ایران
تاریخ قابل تغییر است.
- - - - -
YTC
- - - - -
خروجی اکسل
نمایش اوراق اسناد خزانه سررسید شده
ردیفنمادقیمت معامله شده هر ورقهتاریخ آخرین روز معاملاتیتاریخ سررسیدYTMبازده ساده
1 اخزا11 995,621 1396-07-16 1396-07-24
سررسید شده
سررسید شده
2 اخزا10 995,400 1396-06-27 1396-07-03
سررسید شده
سررسید شده
3 اخزا7 995,001 1396-04-26 1396-05-02
سررسید شده
سررسید شده
4 اخزا1 993,645 1394-12-18 1394-12-23
سررسید شده
سررسید شده
5 اخزا8 995,022 1396-05-16 1396-05-23
سررسید شده
سررسید شده
6 اخزا9 995,172 1396-06-06 1396-06-13
سررسید شده
سررسید شده
7 اخزا2 996,015 1395-06-16 1395-06-21
سررسید شده
سررسید شده
8 اخزا5 996,998 1395-09-03 1397-05-05
سررسید شده
سررسید شده
9 اخزا3 994,450 1395-07-14 1395-07-21
سررسید شده
سررسید شده
10 سخا2 995,000 1395-11-13 1395-11-19
سررسید شده
سررسید شده
11 سخا1 997,989 1395-10-15 1395-10-19
سررسید شده
سررسید شده
12 اخزا4 997,500 1395-08-17 1395-08-21
سررسید شده
سررسید شده
13 اخزا6 994,000 1395-12-21 1395-12-25
سررسید شده
سررسید شده
14 سخاب2 995,000 1396-08-13 1396-08-22
سررسید شده
سررسید شده
15 سخاب3 994,501 1396-09-13 1396-09-22
سررسید شده
سررسید شده
16 سخاب4 995,000 1396-10-10 1396-10-20
سررسید شده
سررسید شده
17 سخاب5 995,010 1396-11-14 1396-11-24
سررسید شده
سررسید شده
18 سخاب6 995,000 1396-12-16 1396-12-27
سررسید شده
سررسید شده
19 سخاب7 991,900 1397-12-20 1397-12-28
سررسید شده
سررسید شده
20 اخزا602 993,012 1397-06-03 1397-06-12
سررسید شده
سررسید شده
21 اخزا611 992,102 1397-08-30 1397-09-13
سررسید شده
سررسید شده
22 اخزا603 994,110 1397-07-02 1397-07-10
سررسید شده
سررسید شده
23 اخزا604 994,400 1398-08-11 1398-08-20
سررسید شده
سررسید شده
24 اخزا605 993,010 1397-09-14 1397-09-26
سررسید شده
سررسید شده
25 اخزا606 995,451 1398-07-14 1398-07-22
سررسید شده
سررسید شده
26 اخزا607 995,403 1397-10-03 1397-10-10
سررسید شده
سررسید شده
27 اخزا608 995,000 1398-04-03 1398-04-11
سررسید شده
سررسید شده
28 اخزا610 996,300 1398-09-04 1398-09-11
سررسید شده
سررسید شده
29 اخزا614 996,464 1398-10-09 1398-10-16
سررسید شده
سررسید شده
30 اخزا609 994,185 1398-04-03 1398-04-11
سررسید شده
سررسید شده
31 اخزا612 995,000 1398-11-06 1398-11-14
سررسید شده
سررسید شده
32 اخزا613 995,691 1398-10-09 1398-10-16
سررسید شده
سررسید شده
33 اخزا615 995,250 1398-08-11 1398-08-20
سررسید شده
سررسید شده
34 اخزا601 993,400 1397-04-27 1397-05-08
سررسید شده
سررسید شده
35 اخزا621 993,000 1397-05-10 1397-05-22
سررسید شده
سررسید شده
36 اخزا622 995,441 1398-05-15 1398-05-23
سررسید شده
سررسید شده
37 اخزا623 994,002 1399-05-21 1399-05-28
سررسید شده
سررسید شده
38 اخزا624 997,250 1399-06-19 1399-06-25
سررسید شده
سررسید شده
39 اخزا701 993,695 1397-09-10 1397-09-20
سررسید شده
سررسید شده
40 اخزا702 995,800 1397-10-17 1397-10-24
سررسید شده
سررسید شده
41 اخزا703 996,680 1399-07-16 1399-07-21
سررسید شده
سررسید شده
42 اخزا704 995,000 1399-10-17 1399-10-22
سررسید شده
سررسید شده
43 اخزا706 996,500 1399-04-18 1399-04-23
سررسید شده
سررسید شده
44 اخزا707 994,002 1398-06-17 1398-06-27
سررسید شده
سررسید شده
45 اخزا708 995,600 1398-07-15 1398-07-23
سررسید شده
سررسید شده
46 اخزا709 996,301 1399-05-08 1399-05-13
سررسید شده
سررسید شده
47 اخزا710 995,045 1398-03-19 1398-03-27
سررسید شده
سررسید شده
48 اخزا711 996,000 1398-04-23 1398-04-30
سررسید شده
سررسید شده
49 اخزا712 991,076 1398-05-14 1398-05-30
سررسید شده
سررسید شده
50 اخزا705 999,999 1398-05-15 1398-05-23
سررسید شده
سررسید شده
51 اخزا713 998,000 1400-05-13 1400-05-18
سررسید شده
سررسید شده
52 اخزا714 995,000 1398-07-14 1398-07-22
سررسید شده
سررسید شده
53 اخزا716 996,501 1400-04-02 1400-04-07
سررسید شده
سررسید شده
54 اخزا717 995,688 1398-10-10 1398-10-17
سررسید شده
سررسید شده
55 اخزا723 997,475 1400-08-18 1400-08-24
سررسید شده
سررسید شده
56 اخزا722 997,500 1400-04-23 1400-04-28
سررسید شده
سررسید شده
57 اخزا721 995,000 1400-07-24 1400-07-28
سررسید شده
سررسید شده
58 اخزا720 998,000 1400-03-19 1400-03-24
سررسید شده
سررسید شده
59 اخزا719 995,002 1398-08-19 1398-08-27
سررسید شده
سررسید شده
60 اخزا718 996,998 1400-05-19 1400-05-25
سررسید شده
سررسید شده
61 اخزا715 998,002 1399-02-20 1399-02-24
سررسید شده
سررسید شده
62 اخزا801 996,678 1399-04-18 1399-04-23
سررسید شده
سررسید شده
63 اخزا802 996,000 1399-04-25 1399-04-30
سررسید شده
سررسید شده
64 اخزا803 996,001 1399-05-15 1399-05-21
سررسید شده
سررسید شده
65 اخزا811 996,510 1400-10-07 1400-10-13
سررسید شده
سررسید شده
66 اخزا814 928,000 1400-11-06 1401-03-18
22/76%
21/29%
67 اخزا804 998,099 1400-04-16 1400-04-21
سررسید شده
سررسید شده
68 اخزا805 999,000 1400-04-19 1400-04-22
سررسید شده
سررسید شده
69 اخزا806 999,000 1400-05-16 1400-05-19
سررسید شده
سررسید شده
70 اخزا807 996,789 1400-07-12 1400-07-19
سررسید شده
سررسید شده
71 اخزا808 993,002 1400-08-11 1400-08-17
سررسید شده
سررسید شده
72 اخزا809 996,453 1400-09-17 1400-09-23
سررسید شده
سررسید شده
73 اخزا810 997,000 1400-09-30 1400-10-06
سررسید شده
سررسید شده
74 اخزا812 996,000 1400-11-05 1400-11-11
27/61%
24/43%
75 اخزا815 916,000 1400-11-06 1401-04-06
23/45%
22/02%
76 اخزا813 945,000 1400-11-06 1401-02-19
22/2%
20/62%
77 اخزا816 902,500 1400-11-06 1401-05-03
23/12%
21/91%
78 اخزا817 898,500 1400-11-06 1401-05-12
22/96%
21/82%
79 اخزا818 878,010 1400-11-06 1401-06-14
23/85%
22/84%
80 اخزا819 791,190 1400-11-06 1402-03-22
18/57%
19/19%
81 اخزا820 691,040 1400-11-06 1402-08-06
23/46%
25/5%
82 اخزا821 690,000 1400-11-06 1402-09-06
22/4%
24/48%
83 اخزا901 876,560 1400-11-06 1401-06-21
23/37%
22/45%
84 اخزا902 825,780 1400-11-06 1401-10-19
22/24%
22/13%
85 اخزا903 815,400 1400-11-06 1401-11-10
22/37%
22/39%
86 اخزا904 798,000 1400-11-06 1401-12-15
22/61%
22/87%
87 اخزا905 769,070 1400-11-06 1402-02-18
22/78%
23/47%
88 اخزا906 748,010 1400-11-05 1402-03-21
23/5%
24/49%
89 اخزا907 710,010 1400-11-06 1402-07-04
22/83%
24/52%
90 اخزا908 718,300 1400-11-06 1402-06-06
23/19%
24/72%
91 اخزا909 756,460 1400-11-06 1402-03-16
22/8%
23/69%
92 اخزا910 693,270 1400-11-06 1402-08-07
23/2%
25/19%
93 اخزا911 684,000 1400-11-06 1402-09-06
22/99%
25/17%
94 اخزا914 667,600 1400-11-06 1402-10-25
22/77%
25/28%
95 اخزا916 746,500 1400-10-25 1402-05-28
20/16%
21/33%
96 اخزا917 939,000 1400-11-06 1401-02-26
23/23%
21/56%
97 اخزا918 922,210 1400-11-06 1401-03-23
23/89%
22/31%
98 اخزا001 542,000 1400-11-06 1403-08-21
24/5%
30/24%
99 اخزا002 522,500 1400-11-06 1403-10-24
24/46%
30/8%
100 اخزا003 585,000 1400-11-06 1403-04-18
24/47%
28/96%
101 اخزا004 572,110 1400-11-06 1403-05-22
24/53%
29/39%
102 اخزا005 560,890 1400-11-06 1403-06-26
24/48%
29/64%
103 اخزا006 551,620 1400-11-06 1403-07-23
24/47%
29/91%
104 اخزا008 536,000 1400-11-06 1403-09-19
24/26%
30/15%
105 اخزا007 535,610 1400-11-06 1403-09-12
24/47%
30/4%
106 اخزا009 527,360 1400-11-06 1403-11-01
23/9%
30/01%
107 اخزا010 519,000 1400-11-06 1403-11-15
24/21%
30/64%
خروجی اکسل
نمایش اوراق سررسید شده
ردیفنمادقیمت معامله شده هر ورقهتاریخ آخرین روز معاملاتیتاریخ سررسیدYTM
1 (2)کشاورز 1,000,000 1390-08-18 1390-08-18
سررسید شده
2 اجاد1 1,049,284 1398-12-25 1398-12-26
سررسید شده
3 اجاد21 1,004,904 1399-11-04 1399-11-18
سررسید شده
4 اجاد22 1,000,000 1399-11-08 1399-11-18
سررسید شده
5 اجاد23 1,000,000 1399-11-08 1399-11-18
سررسید شده
6 اجاد24 1,000,000 1399-11-14 1399-11-18
سررسید شده
7 اجاد25 1,000,000 1399-11-08 1399-11-18
سررسید شده
8 اجاد26 1,000,000 1399-11-11 1399-11-18
سررسید شده
9 اجاد27 1,000,000 1399-11-08 1399-11-18
سررسید شده
10 اجاد3 999,999 1399-08-18 1399-11-18
سررسید شده
11 اجاد41 1,010,000 1399-02-14 1399-12-24
سررسید شده
12 اجاد42 991,000 1399-10-10 1399-12-24
سررسید شده
13 اراد11 1,000,000 1400-10-13 1402-06-25
18/88%
14 اراد12 1,000,000 1399-02-06 1402-06-25
18/82%
15 اراد13 929,250 1400-11-05 1402-06-25
24/86%
16 اراد21 1,000,000 1399-02-22 1402-12-25
18/83%
17 اراد22 1,000,000 1400-10-20 1402-12-25
18/87%
18 اراد24 1,000,000 1400-11-05 1402-12-25
18/86%
19 اراد31 907,200 1400-09-09 1402-08-13
22/25%
20 اراد32 1,000,000 1400-09-30 1402-11-13
15/6%
21 اراد33 993,990 1400-10-28 1403-03-27
15/92%
22 اراد34 1,000,000 1400-09-30 1403-05-27
15/59%
23 اراد35 981,670 1400-11-05 1401-03-03
22/46%
24 اراد36 990,000 1400-11-03 1401-04-03
18/47%
25 اراد37 1,000,000 1400-05-23 1400-05-24
سررسید شده
26 اراد38 985,000 1400-10-22 1401-05-24
19/79%
27 اراد39 1,000,000 1402-04-24 1402-04-24
0%
28 اراد40 968,000 1400-10-29 1402-07-30
20/21%
29 اراد41 999,998 1400-06-06 1400-06-07
سررسید شده
30 اراد42 984,700 1400-10-27 1401-06-07
19/75%
31 اراد43 989,990 1400-11-05 1402-05-07
18/58%
32 اراد44 1,020,000 1400-06-15 1400-07-21
سررسید شده
33 اراد45 988,110 1400-10-29 1401-07-21
18/76%
34 اراد46 1,000,000 1400-11-04 1403-02-26
18/88%
35 اراد47 999,999 1400-08-03 1400-08-04
سررسید شده
36 اراد48 1,000,000 1400-09-09 1400-09-12
سررسید شده
37 اراد49 989,990 1400-10-29 1402-06-12
18/57%
38 اراد50 1,000,000 1400-11-06 1403-02-16
20/13%
39 اراد51 1,000,000 1400-10-21 1400-10-25
سررسید شده
40 اراد52 1,000,000 1401-08-25 1401-08-25
0%
41 اراد53 1,000,000 1400-06-14 1402-07-25
17/76%
42 اراد54 990,000 1400-05-24 1401-09-08
17/72%
43 اراد55 962,000 1400-11-06 1402-09-27
20/53%
44 اراد56 1,010,000 1400-08-19 1403-08-28
18/34%
45 اراد57 970,000 1400-09-27 1403-09-05
20/35%
46 اراد58 960,000 1400-06-29 1401-10-11
20/75%
47 اراد59 1,000,000 1399-09-12 1403-09-12
18/79%
48 اراد60 974,970 1400-10-20 1402-10-25
19/46%
49 اراد61 1,000,000 1400-11-06 1403-09-26
18/85%
50 اراد62 999,990 1400-10-25 1403-09-26
19/24%
51 اراد63 1,060,000 1400-10-28 1403-09-26
15/99%
52 اراد64 945,000 1400-11-05 1401-11-09
23/73%
53 اراد65 1,000,000 1400-09-09 1402-10-16
17/76%
54 اراد66 1,000,000 1399-10-30 1403-10-17
18/8%
55 اراد67 1,000,000 1400-02-05 1403-10-17
18/84%
56 اراد68 1,000,000 1399-10-17 1403-10-17
18/79%
57 اراد69 1,050,000 1400-11-05 1403-10-21
16/46%
58 اراد70 943,750 1399-12-06 1401-12-07
20/5%
59 اراد71 1,030,200 1400-02-20 1403-11-08
17/62%
60 اراد72 968,830 1400-11-05 1403-11-13
20/36%
61 اراد73 1,000,000 1400-09-30 1404-02-19
18/87%
62 اراد74 984,800 1400-11-03 1404-02-26
19/55%
63 اراد75 1,000,000 1400-10-29 1404-02-26
18/85%
64 اراد76 955,000 1400-10-20 1403-04-06
21/54%
65 اراد77 998,046 1400-07-24 1400-08-12
سررسید شده
66 اراد78 991,000 1400-08-04 1400-11-12
19/75%
67 اراد79 974,000 1400-08-25 1401-06-12
20/73%
68 اراد81 1,000,000 1401-08-12 1401-08-12
0%
69 اراد82 950,350 1400-11-05 1401-09-12
24/19%
70 اراد83 1,000,000 1400-04-12 1404-12-20
18/83%
71 اراد84 991,000 1400-11-04 1403-06-24
19/34%
72 اراد85 977,750 1400-10-26 1401-07-04
19/63%
73 اراد86 1,031,960 1400-11-05 1402-04-04
13/99%
74 اراد87 954,500 1400-10-28 1403-03-04
20/5%
75 اراد88 1,000,000 1400-06-30 1404-11-20
18/83%
76 اراد89 983,000 1400-10-04 1404-11-20
19/49%
77 اراد90 1,000,000 1400-10-13 1405-02-17
18/85%
78 اراد91 995,000 1400-09-23 1401-05-25
16/62%
79 اراد92 953,700 1400-10-11 1402-08-25
20%
80 اراد93 970,660 1400-10-11 1401-08-09
20%
81 اراد95 940,000 1400-11-05 1402-05-14
21/93%
82 اروند01 984,000 1400-10-15 1400-11-13
46/71%
83 اروند02 945,000 1397-11-15 1400-11-13
22/79%
84 اروند03 1,000,002 1400-05-06 1400-11-13
19/89%
85 اروند04 1,020,180 1400-11-06 1400-11-13
-53/55%
86 اروند05 1,005,000 1400-11-06 1400-11-13
-4/8%
87 اروند06 1,000,000 1400-08-15 1400-11-13
20/41%
88 اروند07 997,000 1400-09-14 1400-11-13
22/7%
89 اروند08 999,990 1400-10-04 1400-12-22
20/48%
90 اروند09 963,000 1400-10-14 1400-12-22
45/95%
91 اروند10 980,000 1400-10-15 1400-12-22
33/76%
92 اروند11 1,005,000 1400-11-03 1400-12-22
16/51%
93 اشاد1 1,000,000 1400-08-25 1400-10-26
سررسید شده
94 اشاد10 989,370 1400-11-04 1400-12-26
25/76%
95 اشاد2 1,000,000 1399-11-14 1400-12-27
21/05%
96 اشاد3 999,707 1398-07-10 1398-07-13
سررسید شده
97 اشاد4 1,000,000 1398-07-29 1398-07-30
سررسید شده
98 اشاد5 1,000,000 1398-09-19 1398-09-22
سررسید شده
99 اشاد7 1,000,000 1398-12-14 1398-12-27
سررسید شده
100 اشاد8 991,007 1398-10-25 1398-10-30
سررسید شده
101 اشاد9 999,982 1399-09-04 1399-09-09
سررسید شده
102 افاد1 1,031,097 1400-06-13 1400-06-15
سررسید شده
103 افاد2 985,000 1400-02-19 1400-06-26
سررسید شده
104 افاد4 999,990 1400-10-25 1401-07-29
18/86%
105 افاد51 999,999 1400-08-26 1401-08-18
18/72%
106 افاد52 999,000 1400-09-23 1401-08-18
18/93%
107 افاد53 1,000,000 1400-09-22 1401-08-18
18/79%
108 افاد54 910,000 1400-10-19 1401-08-18
33/44%
109 افاد55 973,159 1399-11-27 1401-08-18
20/83%
110 افاد61 960,300 1400-09-28 1401-09-17
24%
111 افاد62 1,000,000 1400-01-31 1401-09-17
18/74%
112 افاد71 1,000,000 1398-10-11 1402-04-11
18/68%
113 افاد73 1,000,000 1400-09-16 1402-04-11
18/74%
114 افاد74 1,040,000 1400-09-30 1402-04-11
15/45%
115 افاد81 1,000,000 1400-11-04 1402-05-05
18/7%
116 افاد82 1,000,000 1400-09-07 1402-05-05
18/77%
117 افاد83 685,000 1400-07-24 1402-05-05
50/77%
118 افاد84 1,000,000 1400-10-25 1402-05-05
18/72%
119 البرز02 850,000 1400-06-03 1402-05-14
27/41%
120 امید99 1,009,933 1399-07-23 1399-07-25
سررسید شده
121 انتخاب05 1,000,000 1400-09-17 1405-09-17
19/24%
122 انصا1 1,000,000 1393-02-07 1393-02-09
سررسید شده
123 بعثت 1,000,000 1393-10-24 1393-10-28
سررسید شده
124 بوتان 1,000,000 1394-10-05 1394-10-07
سررسید شده
125 پارس9607 993,004 1396-07-01 1396-07-03
سررسید شده
126 پاسار04 1,000,000 1400-09-27 1404-03-02
18/17%
127 پرشیا97 1,000,001 1397-01-21 1397-01-23
سررسید شده
128 تابان01 987,650 1400-10-29 1402-12-06
20/09%
129 تابان02 965,000 1400-08-24 1402-12-06
21/49%
130 تابان03 980,000 1400-11-02 1402-12-06
20/62%
131 تابان04 979,700 1400-10-28 1403-12-03
20/27%
132 تابان05 1,000,000 1400-10-15 1404-10-15
19/24%
133 تابان06 1,000,000 1400-10-15 1404-10-15
19/24%
134 تابان07 1,000,000 1400-10-15 1404-10-15
19/24%
135 تامین97 1,000,000 1397-12-19 1397-12-22
سررسید شده
136 تبریز97 1,000,000 1397-09-28 1397-12-18
سررسید شده
137 تدبیر04 960,000 1400-10-08 0
0%
138 جوپار 1,000,000 1394-10-15 1394-10-18
سررسید شده
139 جوپار99 1,000,399 1399-02-10 1399-02-12
سررسید شده
140 حرم03 1,000,000 1400-05-11 1403-07-14
18/69%
141 حریل02 999,000 1400-11-05 1402-12-12
17/06%
142 حکمت01 987,500 1400-11-05 1401-07-02
19/58%
143 دزفول 1,000,000 1395-12-11 1395-12-27
سررسید شده
144 دومینو4 976,300 1400-10-11 1404-02-08
20/41%
145 دیزل04 996,960 1400-10-29 1404-03-31
19/39%
146 رایان 1,000,614 1398-12-24 1398-12-25
سررسید شده
147 ربوتا 1,000,000 1393-12-24 1393-12-26
سررسید شده
148 رفاه96 1,000,000 1395-11-05 1396-08-15
سررسید شده
149 رهن9704 1,000,000 1397-03-13 1397-04-13
سررسید شده
150 ریل1401 1,011,840 1400-04-02 1401-05-09
15/68%
151 ساما1 1,000,000 1394-03-26 1394-03-28
سررسید شده
152 سپهر 1,000,000 1395-03-05 1395-03-12
سررسید شده
153 سعدی 1,000,000 1392-04-18 1392-04-26
سررسید شده
154 سلامت1 1,000,000 1399-11-11 1399-11-18
سررسید شده
155 سلامت2 1,000,000 1399-11-11 1399-11-18
سررسید شده
156 سلامت3 1,000,000 1399-11-06 1399-11-18
سررسید شده
157 سلامت4 1,000,000 1399-11-08 1399-11-18
سررسید شده
158 سلامت5 995,500 1399-07-29 1399-11-18
سررسید شده
159 سلامت6 1,000,000 1400-09-13 1400-09-22
سررسید شده
160 سکرد98 1,001,000 1398-02-18 1398-02-19
سررسید شده
161 شرق 1,000,000 1393-05-05 1393-05-10
سررسید شده
162 شرق1400 1,019,960 1400-10-21 1400-10-25
سررسید شده
163 شستا001 1,000,000 1400-05-17 1400-05-23
سررسید شده
164 شستا002 1,000,440 1400-05-20 1400-05-23
سررسید شده
165 شستا003 998,068 1400-05-20 1400-05-23
سررسید شده
166 شستا004 1,010,500 1400-05-20 1400-05-23
سررسید شده
167 شستا005 994,000 1400-10-14 1400-12-20
24/4%
168 شستا991 1,000,793 1399-12-25 1399-12-26
سررسید شده
169 شستا992 1,000,000 1399-12-25 1399-12-26
سررسید شده
170 شستا993 1,000,000 1399-12-25 1399-12-26
سررسید شده
171 شستا994 986,400 1399-12-25 1399-12-26
سررسید شده
172 شستان03 1,020,000 1400-10-18 1403-09-15
18/26%
173 شلرد02 997,000 1400-10-08 1402-06-06
19/51%
174 صامیا 1,000,000 1397-10-19 1397-10-20
سررسید شده
175 صامید 1,000,000 1394-05-21 1394-05-25
سررسید شده
176 صایان1 1,000,000 1395-11-10 1396-01-28
سررسید شده
177 صایتل 1,000,000 1396-10-20 1396-10-22
سررسید شده
178 صایتل2 1,010,528 1397-12-15 1397-12-18
سررسید شده
179 صبا1401 1,000,000 1400-10-08 1401-02-25
15/93%
180 صبا1404 1,000,000 1400-10-29 1404-01-28
18/85%
181 صبصیر 1,000,000 1397-02-26 1397-02-28
سررسید شده
182 صبوتا 999,999 1397-04-04 1397-04-04
سررسید شده
183 صپارس 1,000,000 1396-02-04 1396-02-07
سررسید شده
184 صچاد 1,000,058 1396-07-04 1396-07-09
سررسید شده
185 صخابر 1,000,001 1398-04-22 1398-04-22
سررسید شده
186 صدانا 999,975 1396-12-23 1396-12-24
سررسید شده
187 صدانا98 1,000,872 1398-10-17 1398-10-19
سررسید شده
188 صسکن 1,000,000 1395-02-05 1395-03-17
سررسید شده
189 صشرق99 1,010,000 1399-01-06 1399-01-09
سررسید شده
190 صگلوکز 1,000,000 1394-10-26 1394-12-24
سررسید شده
191 صمپنا 1,000,020 1395-03-25 1395-03-28
سررسید شده
192 صمپنا2 1,000,000 1396-07-25 1396-07-29
سررسید شده
193 صمگا 1,046,781 1395-10-20 1395-10-22
سررسید شده
194 صکاشی 1,000,000 1397-04-12 1397-05-28
سررسید شده
195 صینا1 1,000,000 1395-03-24 1395-03-27
سررسید شده
196 فولاد97 999,943 1397-04-27 1397-04-29
سررسید شده
197 قرن99 1,000,001 1399-03-25 1399-07-01
سررسید شده
198 قم971 1,000,000 1397-09-13 1397-10-14
سررسید شده
199 قم972 1,000,000 1397-10-10 1397-10-14
سررسید شده
200 قم973 1,000,000 1397-10-12 1397-10-14
سررسید شده
201 گردش95 1,000,000 1395-11-25 1395-12-01
سررسید شده
202 گردش952 1,000,000 1395-12-11 1395-12-15
سررسید شده
203 گلگهر1 995,557 1396-02-12 1396-02-16
سررسید شده
204 گندم2 1,000,000 1400-08-03 1400-08-20
سررسید شده
205 گندم9707 1,000,102 1397-07-15 1397-07-19
سررسید شده
206 گهر1 1,029,504 1394-09-17 1394-09-22
سررسید شده
207 گولان 1,000,000 1394-12-18 1394-12-22
سررسید شده
208 لوتوس99 1,003,750 1399-07-16 1399-07-17
سررسید شده
209 ماهان 1,000,000 1393-12-19 1393-12-21
سررسید شده
210 ماهان01 943,000 1400-09-13 1401-11-23
23/36%
211 ماهان2 1,000,000 1394-05-28 1394-06-01
سررسید شده
212 ماهان99 1,001,007 1399-03-07 1399-03-09
سررسید شده
213 مبین011 961,100 1400-10-18 1401-07-10
23/35%
214 مبین012 1,000,000 1400-11-06 1401-07-10
16/77%
215 مبین013 956,500 1400-09-14 1401-07-10
23/35%
216 مبین014 985,000 1400-08-29 1401-10-19
18/34%
217 مبین015 1,000,000 1400-10-12 1401-10-19
16/65%
218 مبین016 940,000 1400-07-03 1401-10-19
22/78%
219 مجد2 1,000,000 1395-06-13 1395-06-15
سررسید شده
220 مراز1 1,000,000 1395-12-18 1395-12-22
سررسید شده
221 مراز2 1,007,000 1396-09-08 1396-12-27
سررسید شده
222 مشهد9612 999,385 1396-12-26 1396-12-27
سررسید شده
223 مشهد971 1,000,000 1397-10-19 1397-10-21
سررسید شده
224 مشهد972 1,000,000 1397-09-03 1397-10-21
سررسید شده
225 مشهد973 1,000,000 1397-09-27 1397-10-21
سررسید شده
226 مهان01 981,000 1400-10-14 1403-11-11
20/21%
227 مهان02 1,000,000 1400-06-02 1403-11-11
19/25%
228 نارنج 1,000,000 1395-05-03 1395-05-05
سررسید شده
229 نوریل02 1,000,000 1397-12-13 1402-12-13
16/98%
230 ومدکو1 1,000,000 1396-02-12 1396-02-14
سررسید شده
231 ومدکو2 1,000,001 1397-01-22 1397-01-25
سررسید شده
232 کرانه99 1,000,000 1399-09-15 1399-12-22
سررسید شده
233 کرج97 1,000,000 1397-11-29 1397-11-30
سررسید شده
234 کرمان00 1,000,000 1400-06-29 1400-11-30
16/99%
235 کرمان02 985,010 1400-09-07 1402-03-06
20/13%
236 کرمان39 1,006,000 1400-10-29 1403-09-15
18/55%
237 کرمان98 1,019,592 1398-09-11 1398-09-12
سررسید شده
238 کورش99 970,000 1399-03-27 1399-04-11
سررسید شده
239 کیش0211 1,000,000 1400-06-06 1402-11-10
19/26%
240 کیش1402 1,000,000 1400-10-14 1402-08-20
19/27%
ارزش بازار فرابورس ایران
گزارشی از همه صنایع
زراعت و خدمات وابسته
پرورش محصولات و باغبانی
کشاورزی، دامپروری و خدمات وابسته
پرورش حیوانات
کشاورزی و خدمات دامپروری جز دامپزشکی
پرورش طیور
پرورش حیوانات وتولید سایر محصولات حیوانی
فعالیتهای حمایتی تولید محصولات
جنگلداری و ماهیگیری
جنگل شناسی و دیگر فعالیتهای جنگلداری
استخراج زغال سنگ
استخراج و انبار زغال سنگ سخت
استخراج نفت گاز و خدمات جنبی جز اکتشاف
استخراج نفت خام وگاز طبیعی
خدمات جنبی استخراج نفت گاز جز اکتشاف
استخراج کانه های فلزی
استخراج آهن
استخراج کانه فلزی غیرآهن
استخراج سایر کانه های فلزی
استخراج سایر معادن
استخراج سنگ، ماسه و خاک رس
استخراج کانه های شیمیایی و کود
حذف شده- فرآورده‌های غذایی و آشامیدنی
پردازش و نگهداری ماهی و محصولات مرتبط
پردازش و نگهداری میوه و سبزی
گروه تولید روغن های حیوانی و نباتی
گروه تولید لبنیات
گروه تولید حبوبات
گروه تولید نشاسته و محصولات وابسته
گروه تولید خوراک آماده دام
گروه تولید نان و محصولات وابسته
گروه تولید شکر
گروه تولید کاکائو، شکلات و شیرینیجات
تولید سایر محصولات غذایی
گروه تولید جو و مااشعیر
تولید نوشابه و آب معدنی
منسوجات
آماده سازی و ریسندگی نخ، پارچه بافی
تولید محصولات نساجی به غیر از پوشاک
تولید و فروش فرش و قالی
دباغی، پرداخت چرم و ساخت انواع پاپوش
تولید کفش
سایر محصولات چرمی
محصولات چوبی
تولید تخته چند لا و سایر تخته ها
تولید دیگر محصولات چوبی
محصولات کاغذی
تولید خمیر کاغذ، کاغذ و مقوا
تولید کاغذ و مقوای موجدار و محفظه آنها
تولید سایر محصولات کاغذ و مقوا
انتشار، چاپ و تکثیر
چاپ
فراورده های نفتی، کک و سوخت هسته ای
ساخت فرآورده های نفتی تصفیه شده
تولید محصولات پالایش شده پتروشیمی
سایر فراورده های نفتی و سوختی
حذف شده-مواد و محصولات شیمیایی
مواد شیمیایی پایه به جز کود
گروه تولید کود و ترکیبات نیتروژن
گروه تولید پلاستیک اولیه و لاستیک ترکیبی
حشره کش و سایر محصولات شیمیایی کشاورزی
تولید رنگ، بتونه، جوهر و پوشش های مشابه
گروه تولید داروهای شیمیایی و گیاهی
گروه شوینده ها، عطر و محصولات آرایشی
گروه تولید سایر محصولات شیمیایی
گروه تولید نخهای مصنوعی
لاستیک و پلاستیک
تولید تایر و بازسازی تایرهای لاستیکی
تولید سایر محصولات لاستیکی
تولید محصولات پلاستیکی
تولید محصولات کامپیوتری الکترونیکی ونوری
تولید قطعات و بردهای الکترونیکی
تولید رایانه و تجهیزات جانبی
گروه تولید سرامیک غیرساختمانی
گروه تولید محصولات سرامیکی نسوز
تولید گل و سرامیک ساختمانی
تولید سیمان ، آهک و گچ
تولید محصولات بتنی ، سیمانی و گچی
تولید سایر محصولات معدنی غیرفلزی
فلزات اساسی
تولید آهن و فولاد پایه
تولید فلزات گرانبهای غیرآهن
ریخته گری آهن و فولاد
استخراج سایر فلزات اساسی
ساخت محصولات فلزی
تولید محصولات فلزی ساختمانی
تولید مخزن و محفظه فلزات
تولید مواد بخار به جز دیگهای بخار مرکزی
ساخت ابزارهای دستی پرقدرت
تولید کارد و چنگال، ابزار دستی و عمومی
تولید سایر محصولات فلزی ساخته شده
ماشین آلات و تجهیزات
تولید موتور و توربین
تولید پمپ، کمپرسور، مته و دریچه
تولید یاتاقان، دنده و اجزای هدایتی
تولید اجاق، کوره و مشعل کوره
تولید تجهیزات بالابر و جابجایی
تولید سایر ماشین آلات عمومی
تولید ماشین آلات کشاورزی و باغبانی
تولید ابزارهای ماشینی
تولید ماشین آلات استخراج و ساختمان
تولید ماشین آلات نساجی و چرم سازی
تولید وسایل خانگی
تولید سایر ماشین آلات و تجهیزات
ماشین آلات و دستگاه‌های برقی
تولید موتورها، مولدها و مبدلهای الکتریکی
تولید تجهیزات توزیع و کنترل برق
تولید سیم و کابل عایق
تولید انباره، پیل و باتری ساده
تولید لامپ برقی و تجهیزات روشنایی
ساخت دستگاه‌ها و وسایل ارتباطی
فرستنده رادیو، تلویزیون و تلفن و تلگراف
گیرنده رادیو، تلویزیون و تجهیزات وابسته
ابزارپزشکی، اپتیکی و اندازه‌گیری
وسایل اندازه گیری غیر از کنترل صنعتی
خودرو و ساخت قطعات
تولید وسایل نقلیه موتوری
ساخت بدنه وسایل نقلیه موتوری ساخت تریلر
قطعات یدکی و جانبی وسایل نقلیه موتوری
سایر قطعات یدکی و وسایل نقلیه موتوری
سایر تجهیزات حمل و نقل
ساخت و تعمیر کشتی
تولید موتوسیکلت
مبلمان و مصنوعات دیگر
تولید سایر موارد
قند و شکر
تولید شکر
شرکتهای چند رشته ای صنعتی
شرکتهای صنعتی چند رشته ای
عرضه برق، گاز، بخاروآب گرم
تولید انتقال و توزیع نیروی برق
تولید،لنتقال و توزیع برق،گاز،بخاروآب گرم
تامین بخار و آب گرم
جمع آوری، تصفیه و توزیع آب
جمع آوری، تصفیه و توزیع آب
محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر
پرورش و نگهداری ماهی و محصولات ماهی
پرورش و نگهداری میوه جات و سبزیجات
تولید روغن های حیوانی و نباتی
تولید لبنیات
تولید حبوبات
تولید نشاسته و محصولات وابسته
تولید خوراک آماده دام
تولید نان و محصولات وابسته
تولید کاکائو، شکلات و شیرینی جات
تولید سایر محصولات غذایی
تولید جو و ماءالشعیر
تولید نوشیدنی و آبمیوه
زیر گروه سایر محصولات غذایی
مواد و محصولات دارویی
تولید داروهای شیمیایی و گیاهی
تولید سایر محصولات دارویی
محصولات شیمیایی
تولید مواد شیمیایی پایه به جز کود
تولید کود و ترکیبات نیتروژن
تولید پلاستیک اولیه و لاستیک ترکیبی
تولید حشره کش و سایر محصولات شیمیایی
تولید رنگ، بتونه، جوهر
تولید شوینده ها، عطر و محصولات آرایشی
تولید سایر محصولات شیمیایی
تولید نخ های مصنوعی
تولید محصولات شیمیایی دیگر
پیمانکاری صنعتی
ساختمان و مهندسی عمران
پیمانکاری طرح های صنعتی
مدیریت پسماند
سایر فعالیت های پیمانکاری
تجارت عمده فروشی به جز وسایل نقلیه موتور
عمده فروشی براساس هزینه و یا قرارداد
عمده فروشی تجهیزات وقطعات الکترونیکی
تجارت عمده فروشی غیر تخصصی
خرده فروشی،باستثنای وسایل نقلیه موتوری
خرده فروشی انواع موادغذایی،نوشیدنی وغیره
خرده فروشی موادغذایی در فروشگاههای تخصصی
کاشی و سرامیک
تولید گل و سرامیک ساختمانی
تجارت عمده وخرده فروشی وسائط نقلیه موتور
فروش وسائط نقلیه
فروش قطعات یدکی لوازم الحاقی وسایل نقلیه
حمل و نقل هوایی
حمل و نقل هوایی مسافر
حمل و نقل هوایی با برنامه زمانی
انبارداری و حمایت از فعالیتهای حمل و نقل
فعالیتهای خدماتی وابسته به حمل و نقل آبی
فعالیتهای خدماتی وابسته حمل ونقل هوایی
سیمان، آهک و گچ
تولید سیمان، آهک و گچ
تولید بتون
سایر محصولات کانی غیرفلزی
تولید شیشه
تولید سرامیک غیرساختمانی
تولید محصولات سرامیکی نسوز
تولید محصولات بتنی، سیمانی و گچ
تولید سایر محصولات معدنی غیرفلزی
هتل و رستوران
هتل ها ، اردو و دیگر تدارکات اقامت کوتاه
کاربردهای تجاری اداری فرهنگی و گردشگری
فعالیت خدماتی مربوط به غذا و آشامیدنی ها
سرمایه گذاریها
سایر واسطه های مالی
بانکها و موسسات اعتباری
سایر واسطه های پولی
سایرواسطه های مالی
سایر واسطه گریهای مالی
لیزینگ مالی
اوراق حق تقدم استفاده از تسهیلات مسکن
اوراق حق تقدم استفاده از تسهیلات مسکن
حمل ونقل، انبارداری و ارتباطات
خدمات حمل و نقل دریایی
حمل و نقل از طریق خطوط راه آهن
سایر حمل و نقلهای زمینی برنامه ریزی شده
حمل و نقل بار زمینی
حمل و نقل آبی
حمل و نقل دریایی وحمل ونقل درآبهای ساحلی
سایر فعالیت های پشتیبانی و حمل و نقل
فعالیت های پشتیبانی و کمکی حمل و نقل
جابجایی محموله
حذف-سایر فعالیت های پشتیبانی و حمل و نقل
مخابرات
مخابرات
واسطه‌گری‌های مالی و پولی
سایر واسطه های پولی
لیزینگ مالی
سایر واسطه های مالی
بیمه وصندوق بازنشستگی به جزتامین اجتماعی
بیمه زندگی
بیمه غیرزندگی
فعالیتهای مالی و اجرائی
فعالیتهای کمکی به نهادهای مالی واسط
اداره ی بازارهای مالی
فعالیتهای مرتبط با اوراق بهادار
بجز تامین وجوه بیمه و بازنشستگی
صندوق سرمایه گذاری قابل معامله
صندوق سرمایه گذاری مختلط
صندوق سرمایه گذاری در سهام
صندوق سرمایه گذاری در اوراق با درآمدثابت
صندوق های زمین و ساختمان
صندوق های پروژه
صندوق سرمایه گذاری جسورانه
صندوق سرمایه گذاری خصوصی
صندوق س. صندوق در صندوق
اوراق تامین مالی
صکوک اجاره
صکوک مرابحه
صکوک استصناع
اوراق رهنی
صکوک تجاری اسلامی
اوارق مشارکت دولتی
اوراق مشارکت شهرداری ها
اوراق گواهی اعتبار مولد
اوراق مشارکت بخش خصوصی
اوراق مشارکت دولتی بدون ضمانت دولت
اوراق مشارکت منتشره بانکها
گواهی سپرده عام
گواهی سپرده خاص
اسناد خزانه اسلامی
اوراق تسویه خزانه
اوراق اجاره دولتی با ضمانت دولت
اوراق اجاره دولتی بدون ضمانت دولت
اسناد خزانه اسلامی کوتاه مدت
اوراق مرابحه دولتی با ضمانت دولت
اوراق منفعت دولتی با ضمانت دولت
اوراق منفعت خصوصی
تامین مالی جمعی
صکوک خرید دین
انبوه سازی، املاک و مستغلات
املاک و مستغلات با ملک خود یا لیزینگ شده
پیمانکاری املاک و مستغلات
سایر فعالیت های املاک و مستغلات
فعالیت مهندسی، تجزیه، تحلیل و آزمایش فنی
تجزیه و تحلیل و آزمایش فنی
رایانه و فعالیت‌های وابسته به آن
سایر فعالیت های رایانه ای
مشاوره و تهیه نرم افزار
اطلاعات و ارتباطات
خدمات ارزش افزوده
خدمات فنی و مهندسی
فعالیتهای ساختمانی و مشاوره فنی مرتبط
آزمایش و تحلیل فنی
سایر فعالیتهای حرفه ای علمی و فنی
اوراق بهادار مبتنی بر دارایی فکری
اوراق بهادارشرکت س.خ مبتنی بردارایی فکری
اوراق بهادار مبتنی بر دارایی فکری
حق بهره برداری اوراق مبتنی بردارایی فکری
فعالبت های اجاره و لیزینگ
اجاره و لیزینگ وسائط نقلیه موتوری
فعالیت پشتیبانی اجرائی اداری وحمایت کسب
فعالیت حمایت از مشاغل دیگر
فعالیت های هنری، سرگرمی و خلاقانه
فعالیت های هنری
فعالیتهای فرهنگی و ورزشی
فعالیتهای ورزشی
گروه اوراق غیرفعال
اوراق غیرفعال
شاخص
معاملات امروز فرابورس ایران
حجم معاملات
ارزش معاملات
تعداد معاملات
  دیدگاه شما