خلاقانه
فعالیت های هنری
فعالیتهای فرهنگی و ورزشی
فعالیتهای ورزشی
گروه اوراق غیرفعال
اوراق غیرفعال
شاخص
معاملات امروز فرابورس ایران
حجم معاملات
ارزش معاملات
تعداد معاملات
  دیدگاه شما