ایران
slider loading
Despite the Sluggish Winter Market, SEPIDAR Hopes Ushering in Fresh Look for the Market!
Another Tech Company joined IFB!
Despite the Sluggish Winter Market, SEPIDAR Hopes Ushering in Fresh Look for the Market!
                    Another Tech Company joined IFB!
Iran Fara Bourse CEO Statements in a Professional Roundtable
IFB Granted License to 6 VCs Worth Over 3,000 Billion IRR
Iran Fara Bourse CEO Statements in a Professional Roundtable
                    IFB Granted License to 6 VCs Worth Over 3,000 Billion IRR
IFB Unveils Its Eleventh VC
SARV VC subscribes for 1,600 billion IRR
IFB Unveils Its Eleventh VC 
                    SARV VC subscribes for 1,600 billion IRR
Listed companies in Growth-board are obliged to abide disclosure and governance regulations same a F
What Are Main Requirements in Listing to Growth-board
Listed companies in Growth-board are obliged to abide disclosure and governance regulations same a F
                    What Are Main Requirements in Listing to Growth-board
Bahman Kowsar Investment Co.’s Price Discovered at 14,484 IRR
Bahman Kowsar Investment Name Carved on the Main Market Board
Bahman Kowsar Investment Co.’s Price Discovered at 14,484 IRR
                    Bahman Kowsar Investment Name Carved on the Main Market Board
 • News
 • Market Messeges
 • Announcements
 • Codal
 • Subject to Precautionary Actions,Subject to Suspension and Suspended Symbols
Date Title
26/01/2021 پذیره‌نویسی اوراق مرابحه عام دولت (واجد شرایط خاص) �به اطلاع می‌رساند؛ پیرو اطلاعیه های شماره 2463/ن/99 مورخ 04/11/1399 و شماره2475/ن/99 مورخ 06/11/1399 این شرکت، اوراق مرابحه عام دولت 6-شرایط خاص 0210 در نماد معاملاتی (اراد601) و نمونیک G60Q1 ، اوراق مرابحه عام دولت 64-شرایط خاص 0111 در نماد معاملاتی (اراد641) و نمونیک G64Q1 و اوراق مرابحه عام دولت 65-شرایط خاص 0210 در نماد معاملاتی (اراد651) و نمونیک G65Q1 و اوراق مرابحه عام دولت 70-شرایط خاص 0112 در نماد معاملاتی (اراد701) و نمونیک (G70Q1) با قیمت اسمی هر ورقه 1،000،000 ریال امروز سه شنبه مورخ 07/11/1399 پذیره‌‌نویسی می‌شود. در این خصوص توجه به موارد ذیل ضروری است: 1) مدت اوراق در نماد معاملاتی (اراد601) 37 ماه و نرخ 17% ، در نماد معاملاتی (اراد641) 25 ماه و نرخ 16% و در نماد معاملاتی (اراد651) 36 ماه و نرخ 17% و در نماد معاملاتی (اراد701) 25 ماه و نرخ 16% می باشد. 2) اوراق با شرایط خاص و فاقد متعهد پذیره‌نویس و بازارگردان می‌ب�اشد. 3) تسویه و پایاپای این اوراق به صورت T+1 می‌باشد 4) پس از اتمام پذیره‌نویسی، معاملات ثانویه این اوراق در بازار ابزارهای نوین مالی فرابورس ایران آغاز می‌گردد. برای اطلاع از جزئیات بیشتر درباره این اوراق می‌توانید به اطلاعیه مذکور واقع در وبسایت رسمی شرکت فرابورس ایران مراجعه فرمائید. مدیر عملیات بازار فرابورس ایران �
26/01/2021 پایان مدت اعتبار و توقف نماد معاملاتی (تسه97111) �به اطلاع می‌رساند؛ مدت اعتبار اوراق گواهی حق تقدم استفاده از تسهیلات مسکن صادره 1397/11/15 در نماد معاملاتی (تسه97111) جهت نقل و انتقال (خرید و فروش و هبه) در تاریخ 1399/11/15 به اتمام می‌رسد. لذا نماد معاملاتی مذکور در پایان معاملات روز چهارشنبه مورخ 1399/11/15 متوقف می‌شود. لازم به ذکر است، مدت اعتباراوراق گواهی حق تقدم استفاده از تسهیلات مسکن صادره 1397/11/15 در نماد معاملاتی (تسه97111) جهت استفاده از تسهیلات از محل آن اوراق تا تاریخ 1399/12/15 می‌باشد. مدیر عملیات بازار فرابورس ایران �
26/01/2021 تداوم توقف نماد (سمگا1) جهت رفع ابهام یا اصلاح اطلاعات �به اطلاع می‌رساند؛ مطابق با اطلاعیه منتشره در تارنمای کدال، به منظور رفع ابهام یا اصلاح اطلاعات منتشره شرکت گروه سرمایه گذاری میراث فرهنگی ، توقف نماد معاملاتی (سمگا1) حداکثر برای 2 روز کاری تداوم می‌یابد. مدیریت عملیات بازار فرابورس ایران �
26/01/2021 اصلاح پارامترهای بازارگردانی در نماد معاملاتی (وسبحان1) �به اطلاع می‌رساند؛ بر اساس اطلاعیه شماره شماره 2476/الف/99 مورخ 1399/11/06 این شرکت، بازارگردانی سهام شرکت سرمایه گذاری سبحان (وسبحان1) با دامنه نوسان روزانه قیمت مطابق با دامنه مجاز نوسان قیمت در بازار‌های اول و دوم فرابورس ایران و پارامترهای جدید بازارگردانی، از روز چهارشنبه مورخ 1399/11/08 با استفاده از روش بازارگردانی مبتنی بر حراج در بازار اول فرابورس ایران آغاز می‌گردد. برای اطلاع از جزئیات بیشتر می‌توانید به اطلاعیه مذکور واقع در وب سایت رسمی شرکت فرابورس ایران مراجعه فرمائید. مدیر عملیات بازار فرابورس ایران �
26/01/2021 پایان مدت اعتبار و توقف نماد معاملاتی (تملی6111) �به اطلاع می‌رساند؛ مدت اعتبار اوراق گواهی حق تقدم استفاده از تسهیلات مسکن بانک ملی بهمن ماه سال 1396 در نماد معاملاتی (تملی6111) جهت نقل و انتقال (خرید و فروش) روز چهارشنبه مورخ 1399/11/15 به اتمام می‌رسد. لذا، نماد معاملاتی مذکور در پایان معاملات روز چهارشنبه مورخ 1399/11/15 متوقف می‌شود. همچنین لازم به ذکر است، مدت اعتباراوراق گواهی حق تقدم استفاده از تسهیلات مسکن صادره 1396/11/15 در نماد معاملاتی (تملی6111) جهت استفاده از تسهیلات از محل آن اوراق تا تاریخ 1399/12/15 می‌باشد. مدیر عملیات بازار فرابورس ایران �
X
Symbol CompanyName Issuers Status Precautionary Actions Alert Date
MOBZ Mobin One Kish Symbols Subject To Suspension 26/01/2021
KSGZ Shahrood N.E. Symbols Subject To Suspension 23/01/2021
PRZZ Palayesh Naft Symbols Subject To Suspension 20/01/2021
MIHZ Mihan Insurance Symbols Subject To Suspension 20/01/2021
OSHZ Shahed Development Symbols Subject To Suspension 05/01/2021
 • First Market
 • Second Market
 • Third Market
 • UTP Market (Yellow)
 • UTP Market (Orange)
 • UTP Market (Red)
 • ETF
 • Sukuks
 • Mortage rights
 • IP Market
 • Option
 • SME
Symbol Volume Value Closing % Volume Bid Price Bid Price Ask Volume Ask In 20 Days
Updating
Symbol Volume Value Closing % Volume Bid Price Bid Price Ask Volume Ask In 20 Days
Updating
Symbol Volume Value Closing % Volume Bid Price Bid Price Ask Volume Ask In 20 Days
Updating
Symbol Volume Value Closing % Volume Bid Price Bid Price Ask Volume Ask In 20 Days
Updating
Symbol Volume Value Closing % Volume Bid Price Bid Price Ask Volume Ask In 20 Days
Updating
Symbol Volume Value Closing % Volume Bid Price Bid Price Ask Volume Ask In 20 Days
Updating
Symbol Volume Value Closing % Volume Bid Price Bid Price Ask Volume Ask In 20 Days
Updating
Symbol Volume Value Closing % Volume Bid Price Bid Price Ask Volume Ask In 20 Days
Updating
Symbol Volume Value Closing % Volume Bid Price Bid Price Ask Volume Ask In 20 Days
Updating
Symbol Volume Value Closing % Volume Bid Price Bid Price Ask Volume Ask In 20 Days
Updating
Symbol Volume Value Closing % Volume Bid Price Bid Price Ask Volume Ask In 20 Days
Updating
Symbol Volume Value Closing % Volume Bid Price Bid Price Ask Volume Ask In 20 Days
Updating
Market Cap
Reports From All Industry
Support Activities To Agriculture And Crop Activities
Crop Cultivation and Horticulture
Agriculture and Animal Husbandry and Related Services
livestockbreeding
Agriculture and Animal Husbandry Except Veterinary
Poultry Breeding Production
Livestock Breeding and Other Animal Products
Activities Supporting Production
Forestry and Fishing
Fostery and Other Related Activitiesn
Coal Mining
Hard Coal Mining and Storage
Extraction of Oil, Gas and Ancillary Services Except Exploration
Extraction of Oil, Gas and Ancillary Services
Extraction of Oil, Gas and Ancillary Services Except Exploration
Metallic Mineral Products
Iron Mining
Non-iron Metallic Mineral Mining
Metallic Mineral Products
Mining & Quarrying
Mining Stone, Sand, Clay
Extraction of Chemical Ores and Fertilizers
Food & Beverage Products
cultivation and maintenance of fruits and vegetables crops
oil production (Vegetable, Animal)
Dairies productions subsectors
Bread & Bakery Product Manufacturing
cocoa, chocolate and confectionery production subsectors
Other food products
Barley and non-alcoholic beer subsector
Drink and beverage products
Textiles
Spinning of Fabric, Cloth Weave
Textile Products Except Apparel Industry
Carpets and Rugs Production and Sale
Tanning, Polishing Leather and Making all Kinds of Footwear
Shoes Industry
Other Leather Products
Wood and of Products of Wood
Plywood and Other Wood Board Production
Other Wood Products
Paper and Paper Products
Production of Pulp, Paper and Paperboard
Paper and Corrugated Cardboard Product
Production of pulp, paper and paperboard
Dissemination, Printing & Reproduction
Print
Oil Products
Refined Petroleum Products Manufacture
Refined Petrochemical Products Manufacture
Other Oil and Fuel Products
Chemical Products
insecticide production and other chemical products
paint, putty and ink production
detergents, cosmetics and perfumes production
synthetic fibers production
Rubber & Plastic Products
Tires and Repairing of Rubber Tires
Plastic Products
Plastic Products
Computer, Electronic and Optical Products
Electronic Boards and Electronic Components Production
Computer and Spare Parts Production
non-construction ceramic manufacture
Refractory ceramics products
ceramic and clay Building Materials production
Cement, Lime & Plaster production
Plaster, Cement and Concrete Products Manufacture
 Manufacture of Other Non-metallic Mineral Products 
Base Metals
Base Iron and Steel Production
 Precious Non-iron Metals
Iron and Steel Casting
Other Base Metal Mining
Fabricated Metal Products
Metal Products for Construction
Tank, Reservoir & Metal Container Manufacturing 
Vapour Generating Materials Except Central Boiler
Mechanical Hand Tools
Cutlery, Hand tools, and General Hardware Manufacturer
Other Fabricated Metal Products
Machinery and Equipment
Engine & Turbine Manufacturing
Pump Source, Compressor, Drill and Valve Production
Manufacturer of Bearings, Gears and Steering Parts
Manufacture of Ovens, Furnaces and Furnace Burners
Handling and Lifting Equipments
Manufacture Of Other General Machinery
Agriculture Horticulture Machineries Production
Machinery Tools Production
Mining and Construction Building Machineries Production
Manufacture of Textile and Leather Machinery
Household Appliances manufacture
Manufacture of Textile and Leather Machinery
Electrical Equipment
Motors, Generators and Electronic Converters Production
Power Distribution and Control Equipment
Wire, Cable and Insulation Manufacturing
Manufacturer of Energy Storage Bttery, Battery Cell and Simple Battery
Manufacturing of Electrical Lamp and Lighting Equipment
Communication Equipment
Radio and Television Broadcasting and Telegraph Transmitter
Radio and Television Broadcasting and Related Equipments Receiver
Medical, Optical and Measuring
Measurement Instruments Except Industrial Controls
Manufacture of Motor Vehicles
Motor Vehicles Production
Manufacture of Motor Vehicle Body and Trailer
Motor Vehicles Spare Parts and Accessories
motor vehicles Spare parts and accessories
Other Transport Equipment
Ship Construction and Repair
Motorcycle production
Other Furniture & Artifacts
Miscellaneous Manufacturing
Sugar
Suger Production subsector
Multidisciplinary Industrial Companies
Multidisciplinary Industrial Companies
Electricity, Gas, Steam and Hot Water Supply
Power Generation, Transmission, Distribution
Electricity, Gas, Steam and Hot Water Generation, Transmission, Distribution
Steam and Hot Water Supply
Accumulation, Purification & Distribution of Water
Water Stocks, Treatment and Distribution
Food & Beverage Products
Fish and Fish Products
Cultivation and Maintenance of Fruits and Vegetables Crops
Oil Production (Vegetable, Animal) Subsector
Dairies Productions Subsectors
Food Grian Production
Starch and Related Products
Production of Feed for Livestock
Bread & Bakery Product Manufacturing Subsector
Cocoa, Chocolate and Confectionery Production Subsectors
Other food products subsectors
Barley and Non-alcoholic Beer Subsector
Drink and Beverage Products Subsectors
Other Food Products Subsectors
Manufacture of Pharmaceuticals
 Pharmaceuticals & Drugs (Chemical and Herbal Herbal Medicine) Production
Other Pharmaceuticals Products
Chemical Products
Chemical Materials Production Except Fertilizer Subsector
Fertilizer and Nitrogen Products Subsector
Plastic in Primary Forms and Synthetic Rubber Subsector
Insecticide Production and Other Chemical Products Subsector
Paint, Putty and Ink Production Subsector
Detergents, Cosmetics and Perfumes Production Subsector
Other Chemical Products Subsector
Synthetic Fibers Production Subsector
Other Chemical Products Subsector
Outsourcing
Other Contracting Activities
Industrial Designs Contracting
Waste Management
Other contracting activities
Wholesale Trade, Except of Motor Vehicles
Wholesale Trade Based on Cost or Contract
Wholesale Trade Electronic Equipment and Components
Wholesale Trade, Non-specialized
Retail Trading
Food, Beverages and etc Staples Retail sale
Food Retail Sale at Specialized Stores
Clay Building Materials
Ceramic and Clay Building Materials Production Subsector
Wholesale and Retail Trade of Motor Vehicles
Trade of Motor Vehicles
Selling Spare Parts for Vehicles
Air Transport
Hotels, Camping and Other Short-stay Accommodation
Air Transport (Scheduled)
Warehousing and Support of Transport Activities
Services Related Maritime Transportation
Services Related Air Transport
Cement, Lime & Plaster
Cement, Lime & Plaster Production Subsector
Concrete Manufacture
Non-Metallic Mineral Products
Glass production Subsector
Non-construction Ceramic Manufacture Subsector
Refractory Ceramics Products Subsector
Plaster, Cement and Concrete Products Manufacture Subsector
Other Non-Metallic Mineral Products Subsector
Hotels & Restaurants
Hotels, Camping and other short-stay accommodation
Commercial,Administrative, Cultural and Tourism Applications
Investment
Other Financial Intermediaries Subsector
Banks & Monetary Financial Institutions
Other Money Market Intermediaries Subsector
Other financial intermediaries subsector
Monetary & Financial Intermediaries
Financial Leasing Subsector
Mortgage Right
Right Option Securities for Mortgage Loans
Land Transportation & Storage
Maritime Transportation
Railway Transportation
Other Planned Land Transportation
Ground Transportation
Water Transportation
Territorial Waters Transportation and Maritime Transportation
Other Logistics and Transportation Activities
Support and Transportation Support Activities
Cargo Transfer
Other Logistics and transportation Activities -Omitted
Telecommunication
Telecommunication
Other financial intermediaries
Other money market intermediaries
Finance Leases
Other financial intermediaries
Insurance & Pension Funds, except Social Security
Life Insurance
Non-life Insurance
Financial and Executive Activities
Activities Auxiliary to Financial Service
Financial Markets
Activities Related to Securities
Activities Auxiliary to Financial Service Activities, Except Insurance and Pension Funding
Exchange Traded Funds (ETF)
Balanced/Mixed Mutual Funds
Equity Mutual Funds
Fixed Income Mutual Funds
Exchange Traded Construction Funds
Project Funds
Venture Capital Funds
Dept Securities
Ijara Sukuk
Murabaha sukuk
Istisna Sukuk
Islamic treasury Bill Sukuk
Commercial Sukuk
State Sukuk
Municipal Sukuk
Central Bank Musharaka Sukuk
Private Sector Sukuk
Government Musharaka Sukuk
Banks issued sukuk
Public Certificate of Deposite
Private Certificate of Deposit
Islamic Treasury Bills
Guaranteed State Ijara
Short-term Islamic Treasury Bills
Guaranteed State Murabaha
Guaranteed State Manfaat
Private Manfaat
Building Construction & Mass Housing
Building Construction Owner or Lessors of Real Property
Building Construction Contracting
Other Building Construction Activities
Engineering Activity, Analysis and Technical Testing
Engineering, Analysis and Technical Testing
Computer & Related Activities
Other Computer Activities
Consulting and Software Development
Information & Communicatin
Value Added Services
Engineering And Technical Activities
Construction and Related Consultancy Activities
Engineering, Analysis and Technical Testing
Other professional, scientific and Technical activities
Intellectual Property Securities
Intellectual Property-Based Security
Intellectual Property Securities
Intellectual Property Securities Right
Leasing
Leasing Motor Vehicles
Administrative Executive Support Activity and Business Support
Other Businesses Support Activities
Arts, Entertainment and Recreation
Arts
Cultural and Sports Activities
Sport Activities
Inactive Bonds Group
Inactive Securities
Index
Total Trade Value
Trades Volume
Trades Value
Trade No
  FeedBack