ایران
تاریخ قابل تغییر است.
- - - - -
YTC
- - - - -
خروجی اکسل
نمایش اوراق اسناد خزانه سررسید شده
ردیفنمادقیمت معامله شده هر ورقهتاریخ آخرین روز معاملاتیتاریخ سررسیدYTMبازده ساده
1 اخزا11 995,621 1396-07-16 1396-07-24
سررسید شده
سررسید شده
2 اخزا10 995,400 1396-06-27 1396-07-03
سررسید شده
سررسید شده
3 اخزا7 995,001 1396-04-26 1396-05-02
سررسید شده
سررسید شده
4 اخزا1 993,645 1394-12-18 1394-12-23
سررسید شده
سررسید شده
5 اخزا8 995,022 1396-05-16 1396-05-23
سررسید شده
سررسید شده
6 اخزا9 995,172 1396-06-06 1396-06-13
سررسید شده
سررسید شده
7 اخزا2 996,015 1395-06-16 1395-06-21
سررسید شده
سررسید شده
8 اخزا5 996,998 1395-09-03 1397-05-05
سررسید شده
سررسید شده
9 اخزا3 994,450 1395-07-14 1395-07-21
سررسید شده
سررسید شده
10 سخا2 995,000 1395-11-13 1395-11-19
سررسید شده
سررسید شده
11 سخا1 997,989 1395-10-15 1395-10-19
سررسید شده
سررسید شده
12 اخزا4 997,500 1395-08-17 1395-08-21
سررسید شده
سررسید شده
13 اخزا6 994,000 1395-12-21 1395-12-25
سررسید شده
سررسید شده
14 سخاب2 995,000 1396-08-13 1396-08-22
سررسید شده
سررسید شده
15 سخاب3 994,501 1396-09-13 1396-09-22
سررسید شده
سررسید شده
16 سخاب4 995,000 1396-10-10 1396-10-20
سررسید شده
سررسید شده
17 سخاب5 995,010 1396-11-14 1396-11-24
سررسید شده
سررسید شده
18 سخاب6 995,000 1396-12-16 1396-12-27
سررسید شده
سررسید شده
19 سخاب7 991,900 1397-12-20 1397-12-28
سررسید شده
سررسید شده
20 اخزا602 993,012 1397-06-03 1397-06-12
سررسید شده
سررسید شده
21 اخزا611 992,102 1397-08-30 1397-09-13
سررسید شده
سررسید شده
22 اخزا603 994,110 1397-07-02 1397-07-10
سررسید شده
سررسید شده
23 اخزا604 994,400 1398-08-11 1398-08-20
سررسید شده
سررسید شده
24 اخزا605 993,010 1397-09-14 1397-09-26
سررسید شده
سررسید شده
25 اخزا606 995,451 1398-07-14 1398-07-22
سررسید شده
سررسید شده
26 اخزا607 995,403 1397-10-03 1397-10-10
سررسید شده
سررسید شده
27 اخزا608 995,000 1398-04-03 1398-04-11
سررسید شده
سررسید شده
28 اخزا610 996,300 1398-09-04 1398-09-11
سررسید شده
سررسید شده
29 اخزا614 996,464 1398-10-09 1398-10-16
سررسید شده
سررسید شده
30 اخزا609 994,185 1398-04-03 1398-04-11
سررسید شده
سررسید شده
31 اخزا612 995,000 1398-11-06 1398-11-14
سررسید شده
سررسید شده
32 اخزا613 995,691 1398-10-09 1398-10-16
سررسید شده
سررسید شده
33 اخزا615 995,250 1398-08-11 1398-08-20
سررسید شده
سررسید شده
34 اخزا601 993,400 1397-04-27 1397-05-08
سررسید شده
سررسید شده
35 اخزا621 993,000 1397-05-10 1397-05-22
سررسید شده
سررسید شده
36 اخزا622 995,441 1398-05-15 1398-05-23
سررسید شده
سررسید شده
37 اخزا623 994,002 1399-05-21 1399-05-28
سررسید شده
سررسید شده
38 اخزا624 997,250 1399-06-19 1399-06-25
سررسید شده
سررسید شده
39 اخزا701 993,695 1397-09-10 1397-09-20
سررسید شده
سررسید شده
40 اخزا702 995,800 1397-10-17 1397-10-24
سررسید شده
سررسید شده
41 اخزا703 996,680 1399-07-16 1399-07-21
سررسید شده
سررسید شده
42 اخزا704 995,000 1399-10-17 1399-10-22
سررسید شده
سررسید شده
43 اخزا706 996,500 1399-04-18 1399-04-23
سررسید شده
سررسید شده
44 اخزا707 994,002 1398-06-17 1398-06-27
سررسید شده
سررسید شده
45 اخزا708 995,600 1398-07-15 1398-07-23
سررسید شده
سررسید شده
46 اخزا709 996,301 1399-05-08 1399-05-13
سررسید شده
سررسید شده
47 اخزا710 995,045 1398-03-19 1398-03-27
سررسید شده
سررسید شده
48 اخزا711 996,000 1398-04-23 1398-04-30
سررسید شده
سررسید شده
49 اخزا712 991,076 1398-05-14 1398-05-30
سررسید شده
سررسید شده
50 اخزا705 999,999 1398-05-15 1398-05-23
سررسید شده
سررسید شده
51 اخزا713 904,001 1399-10-23 1400-05-18
19/27%
18/55%
52 اخزا714 995,000 1398-07-14 1398-07-22
سررسید شده
سررسید شده
53 اخزا716 923,801 1399-10-24 1400-04-07
19/04%
18/14%
54 اخزا717 995,688 1398-10-10 1398-10-17
سررسید شده
سررسید شده
55 اخزا723 861,022 1399-10-23 1400-08-24
19/47%
19/19%
56 اخزا722 915,000 1399-10-24 1400-04-28
18/93%
18/13%
57 اخزا721 874,000 1399-10-24 1400-07-28
19/19%
18/79%
58 اخزا720 925,400 1399-10-24 1400-03-24
20/46%
19/36%
59 اخزا719 995,002 1398-08-19 1398-08-27
سررسید شده
سررسید شده
60 اخزا718 900,010 1399-10-24 1400-05-25
19/58%
18/86%
61 اخزا715 998,002 1399-02-20 1399-02-24
سررسید شده
سررسید شده
62 اخزا801 996,678 1399-04-18 1399-04-23
سررسید شده
سررسید شده
63 اخزا802 996,000 1399-04-25 1399-04-30
سررسید شده
سررسید شده
64 اخزا803 996,001 1399-05-15 1399-05-21
سررسید شده
سررسید شده
65 اخزا811 846,000 1399-10-24 1400-10-13
18/76%
18/72%
66 اخزا814 779,000 1399-10-24 1401-03-18
19/53%
20/26%
67 اخزا804 912,986 1399-10-24 1400-04-21
20/27%
19/33%
68 اخزا805 912,527 1399-10-24 1400-04-22
20/27%
19/33%
69 اخزا806 903,800 1399-10-24 1400-05-19
19/32%
18/59%
70 اخزا807 876,000 1399-10-24 1400-07-19
19/52%
19/07%
71 اخزا808 866,750 1399-10-24 1400-08-17
19/07%
18/77%
72 اخزا809 851,031 1399-10-24 1400-09-23
19/21%
19/07%
73 اخزا810 843,650 1399-10-24 1400-10-06
19/52%
19/44%
74 اخزا812 833,899 1399-10-24 1400-11-11
18/9%
18/98%
75 اخزا815 773,000 1399-10-24 1401-04-06
19/4%
20/22%
76 اخزا813 789,400 1399-10-24 1401-02-19
19/66%
20/24%
77 اخزا816 765,000 1399-10-24 1401-05-03
19/15%
20/09%
78 اخزا817 756,101 1399-10-24 1401-05-12
19/72%
20/77%
79 اخزا818 752,000 1399-10-24 1401-06-14
18/93%
20/06%
80 اخزا819 689,203 1399-10-14 1402-03-22
16/49%
18/49%
81 اخزا820 590,055 1399-10-24 1402-08-06
20/82%
24/91%
82 اخزا821 587,615 1399-10-24 1402-09-06
20/34%
24/44%
83 اخزا901 735,309 1399-10-24 1401-06-21
20/31%
21/65%
84 اخزا902 691,400 1399-10-24 1401-10-19
20/39%
22/44%
85 اخزا903 685,000 1399-10-24 1401-11-10
20/31%
22/47%
86 اخزا904 671,705 1399-10-24 1401-12-15
20/41%
22/81%
87 اخزا906 667,000 1399-10-24 1402-03-21
18/31%
20/73%
خروجی اکسل
نمایش اوراق سررسید شده
ردیفنمادقیمت معامله شده هر ورقهتاریخ آخرین روز معاملاتیتاریخ سررسیدYTM
1 (2)کشاورز 1,000,000 1390-08-18 1390-08-18
سررسید شده
2 اجاد1 1,049,284 1398-12-25 1398-12-26
سررسید شده
3 اجاد21 1,022,000 1399-10-20 1399-11-18
-6/13%
4 اجاد22 1,005,920 1399-10-24 1399-11-18
12/33%
5 اجاد23 1,000,004 1399-08-18 1399-11-18
21/62%
6 اجاد24 1,000,000 1399-09-01 1399-11-18
21/7%
7 اجاد25 1,000,000 1399-09-29 1399-11-18
21/88%
8 اجاد26 1,000,000 1399-09-29 1399-11-18
21/88%
9 اجاد27 1,002,000 1399-10-21 1399-11-18
19%
10 اجاد3 999,999 1399-08-18 1399-11-18
15/9%
11 اجاد41 1,010,000 1399-02-14 1399-12-24
19/72%
12 اجاد42 991,000 1399-10-10 1399-12-24
21/02%
13 اراد11 846,000 1399-08-26 1402-06-25
27/72%
14 اراد12 1,000,000 1399-02-06 1402-06-25
18/82%
15 اراد13 885,000 1399-04-15 1402-06-25
24/67%
16 اراد21 1,000,000 1399-02-22 1402-12-25
18/83%
17 اراد22 1,014,000 1399-10-24 1402-12-25
18/19%
18 اراد24 1,025,000 1399-07-30 1402-12-25
17/74%
19 اراد31 1,000,000 1402-08-13 1402-08-13
0%
20 اراد32 1,000,000 1402-11-13 1402-11-13
0%
21 اراد33 892,000 1399-10-21 1403-03-27
-23/06%
22 اراد34 1,000,000 1399-10-14 1403-05-27
15/58%
23 اراد35 954,000 1399-10-23 1401-03-03
19/93%
24 اراد36 945,000 1399-10-23 1401-04-03
20/51%
25 اراد37 1,049,977 1399-09-24 1400-05-24
7/42%
26 اراد38 997,727 1399-10-17 1401-05-24
16/84%
27 اراد39 1,000,000 1402-04-24 1402-04-24
0%
28 اراد40 999,000 1399-10-21 1402-07-30
17/8%
29 اراد41 1,003,630 1399-10-24 1400-06-07
14/95%
30 اراد42 1,056,250 1399-09-03 1401-06-07
12/8%
31 اراد43 980,000 1399-10-24 1402-05-07
18/83%
32 اراد44 1,050,000 1399-10-21 1400-07-21
8/3%
33 اراد45 964,324 1399-10-13 1401-07-21
19/35%
34 اراد46 1,000,000 1399-10-22 1403-02-26
18/85%
35 اراد47 980,000 1399-08-24 1400-08-04
18/25%
36 اراد48 1,046,000 1399-09-30 0
0%
37 اراد49 960,000 1399-10-24 1402-06-12
19/92%
38 اراد50 1,000,000 1399-10-24 1403-02-16
19/61%
39 اراد51 1,000,000 1399-10-21 1400-10-25
15/67%
40 اراد52 1,000,000 1401-08-25 1401-08-25
0%
41 اراد53 958,000 1399-10-24 1402-07-25
19/97%
42 اراد54 964,500 1399-10-21 1401-09-08
19/22%
43 اراد55 927,170 1399-10-23 0
0%
44 اراد56 970,000 1399-10-17 1403-08-28
-13/5%
45 اراد57 905,000 1399-09-29 1403-09-05
-10/11%
46 اراد59 1,000,000 1399-09-12 1403-09-12
-13/07%
47 اراد61 1,000,000 1399-10-03 1403-09-26
-13/28%
48 اراد62 1,000,000 1399-10-23 1403-09-26
-13/9%
49 اراد63 1,000,000 1399-10-23 1403-09-26
-13/9%
50 اروند01 882,000 1399-10-14 1400-11-13
35/48%
51 اروند02 945,000 1397-11-15 1400-11-13
22/79%
52 اروند03 955,000 1399-07-02 1400-11-13
24/4%
53 اروند04 1,020,000 1399-10-14 1400-11-13
17/64%
54 اروند05 980,001 1399-10-17 1400-11-13
22/31%
55 اروند06 1,000,000 1399-08-12 1400-11-13
19/98%
56 اروند07 965,232 1399-02-07 1400-11-13
22/66%
57 اروند08 965,000 1399-06-25 1400-12-22
23/04%
58 اروند09 910,500 1399-03-11 1400-12-22
27/23%
59 اروند10 981,000 1399-10-24 1400-12-22
22/08%
60 اروند11 978,982 1399-08-20 1400-12-22
22/03%
61 اشاد1 995,000 1399-10-16 1400-10-26
18/29%
62 اشاد10 971,715 1399-10-24 0
0%
63 اشاد2 916,650 1399-10-09 1400-12-27
30/68%
64 اشاد3 999,707 1398-07-10 1398-07-13
سررسید شده
65 اشاد4 1,000,000 1398-07-29 1398-07-30
سررسید شده
66 اشاد5 1,000,000 1398-09-19 1398-09-22
سررسید شده
67 اشاد7 1,000,000 1398-12-14 1398-12-27
سررسید شده
68 اشاد8 991,007 1398-10-25 1398-10-30
سررسید شده
69 اشاد9 999,982 1399-09-04 1399-09-09
سررسید شده
70 افاد1 1,000,000 1399-09-08 1400-06-15
21/17%
71 افاد2 985,000 1399-10-17 1400-06-26
21/58%
72 افاد4 1,032,000 1399-10-13 1401-07-29
16/46%
73 افاد51 1,000,000 1399-08-18 1401-08-18
18/67%
74 افاد52 970,000 1399-10-09 1401-08-18
20/92%
75 افاد53 835,000 1399-08-28 1401-08-18
31/66%
76 افاد54 800,000 1399-08-07 1401-08-18
34/56%
77 افاد55 971,000 1399-10-23 1401-08-18
20/9%
78 افاد61 979,000 1399-10-20 1401-09-17
20/2%
79 افاد62 1,000,000 1398-11-08 1401-09-17
18/72%
80 افاد71 1,000,000 1398-10-11 1402-04-11
18/68%
81 افاد73 1,000,000 1399-10-21 1402-04-11
18/69%
82 افاد74 1,000,000 1399-10-17 1402-04-11
18/68%
83 افاد81 1,034,000 1399-07-23 1402-05-05
17/03%
84 افاد82 762,000 1399-02-28 1402-05-05
32/24%
85 افاد83 660,000 1399-06-12 1402-05-05
41/96%
86 افاد84 924,000 1399-10-23 1402-05-05
23/16%
87 البرز02 850,000 1399-08-05 1402-05-14
24/34%
88 امید99 1,009,933 1399-07-23 1399-07-25
سررسید شده
89 انصا1 1,000,000 1393-02-07 1393-02-09
سررسید شده
90 بعثت 1,000,000 1393-10-24 1393-10-28
سررسید شده
91 بوتان 1,000,000 1394-10-05 1394-10-07
سررسید شده
92 پارس9607 993,004 1396-07-01 1396-07-03
سررسید شده
93 پرشیا97 1,000,001 1397-01-21 1397-01-23
سررسید شده
94 تابان01 840,600 1399-08-07 1402-12-06
27/69%
95 تابان02 1,000,000 1399-10-23 1402-12-06
19/24%
96 تابان03 1,000,000 1399-10-24 1402-12-06
19/24%
97 تامین97 1,000,000 1397-12-19 1397-12-22
سررسید شده
98 تبریز97 1,000,000 1397-09-28 1397-12-18
سررسید شده
99 جوپار 1,000,000 1394-10-15 1394-10-18
سررسید شده
100 جوپار99 1,000,399 1399-02-10 1399-02-12
سررسید شده
101 حرم03 1,000,000 1399-07-14 1403-07-14
16/94%
102 حریل02 982,700 1399-09-15 1402-12-12
17/76%
103 حکمت01 1,100,000 1399-10-24 1401-07-02
10%
104 دزفول 1,000,000 1395-12-11 1395-12-27
سررسید شده
105 دومینو4 938,400 1399-09-29 1404-02-08
21/79%
106 رایان 1,000,614 1398-12-24 1398-12-25
سررسید شده
107 ربوتا 1,000,000 1393-12-24 1393-12-26
سررسید شده
108 رفاه96 1,000,000 1395-11-05 1396-08-15
سررسید شده
109 رهن9704 1,000,000 1397-03-13 1397-04-13
سررسید شده
110 ریل1401 1,011,840 1399-09-12 1401-05-09
16/06%
111 ساما1 1,000,000 1394-03-26 1394-03-28
سررسید شده
112 سپهر 1,000,000 1395-03-05 1395-03-12
سررسید شده
113 سعدی 1,000,000 1392-04-18 1392-04-26
سررسید شده
114 سلامت1 1,010,000 1399-03-26 1399-11-18
19/34%
115 سلامت2 1,000,000 1399-10-13 1399-11-18
21/96%
116 سلامت3 1,005,000 1399-09-29 1399-11-18
17/72%
117 سلامت4 1,002,000 1399-10-16 1399-11-18
19/43%
118 سلامت5 995,500 1399-07-29 1399-11-18
23/28%
119 سلامت6 1,000,000 1399-10-22 1400-09-22
17/74%
120 سکرد98 1,001,000 1398-02-18 1398-02-19
سررسید شده
121 شرق 1,000,000 1393-05-05 1393-05-10
سررسید شده
122 شرق1400 1,004,900 1399-10-23 1400-10-25
18/88%
123 شستا001 1,001,007 1399-10-24 1400-05-23
19/76%
124 شستا002 990,201 1399-10-03 1400-05-23
21/89%
125 شستا003 992,381 1399-10-22 1400-05-23
21/55%
126 شستا004 990,000 1399-10-17 1400-05-23
22/01%
127 شستا005 1,000,001 1399-10-23 1400-12-20
19/96%
128 شستا991 997,776 1399-10-24 1399-12-26
23/32%
129 شستا992 1,008,636 1399-10-23 1399-12-26
16/22%
130 شستا993 1,004,995 1399-10-23 1399-12-26
18/53%
131 شستا994 990,000 1399-10-24 1399-12-26
28/78%
132 شستان03 1,000,000 1399-09-15 1403-09-15
19/23%
133 شلرد02 993,000 1399-10-24 1402-06-06
19/64%
134 صامیا 1,000,000 1397-10-19 1397-10-20
سررسید شده
135 صامید 1,000,000 1394-05-21 1394-05-25
سررسید شده
136 صایان1 1,000,000 1395-11-10 1396-01-28
سررسید شده
137 صایتل 1,000,000 1396-10-20 1396-10-22
سررسید شده
138 صایتل2 1,010,528 1397-12-15 1397-12-18
سررسید شده
139 صبا1401 912,628 1399-10-23 1401-02-25
24/78%
140 صبصیر 1,000,000 1397-02-26 1397-02-28
سررسید شده
141 صبوتا 999,999 1397-04-04 1397-04-04
سررسید شده
142 صپارس 1,000,000 1396-02-04 1396-02-07
سررسید شده
143 صچاد 1,000,058 1396-07-04 1396-07-09
سررسید شده
144 صخابر 1,000,001 1398-04-22 1398-04-22
سررسید شده
145 صدانا 999,975 1396-12-23 1396-12-24
سررسید شده
146 صدانا98 1,000,872 1398-10-17 1398-10-19
سررسید شده
147 صسکن 1,000,000 1395-02-05 1395-03-17
سررسید شده
148 صشرق99 1,010,000 1399-01-06 1399-01-09
سررسید شده
149 صگلوکز 1,000,000 1394-10-26 1394-12-24
سررسید شده
150 صمپنا 1,000,020 1395-03-25 1395-03-28
سررسید شده
151 صمپنا2 1,000,000 1396-07-25 1396-07-29
سررسید شده
152 صمگا 1,046,781 1395-10-20 1395-10-22
سررسید شده
153 صکاشی 1,000,000 1397-04-12 1397-05-28
سررسید شده
154 صینا1 1,000,000 1395-03-24 1395-03-27
سررسید شده
155 فولاد97 999,943 1397-04-27 1397-04-29
سررسید شده
156 قرن99 1,000,001 1399-03-25 1399-07-01
سررسید شده
157 قم971 1,000,000 1397-09-13 1397-10-14
سررسید شده
158 قم972 1,000,000 1397-10-10 1397-10-14
سررسید شده
159 قم973 1,000,000 1397-10-12 1397-10-14
سررسید شده
160 گردش95 1,000,000 1395-11-25 1395-12-01
سررسید شده
161 گردش952 1,000,000 1395-12-11 1395-12-15
سررسید شده
162 گلگهر1 995,557 1396-02-12 1396-02-16
سررسید شده
163 گندم2 990,000 1399-10-01 1400-08-20
19/13%
164 گندم9707 1,000,102 1397-07-15 1397-07-19
سررسید شده
165 گهر1 1,029,504 1394-09-17 1394-09-22
سررسید شده
166 گولان 1,000,000 1394-12-18 1394-12-22
سررسید شده
167 لوتوس99 1,003,750 1399-07-16 1399-07-17
سررسید شده
168 ماهان 1,000,000 1393-12-19 1393-12-21
سررسید شده
169 ماهان01 938,400 1399-10-22 1401-11-23
21/15%
170 ماهان2 1,000,000 1394-05-28 1394-06-01
سررسید شده
171 ماهان99 1,001,007 1399-03-07 1399-03-09
سررسید شده
172 مبین011 960,785 1399-09-15 1401-07-10
19/52%
173 مبین012 949,000 1399-10-17 1401-07-10
20/59%
174 مبین013 909,000 1399-07-16 1401-07-10
23/07%
175 مبین014 990,000 1399-10-24 1401-10-19
17/28%
176 مبین015 944,400 1399-10-09 1401-10-19
20/37%
177 مبین016 887,400 1399-01-20 1401-10-19
22/82%
178 مجد2 1,000,000 1395-06-13 1395-06-15
سررسید شده
179 مراز1 1,000,000 1395-12-18 1395-12-22
سررسید شده
180 مراز2 1,007,000 1396-09-08 1396-12-27
سررسید شده
181 مشهد9612 999,385 1396-12-26 1396-12-27
سررسید شده
182 مشهد971 1,000,000 1397-10-19 1397-10-21
سررسید شده
183 مشهد972 1,000,000 1397-09-03 1397-10-21
سررسید شده
184 مشهد973 1,000,000 1397-09-27 1397-10-21
سررسید شده
185 نارنج 1,000,000 1395-05-03 1395-05-05
سررسید شده
186 نوریل02 1,000,000 1397-12-13 1402-12-13
16/98%
187 ومدکو1 1,000,000 1396-02-12 1396-02-14
سررسید شده
188 ومدکو2 1,000,001 1397-01-22 1397-01-25
سررسید شده
189 کرانه99 1,000,000 1399-09-15 1399-12-22
17/02%
190 کرج97 1,000,000 1397-11-29 1397-11-30
سررسید شده
191 کرمان00 1,024,307 1399-10-17 1400-11-30
14/32%
192 کرمان02 1,000,000 1399-10-21 1402-03-06
18/85%
193 کرمان98 1,019,592 1398-09-11 1398-09-12
سررسید شده
194 کورش99 970,000 1399-03-27 1399-04-11
سررسید شده
195 کیش1402 990,074 1399-10-24 1402-08-20
19/77%
ارزش بازار فرابورس ایران
گزارشی از همه صنایع
زراعت و خدمات وابسته
پرورش محصولات و باغبانی
کشاورزی، دامپروری و خدمات وابسته
پرورش حیوانات
کشاورزی و خدمات دامپروری جز دامپزشکی
پرورش طیور
پرورش حیوانات وتولید سایر محصولات حیوانی
فعالیتهای حمایتی تولید محصولات
جنگلداری و ماهیگیری
جنگل شناسی و دیگر فعالیتهای جنگلداری
استخراج زغال سنگ
استخراج و انبار زغال سنگ سخت
استخراج نفت گاز و خدمات جنبی جز اکتشاف
استخراج نفت خام وگاز طبیعی
خدمات جنبی استخراج نفت گاز جز اکتشاف
استخراج کانه های فلزی
استخراج آهن
استخراج کانه فلزی غیرآهن
استخراج سایر کانه های فلزی
استخراج سایر معادن
استخراج سنگ، ماسه و خاک رس
استخراج کانه های شیمیایی و کود
حذف شده- فرآورده‌های غذایی و آشامیدنی
پردازش و نگهداری ماهی و محصولات مرتبط
پردازش و نگهداری میوه و سبزی
گروه تولید روغن های حیوانی و نباتی
گروه تولید لبنیات
گروه تولید حبوبات
گروه تولید نشاسته و محصولات وابسته
گروه تولید خوراک آماده دام
گروه تولید نان و محصولات وابسته
گروه تولید شکر
گروه تولید کاکائو، شکلات و شیرینیجات
تولید سایر محصولات غذایی
گروه تولید جو و مااشعیر
تولید نوشابه و آب معدنی
منسوجات
آماده سازی و ریسندگی نخ، پارچه بافی
تولید محصولات نساجی به غیر از پوشاک
تولید و فروش فرش و قالی
دباغی، پرداخت چرم و ساخت انواع پاپوش
تولید کفش
سایر محصولات چرمی
محصولات چوبی
تولید تخته چند لا و سایر تخته ها
تولید دیگر محصولات چوبی
محصولات کاغذی
تولید خمیر کاغذ، کاغذ و مقوا
تولید کاغذ و مقوای موجدار و محفظه آنها
تولید سایر محصولات کاغذ و مقوا
انتشار، چاپ و تکثیر
چاپ
فراورده های نفتی، کک و سوخت هسته ای
ساخت فرآورده های نفتی تصفیه شده
تولید محصولات پالایش شده پتروشیمی
سایر فراورده های نفتی و سوختی
حذف شده-مواد و محصولات شیمیایی
مواد شیمیایی پایه به جز کود
گروه تولید کود و ترکیبات نیتروژن
گروه تولید پلاستیک اولیه و لاستیک ترکیبی
حشره کش و سایر محصولات شیمیایی کشاورزی
تولید رنگ، بتونه، جوهر و پوشش های مشابه
گروه تولید داروهای شیمیایی و گیاهی
گروه شوینده ها، عطر و محصولات آرایشی
گروه تولید سایر محصولات شیمیایی
گروه تولید نخهای مصنوعی
لاستیک و پلاستیک
تولید تایر و بازسازی تایرهای لاستیکی
تولید سایر محصولات لاستیکی
تولید محصولات پلاستیکی
تولید محصولات کامپیوتری الکترونیکی ونوری
تولید قطعات و بردهای الکترونیکی
تولید رایانه و تجهیزات جانبی
گروه تولید سرامیک غیرساختمانی
گروه تولید محصولات سرامیکی نسوز
تولید گل و سرامیک ساختمانی
تولید سیمان ، آهک و گچ
تولید محصولات بتنی ، سیمانی و گچی
تولید سایر محصولات معدنی غیرفلزی
فلزات اساسی
تولید آهن و فولاد پایه
تولید فلزات گرانبهای غیرآهن
ریخته گری آهن و فولاد
استخراج سایر فلزات اساسی
ساخت محصولات فلزی
تولید محصولات فلزی ساختمانی
تولید مخزن و محفظه فلزات
تولید مواد بخار به جز دیگهای بخار مرکزی
ساخت ابزارهای دستی پرقدرت
تولید کارد و چنگال، ابزار دستی و عمومی
تولید سایر محصولات فلزی ساخته شده
ماشین آلات و تجهیزات
تولید موتور و توربین
تولید پمپ، کمپرسور، مته و دریچه
تولید یاتاقان، دنده و اجزای هدایتی
تولید اجاق، کوره و مشعل کوره
تولید تجهیزات بالابر و جابجایی
تولید سایر ماشین آلات عمومی
تولید ماشین آلات کشاورزی و باغبانی
تولید ابزارهای ماشینی
تولید ماشین آلات استخراج و ساختمان
تولید ماشین آلات نساجی و چرم سازی
تولید وسایل خانگی
تولید سایر ماشین آلات و تجهیزات
ماشین آلات و دستگاه‌های برقی
تولید موتورها، مولدها و مبدلهای الکتریکی
تولید تجهیزات توزیع و کنترل برق
تولید سیم و کابل عایق
تولید انباره، پیل و باتری ساده
تولید لامپ برقی و تجهیزات روشنایی
ساخت دستگاه‌ها و وسایل ارتباطی
فرستنده رادیو، تلویزیون و تلفن و تلگراف
گیرنده رادیو، تلویزیون و تجهیزات وابسته
ابزارپزشکی، اپتیکی و اندازه‌گیری
وسایل اندازه گیری غیر از کنترل صنعتی
خودرو و ساخت قطعات
تولید وسایل نقلیه موتوری
ساخت بدنه وسایل نقلیه موتوری ساخت تریلر
قطعات یدکی و جانبی وسایل نقلیه موتوری
سایر قطعات یدکی و وسایل نقلیه موتوری
سایر تجهیزات حمل و نقل
ساخت و تعمیر کشتی
تولید موتوسیکلت
مبلمان و مصنوعات دیگر
تولید سایر موارد
قند و شکر
تولید شکر
شرکتهای چند رشته ای صنعتی
شرکتهای صنعتی چند رشته ای
عرضه برق، گاز، بخاروآب گرم
تولید انتقال و توزیع نیروی برق
تولید،لنتقال و توزیع برق،گاز،بخاروآب گرم
تامین بخار و آب گرم
جمع آوری، تصفیه و توزیع آب
جمع آوری، تصفیه و توزیع آب
محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر
پرورش و نگهداری ماهی و محصولات ماهی
پرورش و نگهداری میوه جات و سبزیجات
تولید روغن های حیوانی و نباتی
تولید لبنیات
تولید حبوبات
تولید نشاسته و محصولات وابسته
تولید خوراک آماده دام
تولید نان و محصولات وابسته
تولید کاکائو، شکلات و شیرینی جات
تولید سایر محصولات غذایی
تولید جو و ماءالشعیر
تولید نوشیدنی و آبمیوه
زیر گروه سایر محصولات غذایی
مواد و محصولات دارویی
تولید داروهای شیمیایی و گیاهی
تولید سایر محصولات دارویی
محصولات شیمیایی
تولید مواد شیمیایی پایه به جز کود
تولید کود و ترکیبات نیتروژن
تولید پلاستیک اولیه و لاستیک ترکیبی
تولید حشره کش و سایر محصولات شیمیایی
تولید رنگ، بتونه، جوهر
تولید شوینده ها، عطر و محصولات آرایشی
تولید سایر محصولات شیمیایی
تولید نخ های مصنوعی
تولید محصولات شیمیایی دیگر
پیمانکاری صنعتی
ساختمان و مهندسی عمران
پیمانکاری طرح های صنعتی
مدیریت پسماند
سایر فعالیت های پیمانکاری
تجارت عمده فروشی به جز وسایل نقلیه موتور
عمده فروشی براساس هزینه و یا قرارداد
عمده فروشی تجهیزات وقطعات الکترونیکی
تجارت عمده فروشی غیر تخصصی
خرده فروشی،باستثنای وسایل نقلیه موتوری
خرده فروشی انواع موادغذایی،نوشیدنی وغیره
خرده فروشی موادغذایی در فروشگاههای تخصصی
کاشی و سرامیک
تولید گل و سرامیک ساختمانی
تجارت عمده وخرده فروشی وسائط نقلیه موتور
فروش وسائط نقلیه
فروش قطعات یدکی لوازم الحاقی وسایل نقلیه
حمل و نقل هوایی
حمل و نقل هوایی مسافر
حمل و نقل هوایی با برنامه زمانی
انبارداری و حمایت از فعالیتهای حمل و نقل
فعالیتهای خدماتی وابسته به حمل و نقل آبی
فعالیتهای خدماتی وابسته حمل ونقل هوایی
سیمان، آهک و گچ
تولید سیمان، آهک و گچ
تولید بتون
سایر محصولات کانی غیرفلزی
تولید شیشه
تولید سرامیک غیرساختمانی
تولید محصولات سرامیکی نسوز
تولید محصولات بتنی، سیمانی و گچ
تولید سایر محصولات معدنی غیرفلزی
هتل و رستوران
هتل ها ، اردو و دیگر تدارکات اقامت کوتاه
کاربردهای تجاری اداری فرهنگی و گردشگری
فعالیت خدماتی مربوط به غذا و آشامیدنی ها
سرمایه گذاریها
سایر واسطه های مالی
بانکها و موسسات اعتباری
سایر واسطه های پولی
سایرواسطه های مالی
سایر واسطه گریهای مالی
لیزینگ مالی
اوراق حق تقدم استفاده از تسهیلات مسکن
اوراق حق تقدم استفاده از تسهیلات مسکن
حمل ونقل، انبارداری و ارتباطات
خدمات حمل و نقل دریایی
حمل و نقل از طریق خطوط راه آهن
سایر حمل و نقلهای زمینی برنامه ریزی شده
حمل و نقل بار زمینی
حمل و نقل آبی
حمل و نقل دریایی وحمل ونقل درآبهای ساحلی
سایر فعالیت های پشتیبانی و حمل و نقل
فعالیت های پشتیبانی و کمکی حمل و نقل
جابجایی محموله
حذف-سایر فعالیت های پشتیبانی و حمل و نقل
مخابرات
مخابرات
واسطه‌گری‌های مالی و پولی
سایر واسطه های پولی
لیزینگ مالی
سایر واسطه های مالی
بیمه وصندوق بازنشستگی به جزتامین اجتماعی
بیمه زندگی
بیمه غیرزندگی
فعالیتهای مالی و اجرائی
فعالیتهای کمکی به نهادهای مالی واسط
اداره ی بازارهای مالی
فعالیتهای مرتبط با اوراق بهادار
بجز تامین وجوه بیمه و بازنشستگی
صندوق سرمایه گذاری قابل معامله
صندوق سرمایه گذاری مختلط
صندوق سرمایه گذاری در سهام
صندوق سرمایه گذاری در اوراق با درآمدثابت
صندوق های زمین و ساختمان
صندوق های پروژه
صندوق سرمایه گذاری جسورانه
صندوق سرمایه گذاری خصوصی
اوراق تامین مالی
صکوک اجاره
صکوک مرابحه
صکوک استصناع
اوراق رهنی
صکوک تجاری اسلامی
اوارق مشارکت دولتی
اوراق مشارکت شهرداری ها
اوراق مشارکت بانک مرکزی
اوراق مشارکت بخش خصوصی
اوراق مشارکت دولتی بدون ضمانت دولت
اوراق مشارکت منتشره بانکها
گواهی سپرده عام
گواهی سپرده خاص
اسناد خزانه اسلامی
اوراق تسویه خزانه
اوراق اجاره دولتی با ضمانت دولت
اوراق اجاره دولتی بدون ضمانت دولت
اسناد خزانه اسلامی کوتاه مدت
اوراق مرابحه دولتی با ضمانت دولت
اوراق منفعت دولتی با ضمانت دولت
اوراق منفعت خصوصی
تامین مالی جمعی
انبوه سازی، املاک و مستغلات
املاک و مستغلات با ملک خود یا لیزینگ شده
پیمانکاری املاک و مستغلات
سایر فعالیت های املاک و مستغلات
فعالیت مهندسی، تجزیه، تحلیل و آزمایش فنی
تجزیه و تحلیل و آزمایش فنی
رایانه و فعالیت‌های وابسته به آن
سایر فعالیت های رایانه ای
مشاوره و تهیه نرم افزار
اطلاعات و ارتباطات
خدمات ارزش افزوده
خدمات فنی و مهندسی
فعالیتهای ساختمانی و مشاوره فنی مرتبط
آزمایش و تحلیل فنی
سایر فعالیتهای حرفه ای علمی و فنی
اوراق بهادار مبتنی بر دارایی فکری
اوراق بهادارشرکت س.خ مبتنی بردارایی فکری
اوراق بهادار مبتنی بر دارایی فکری
حق بهره برداری اوراق مبتنی بردارایی فکری
فعالبت های اجاره و لیزینگ
اجاره و لیزینگ وسائط نقلیه موتوری
فعالیت پشتیبانی اجرائی اداری وحمایت کسب
فعالیت حمایت از مشاغل دیگر
فعالیت های هنری، سرگرمی و خلاقانه
فعالیت های هنری
فعالیتهای فرهنگی و ورزشی
فعالیتهای ورزشی
گروه اوراق غیرفعال
اوراق غیرفعال
شاخص
معاملات امروز فرابورس ایران
حجم معاملات
ارزش معاملات
تعداد معاملات
  دیدگاه شما