به روزرسانی :
تاریخ به روز رسانی
1400/11/08
خروجی اکسل
کل حجم
کل ارزش
ریال
اختیار معاملات خرید اختیار معاملات فروش
بهترین عرضه بهترین تقاضا بهترین عرضه بهترین تقاضا
نماد نام فارسی نماد نوع قرارداد اندازه قرارداد تعداد موقعیت‌های باز حجم معاملات ارزش معاملات تعداد معاملات آخرین قیمت قیمت تسویه امروز ارزش ذاتی حجم قیمت قیمت حجم نماد دارایی پایه قیمت پایانی نماد پایه روزهای باقی‌مانده تا سررسید قیمت اعمال حجم قیمت قیمت حجم ارزش ذاتی قیمت تسویه امروز آخرین قیمت تعداد معاملات ارزش معاملات حجم معاملات تعداد موقعیت‌های باز اندازه قرارداد نوع قرارداد نام فارسی نماد نماد
ضاریا1200 اختیارخ آریا-58000-14001215 قرارداد در سود 1,500 3 0 0 0 40,000 40,000 13,250 0 0 0 0 آریا 71,250 37 58,000 0 0 0 0 13,250 1 0 0 0 0 0 1,500 قرارداد در زيان اختیارف آریا-58000-14001215 طاریا1200
ضاریا1201 اختیارخ آریا-61333-14001215 قرارداد در سود 1,500 0 0 0 0 0 1 9,917 0 0 0 0 آریا 71,250 37 61,333 0 0 0 0 9,917 1 0 0 0 0 0 1,500 قرارداد در زيان اختیارف آریا-61333-14001215 طاریا1201
ضاریا1202 اختیارخ آریا-64667-14001215 قرارداد در سود 1,500 0 0 0 0 0 1 6,583 0 0 0 0 آریا 71,250 37 64,667 0 0 0 0 6,583 1 0 0 0 0 0 1,500 قرارداد در زيان اختیارف آریا-64667-14001215 طاریا1202
ضاریا1203 اختیارخ آریا-71333-14001215 قرارداد در زيان 1,500 0 0 0 0 0 1 83 0 0 0 0 آریا 71,250 37 71,333 0 0 0 0 83 1 0 0 0 0 0 1,500 قرارداد در سود اختیارف آریا-71333-14001215 طاریا1203
ضاریا1204 اختیارخ آریا-78000-14001215 قرارداد در زيان 1,500 1 0 0 0 33,000 33,000 6,750 0 0 0 0 آریا 71,250 37 78,000 0 0 0 0 6,750 1 0 0 0 0 0 1,500 قرارداد در سود اختیارف آریا-78000-14001215 طاریا1204
ضاریا1205 اختیارخ آریا-84667-14001215 قرارداد در زيان 1,500 11 0 0 0 25,000 25,000 13,417 0 0 0 0 آریا 71,250 37 84,667 0 0 0 0 13,417 1 0 0 0 0 0 1,500 قرارداد در سود اختیارف آریا-84667-14001215 طاریا1205
ضاریا1206 اختیارخ آریا-91333-14001215 قرارداد در زيان 1,500 0 0 0 0 0 1 20,083 0 0 0 0 آریا 71,250 37 91,333 0 0 0 0 20,083 1 0 0 0 0 0 1,500 قرارداد در سود اختیارف آریا-91333-14001215 طاریا1206
ضاریان1200 اختیارخ آریان-10000-14001211 قرارداد در سود 1,000 29 0 0 0 3,500 3,506 3,100 0 0 2,920 1 آریان 13,100 33 10,000 0 0 0 0 3,100 1 0 0 0 0 0 1,000 قرارداد در زيان اختیارف آریان-10000-14001211 طاریان1200
ضاریان1201 اختیارخ آریان-12000-14001211 قرارداد در سود 1,000 0 0 0 0 0 1 1,100 0 0 500 5 آریان 13,100 33 12,000 0 0 0 0 1,100 1 0 0 0 0 0 1,000 قرارداد در زيان اختیارف آریان-12000-14001211 طاریان1201
ضاریان1202 اختیارخ آریان-14000-14001211 قرارداد در زيان 1,000 5 0 0 0 1,000 1,000 900 0 0 0 0 آریان 13,100 33 14,000 0 0 0 0 900 1 0 0 0 0 0 1,000 قرارداد در سود اختیارف آریان-14000-14001211 طاریان1202
ضاریان1203 اختیارخ آریان-16000-14001211 قرارداد در زيان 1,000 0 0 0 0 0 1 2,900 0 0 0 0 آریان 13,100 33 16,000 0 0 0 0 2,900 1 0 0 0 0 0 1,000 قرارداد در سود اختیارف آریان-16000-14001211 طاریان1203
ضاریان1204 اختیارخ آریان-18000-14001211 قرارداد در زيان 1,000 55 0 0 0 295 295 4,900 1 500 33 28 آریان 13,100 33 18,000 0 0 0 0 4,900 1 0 0 0 0 0 1,000 قرارداد در سود اختیارف آریان-18000-14001211 طاریان1204
ضاریان1205 اختیارخ آریان-20000-14001211 قرارداد در زيان 1,000 0 0 0 0 0 1 6,900 0 0 0 0 آریان 13,100 33 20,000 0 0 0 0 6,900 1 0 0 0 0 0 1,000 قرارداد در سود اختیارف آریان-20000-14001211 طاریان1205
ضاریان1206 اختیارخ آریان-23000-14001211 قرارداد در زيان 1,000 0 0 0 0 0 1 9,900 0 0 0 0 آریان 13,100 33 23,000 0 0 0 0 9,900 1 0 0 0 0 0 1,000 قرارداد در سود اختیارف آریان-23000-14001211 طاریان1206
ضبپاس1200 اختیارخ بپاس-30667-14001224 قرارداد در سود 1,500 0 0 0 0 0 1 4,283 0 0 0 0 بپاس 34,950 46 30,667 0 0 0 0 4,283 1 0 0 0 0 0 1,500 قرارداد در زيان اختیارف بپاس-30667-14001224 طبپاس1200
ضبپاس1201 اختیارخ بپاس-34667-14001224 قرارداد در سود 1,500 0 0 0 0 0 1 283 0 0 0 0 بپاس 34,950 46 34,667 0 0 0 0 283 1 0 0 0 0 0 1,500 قرارداد در زيان اختیارف بپاس-34667-14001224 طبپاس1201
ضبپاس1202 اختیارخ بپاس-38667-14001224 قرارداد در زيان 1,500 0 0 0 0 0 1 3,717 0 0 0 0 بپاس 34,950 46 38,667 0 0 0 0 3,717 1 0 0 0 0 0 1,500 قرارداد در سود اختیارف بپاس-38667-14001224 طبپاس1202
ضبپاس1203 اختیارخ بپاس-42667-14001224 قرارداد در زيان 1,500 0 0 0 0 0 1 7,717 0 0 0 0 بپاس 34,950 46 42,667 0 0 0 0 7,717 1 0 0 0 0 0 1,500 قرارداد در سود اختیارف بپاس-42667-14001224 طبپاس1203
ضبپاس1204 اختیارخ بپاس-46667-14001224 قرارداد در زيان 1,500 0 0 0 0 0 1 11,717 0 0 0 0 بپاس 34,950 46 46,667 0 0 0 0 11,717 1 0 0 0 0 0 1,500 قرارداد در سود اختیارف بپاس-46667-14001224 طبپاس1204
ضبپاس1205 اختیارخ بپاس-50667-14001224 قرارداد در زيان 1,500 0 0 0 0 0 1 15,717 0 0 0 0 بپاس 34,950 46 50,667 0 0 0 0 15,717 1 0 0 0 0 0 1,500 قرارداد در سود اختیارف بپاس-50667-14001224 طبپاس1205
ضبپاس1206 اختیارخ بپاس-54667-14001224 قرارداد در زيان 1,500 0 0 0 0 0 1 19,717 0 0 0 0 بپاس 34,950 46 54,667 0 0 0 0 19,717 1 0 0 0 0 0 1,500 قرارداد در سود اختیارف بپاس-54667-14001224 طبپاس1206
ضبپاس1207 اختیارخ بپاس-58667-14001224 قرارداد در زيان 1,500 0 0 0 0 0 1 23,717 0 0 0 0 بپاس 34,950 46 58,667 0 0 0 0 23,717 1 0 0 0 0 0 1,500 قرارداد در سود اختیارف بپاس-58667-14001224 طبپاس1207
ضبپاس1208 اختیارخ بپاس-62667-14001224 قرارداد در زيان 1,500 0 0 0 0 0 1 27,717 0 0 0 0 بپاس 34,950 46 62,667 0 0 0 0 27,717 1 0 0 0 0 0 1,500 قرارداد در سود اختیارف بپاس-62667-14001224 طبپاس1208
ضداریوش900 اختیارخ داریوش-8500-14010915 قرارداد در سود 1,000 1 0 0 0 100 100 477 15 3,660 2,000 2 داریوش 8,977 312 8,500 0 0 0 0 477 1 0 0 0 0 0 1,000 قرارداد در زيان اختیارف داریوش-8500-14010915 طداریوش900
ضداریوش901 اختیارخ داریوش-9000-14010915 قرارداد در زيان 1,000 0 0 0 0 0 1 23 1 3,600 1,350 2 داریوش 8,977 312 9,000 0 0 0 0 23 1 0 0 0 0 0 1,000 قرارداد در سود اختیارف داریوش-9000-14010915 طداریوش901
ضداریوش902 اختیارخ داریوش-9500-14010915 قرارداد در زيان 1,000 8 0 0 0 2,670 2,670 523 10 3,500 1,000 5 داریوش 8,977 312 9,500 0 0 0 0 523 1 0 0 0 0 0 1,000 قرارداد در سود اختیارف داریوش-9500-14010915 طداریوش902
ضداریوش903 اختیارخ داریوش-10500-14010915 قرارداد در زيان 1,000 261 0 0 0 1,990 1,988 1,523 5 3,660 701 1 داریوش 8,977 312 10,500 0 0 0 0 1,523 1 0 0 0 0 0 1,000 قرارداد در سود اختیارف داریوش-10500-14010915 طداریوش903
ضداریوش904 اختیارخ داریوش-11500-14010915 قرارداد در زيان 1,000 238 0 0 0 1,440 1,448 2,523 25 4,100 251 4 داریوش 8,977 312 11,500 0 0 0 0 2,523 1 0 0 0 0 0 1,000 قرارداد در سود اختیارف داریوش-11500-14010915 طداریوش904
ضداریوش905 اختیارخ داریوش-12500-14010915 قرارداد در زيان 1,000 0 0 0 0 0 1 3,523 25 5,000 121 4 داریوش 8,977 312 12,500 0 0 0 0 3,523 1 0 0 0 0 0 1,000 قرارداد در سود اختیارف داریوش-12500-14010915 طداریوش905
ضداریوش906 اختیارخ داریوش-13500-14010915 قرارداد در زيان 1,000 0 0 0 0 0 1 4,523 2 6,000 2 100 داریوش 8,977 312 13,500 0 0 0 0 4,523 1 0 0 0 0 0 1,000 قرارداد در سود اختیارف داریوش-13500-14010915 طداریوش906
ضداریوش907 اختیارخ داریوش-14500-14010915 قرارداد در زيان 1,000 0 0 0 0 0 1 5,523 20 6,100 2 100 داریوش 8,977 312 14,500 0 0 0 0 5,523 1 0 0 0 0 0 1,000 قرارداد در سود اختیارف داریوش-14500-14010915 طداریوش907
ضداریوش908 اختیارخ داریوش-15500-14010915 قرارداد در زيان 1,000 0 0 0 0 0 1 6,523 10 5,550 2 100 داریوش 8,977 312 15,500 0 0 0 0 6,523 1 0 0 0 0 0 1,000 قرارداد در سود اختیارف داریوش-15500-14010915 طداریوش908
ضزاگرس1200 اختیارخ زاگرس-215000-14001204 قرارداد در زيان 1,000 2 0 0 0 95,000 95,000 61,700 0 0 1 100 زاگرس 153,300 26 215,000 0 0 0 0 61,700 1 0 0 0 0 0 1,000 قرارداد در سود اختیارف زاگرس-215000-14001204 طزاگرس1200
ضزاگرس1201 اختیارخ زاگرس-230000-14001204 قرارداد در زيان 1,000 0 0 0 0 0 1 76,700 0 0 0 0 زاگرس 153,300 26 230,000 0 0 0 0 76,700 1 0 0 0 0 0 1,000 قرارداد در سود اختیارف زاگرس-230000-14001204 طزاگرس1201
ضزاگرس1202 اختیارخ زاگرس-245000-14001204 قرارداد در زيان 1,000 0 0 0 0 0 1 91,700 0 0 0 0 زاگرس 153,300 26 245,000 0 0 0 0 91,700 1 0 0 0 0 0 1,000 قرارداد در سود اختیارف زاگرس-245000-14001204 طزاگرس1202
ضزاگرس1203 اختیارخ زاگرس-260000-14001204 قرارداد در زيان 1,000 1 0 0 0 85,000 85,000 106,700 0 0 0 0 زاگرس 153,300 26 260,000 0 0 0 0 106,700 1 0 0 0 0 0 1,000 قرارداد در سود اختیارف زاگرس-260000-14001204 طزاگرس1203
ضزاگرس1204 اختیارخ زاگرس-275000-14001204 قرارداد در زيان 1,000 0 0 0 0 0 1 121,700 0 0 0 0 زاگرس 153,300 26 275,000 0 0 0 0 121,700 1 0 0 0 0 0 1,000 قرارداد در سود اختیارف زاگرس-275000-14001204 طزاگرس1204
ضزاگرس1205 اختیارخ زاگرس-290000-14001204 قرارداد در زيان 1,000 8 0 0 0 67,000 67,000 136,700 0 0 0 0 زاگرس 153,300 26 290,000 0 0 0 0 136,700 1 0 0 0 0 0 1,000 قرارداد در سود اختیارف زاگرس-290000-14001204 طزاگرس1205
ضزاگرس1206 اختیارخ زاگرس-305000-14001204 قرارداد در زيان 1,000 15 0 0 0 38 16,019 151,700 5 1,999 0 0 زاگرس 153,300 26 305,000 0 0 0 0 151,700 1 0 0 0 0 0 1,000 قرارداد در سود اختیارف زاگرس-305000-14001204 طزاگرس1206
ضزاگرس1207 اختیارخ زاگرس-200000-14001204 قرارداد در زيان 1,000 0 0 0 0 0 1 46,700 0 0 0 0 زاگرس 153,300 26 200,000 0 0 0 0 46,700 1 0 0 0 0 0 1,000 قرارداد در سود اختیارف زاگرس-200000-14001204 طزاگرس1207
ضزاگرس1208 اختیارخ زاگرس-185000-14001204 قرارداد در زيان 1,000 0 0 0 0 0 1 31,700 0 0 0 0 زاگرس 153,300 26 185,000 0 0 0 0 31,700 1 0 0 0 0 0 1,000 قرارداد در سود اختیارف زاگرس-185000-14001204 طزاگرس1208
ضزاگرس1209 اختیارخ زاگرس-170000-14001204 قرارداد در زيان 1,000 0 0 0 0 0 1 16,700 0 0 0 0 زاگرس 153,300 26 170,000 0 0 0 0 16,700 1 0 0 0 0 0 1,000 قرارداد در سود اختیارف زاگرس-170000-14001204 طزاگرس1209
ضشراز1200 اختیارخ شراز-101000-14001208 قرارداد در سود 1,000 3 0 0 0 24,000 24,000 5,350 20 22,000 1 1 شراز 106,350 30 101,000 0 0 0 0 5,350 1 0 0 0 0 0 1,000 قرارداد در زيان اختیارف شراز-101000-14001208 طشراز1200
ضشراز1201 اختیارخ شراز-109000-14001208 قرارداد در زيان 1,000 5 0 0 0 24,000 24,000 2,650 16 16,200 1 1 شراز 106,350 30 109,000 0 0 0 0 2,650 1 0 0 0 0 0 1,000 قرارداد در سود اختیارف شراز-109000-14001208 طشراز1201
ضشراز1202 اختیارخ شراز-117000-14001208 قرارداد در زيان 1,000 0 0 0 0 0 1 10,650 13 12,300 1 1 شراز 106,350 30 117,000 0 0 0 0 10,650 1 0 0 0 0 0 1,000 قرارداد در سود اختیارف شراز-117000-14001208 طشراز1202
ضشراز1203 اختیارخ شراز-125000-14001208 قرارداد در زيان 1,000 11 0 0 0 11,000 11,000 18,650 10 10,000 1 1 شراز 106,350 30 125,000 0 0 0 0 18,650 1 0 0 0 0 0 1,000 قرارداد در سود اختیارف شراز-125000-14001208 طشراز1203
ضشراز1204 اختیارخ شراز-133000-14001208 قرارداد در زيان 1,000 1 0 0 0 1,200 1,200 26,650 10 9,500 1 3 شراز 106,350 30 133,000 0 0 0 0 26,650 1 0 0 0 0 0 1,000 قرارداد در سود اختیارف شراز-133000-14001208 طشراز1204
ضشراز1205 اختیارخ شراز-141000-14001208 قرارداد در زيان 1,000 0 0 0 0 0 1 34,650 0 0 1 1 شراز 106,350 30 141,000 0 0 0 0 34,650 1 0 0 0 0 0 1,000 قرارداد در سود اختیارف شراز-141000-14001208 طشراز1205
ضشراز1206 اختیارخ شراز-149000-14001208 قرارداد در زيان 1,000 0 0 0 0 0 1 42,650 0 0 0 0 شراز 106,350 30 149,000 0 0 0 0 42,650 1 0 0 0 0 0 1,000 قرارداد در سود اختیارف شراز-149000-14001208 طشراز1206
ضشگویا1200 اختیارخ شگویا-8000-14001222 قرارداد در سود 1,000 22 0 0 0 4,200 4,175 1,350 0 0 0 0 شگویا 9,350 44 8,000 0 0 0 0 1,350 1 0 0 0 0 0 1,000 قرارداد در زيان اختیارف شگویا-8000-14001222 طشگویا1200
ضشگویا1201 اختیارخ شگویا-9000-14001222 قرارداد در سود 1,000 64 1 1,000,000 1 1,000 1,000 350 30 1,690 0 0 شگویا 9,350 44 9,000 0 0 0 0 350 1 0 0 0 0 0 1,000 قرارداد در زيان اختیارف شگویا-9000-14001222 طشگویا1201
ضشگویا1202 اختیارخ شگویا-10000-14001222 قرارداد در زيان 1,000 510 140 36,400,000 2 410 260 650 25 1,100 410 10 شگویا 9,350 44 10,000 0 0 0 0 650 1 0 0 0 0 0 1,000 قرارداد در سود اختیارف شگویا-10000-14001222 طشگویا1202
ضشگویا1203 اختیارخ شگویا-12000-14001222 قرارداد در زيان 1,000 1 0 0 0 3,800 3,800 2,650 0 0 10 100 شگویا 9,350 44 12,000 0 0 0 0 2,650 1 0 0 0 0 0 1,000 قرارداد در سود اختیارف شگویا-12000-14001222 طشگویا1203
ضشگویا1204 اختیارخ شگویا-14000-14001222 قرارداد در زيان 1,000 0 0 0 0 800 800 4,650 0 0 0 0 شگویا 9,350 44 14,000 0 0 0 0 4,650 1 0 0 0 0 0 1,000 قرارداد در سود اختیارف شگویا-14000-14001222 طشگویا1204
ضشگویا1205 اختیارخ شگویا-16000-14001222 قرارداد در زيان 1,000 0 0 0 0 0 1 6,650 0 0 0 0 شگویا 9,350 44 16,000 0 0 0 0 6,650 1 0 0 0 0 0 1,000 قرارداد در سود اختیارف شگویا-16000-14001222 طشگویا1205
ضشگویا1206 اختیارخ شگویا-18000-14001222 قرارداد در زيان 1,000 0 0 0 0 20,000 20,000 8,650 0 0 1 100 شگویا 9,350 44 18,000 0 0 0 0 8,650 1 0 0 0 0 0 1,000 قرارداد در سود اختیارف شگویا-18000-14001222 طشگویا1206
ضفرابورس1200 اختیارخ فرابورس-19000-14001218 قرارداد در زيان 1,000 115 1 100,000 1 100 100 6,540 10 1,000 250 2 فرابورس 12,460 40 19,000 0 0 0 0 6,540 1 0 0 0 0 0 1,000 قرارداد در سود اختیارف فرابورس-19000-14001218 طفرابورس1200
ضفرابورس1201 اختیارخ فرابورس-22000-14001218 قرارداد در زيان 1,000 0 0 0 0 0 1 9,540 0 0 0 0 فرابورس 12,460 40 22,000 0 0 0 0 9,540 1 0 0 0 0 0 1,000 قرارداد در سود اختیارف فرابورس-22000-14001218 طفرابورس1201
ضفرابورس1202 اختیارخ فرابورس-25000-14001218 قرارداد در زيان 1,000 0 0 0 0 0 1 12,540 0 0 0 0 فرابورس 12,460 40 25,000 0 0 0 0 12,540 1 0 0 0 0 0 1,000 قرارداد در سود اختیارف فرابورس-25000-14001218 طفرابورس1202
ضفرابورس1203 اختیارخ فرابورس-28000-14001218 قرارداد در زيان 1,000 0 0 0 0 0 1 15,540 0 0 0 0 فرابورس 12,460 40 28,000 0 0 0 0 15,540 1 0 0 0 0 0 1,000 قرارداد در سود اختیارف فرابورس-28000-14001218 طفرابورس1203
ضفرابورس1204 اختیارخ فرابورس-31000-14001218 قرارداد در زيان 1,000 0 0 0 0 0 1 18,540 0 0 0 0 فرابورس 12,460 40 31,000 0 0 0 0 18,540 1 0 0 0 0 0 1,000 قرارداد در سود اختیارف فرابورس-31000-14001218 طفرابورس1204
ضفرابورس1205 اختیارخ فرابورس-34000-14001218 قرارداد در زيان 1,000 0 0 0 0 0 1 21,540 0 0 0 0 فرابورس 12,460 40 34,000 0 0 0 0 21,540 1 0 0 0 0 0 1,000 قرارداد در سود اختیارف فرابورس-34000-14001218 طفرابورس1205
ضفرابورس1206 اختیارخ فرابورس-37000-14001218 قرارداد در زيان 1,000 0 0 0 0 0 1 24,540 0 0 0 0 فرابورس 12,460 40 37,000 0 0 0 0 24,540 1 0 0 0 0 0 1,000 قرارداد در سود اختیارف فرابورس-37000-14001218 طفرابورس1206
ضفرابورس1207 اختیارخ فرابورس-11000-14001218 قرارداد در سود 1,000 0 0 0 0 0 1 1,460 30 3,100 0 0 فرابورس 12,460 40 11,000 0 0 0 0 1,460 1 0 0 0 0 0 1,000 قرارداد در زيان اختیارف فرابورس-11000-14001218 طفرابورس1207
ضفرابورس1208 اختیارخ فرابورس-13000-14001218 قرارداد در زيان 1,000 0 0 0 0 0 1 540 5 2,300 0 0 فرابورس 12,460 40 13,000 0 0 0 0 540 1 0 0 0 0 0 1,000 قرارداد در سود اختیارف فرابورس-13000-14001218 طفرابورس1208
ضفرابورس1209 اختیارخ فرابورس-15000-14001218 قرارداد در زيان 1,000 0 0 0 0 0 1 2,540 11 1,300 0 0 فرابورس 12,460 40 15,000 0 0 0 0 2,540 1 0 0 0 0 0 1,000 قرارداد در سود اختیارف فرابورس-15000-14001218 طفرابورس1209
ضفرابورس1210 اختیارخ فرابورس-17000-14001218 قرارداد در زيان 1,000 0 0 0 0 0 1 4,540 5 1,100 0 0 فرابورس 12,460 40 17,000 0 0 0 0 4,540 1 0 0 0 0 0 1,000 قرارداد در سود اختیارف فرابورس-17000-14001218 طفرابورس1210
ضکاریس300 اختیارخ کاریس-11000-14010331 قرارداد در سود 1,000 0 0 0 0 0 1 563 20 2,800 4 100 کاریس 11,563 144 11,000 0 0 0 0 563 1 0 0 0 0 0 1,000 قرارداد در زيان اختیارف کاریس-11000-14010331 طکاریس300
ضکاریس301 اختیارخ کاریس-12000-14010331 قرارداد در زيان 1,000 1,015 0 0 0 2,420 2,420 437 20 2,400 1,660 50 کاریس 11,563 144 12,000 0 0 0 0 437 1 0 0 0 0 0 1,000 قرارداد در سود اختیارف کاریس-12000-14010331 طکاریس301
ضکاریس302 اختیارخ کاریس-13000-14010331 قرارداد در زيان 1,000 555 0 0 0 1,150 1,165 1,437 40 1,989 1,011 20 کاریس 11,563 144 13,000 0 0 0 0 1,437 1 0 0 0 0 0 1,000 قرارداد در سود اختیارف کاریس-13000-14010331 طکاریس302
ضکاریس303 اختیارخ کاریس-14000-14010331 قرارداد در زيان 1,000 568 0 0 0 1,000 1,000 2,437 0 0 610 73 کاریس 11,563 144 14,000 0 0 0 0 2,437 1 0 0 0 0 0 1,000 قرارداد در سود اختیارف کاریس-14000-14010331 طکاریس303
ضکاریس304 اختیارخ کاریس-15000-14010331 قرارداد در زيان 1,000 720 0 0 0 850 850 3,437 20 2,600 311 25 کاریس 11,563 144 15,000 0 0 0 0 3,437 1,500 1,500 0 0 0 28 1,000 قرارداد در سود اختیارف کاریس-15000-14010331 طکاریس304
ضکاریس900 اختیارخ کاریس-10000-14010930 قرارداد در سود 1,000 2,318 260 1,180,000,000 6 4,500 4,538 1,563 40 5,000 4,500 40 کاریس 11,563 327 10,000 0 0 0 0 1,563 1 0 0 0 0 0 1,000 قرارداد در زيان اختیارف کاریس-10000-14010930 طکاریس900
ضکاریس901 اختیارخ کاریس-12000-14010930 قرارداد در زيان 1,000 146 0 0 0 4,500 4,500 437 20 4,500 1,500 2 کاریس 11,563 327 12,000 0 0 0 0 437 1 0 0 0 0 0 1,000 قرارداد در سود اختیارف کاریس-12000-14010930 طکاریس901
ضکاریس902 اختیارخ کاریس-14000-14010930 قرارداد در زيان 1,000 4,390 1 2,100,000 1 2,100 2,100 2,437 0 0 2,100 99 کاریس 11,563 327 14,000 0 0 0 0 2,437 1 0 0 0 0 0 1,000 قرارداد در سود اختیارف کاریس-14000-14010930 طکاریس902
ضکاریس903 اختیارخ کاریس-16000-14010930 قرارداد در زيان 1,000 5,358 1 1,122,000 1 1,122 1,122 4,437 10 1,650 1,202 4 کاریس 11,563 327 16,000 0 0 0 0 4,437 1,300 1,300 0 0 0 7 1,000 قرارداد در سود اختیارف کاریس-16000-14010930 طکاریس903
ضکگهر1200 اختیارخ کگهر-38000-14001201 قرارداد در سود 1,000 0 0 0 0 0 1 8,300 11 11,500 0 0 کگهر 46,300 23 38,000 0 0 0 0 8,300 1 0 0 0 0 0 1,000 قرارداد در زيان اختیارف کگهر-38000-14001201 طکگهر1200
ضکگهر1201 اختیارخ کگهر-40000-14001201 قرارداد در سود 1,000 0 0 0 0 0 1 6,300 10 10,000 0 0 کگهر 46,300 23 40,000 0 0 0 0 6,300 1 0 0 0 0 0 1,000 قرارداد در زيان اختیارف کگهر-40000-14001201 طکگهر1201
ضکگهر1202 اختیارخ کگهر-45000-14001201 قرارداد در سود 1,000 0 0 0 0 0 1 1,300 20 9,560 0 0 کگهر 46,300 23 45,000 0 0 0 0 1,300 1 0 0 0 0 0 1,000 قرارداد در زيان اختیارف کگهر-45000-14001201 طکگهر1202
ضکگهر1203 اختیارخ کگهر-50000-14001201 قرارداد در زيان 1,000 0 0 0 0 0 1 3,700 6 6,800 0 0 کگهر 46,300 23 50,000 0 0 0 0 3,700 1 0 0 0 0 0 1,000 قرارداد در سود اختیارف کگهر-50000-14001201 طکگهر1203
ضکگهر1204 اختیارخ کگهر-55000-14001201 قرارداد در زيان 1,000 0 0 0 0 0 1 8,700 15 5,000 0 0 کگهر 46,300 23 55,000 0 0 0 0 8,700 1 0 0 0 0 0 1,000 قرارداد در سود اختیارف کگهر-55000-14001201 طکگهر1204
ضکگهر1205 اختیارخ کگهر-60000-14001201 قرارداد در زيان 1,000 0 0 0 0 0 1 13,700 0 0 0 0 کگهر 46,300 23 60,000 0 0 0 0 13,700 1 0 0 0 0 0 1,000 قرارداد در سود اختیارف کگهر-60000-14001201 طکگهر1205
ضکگهر1206 اختیارخ کگهر-65000-14001201 قرارداد در زيان 1,000 0 0 0 0 0 1 18,700 0 0 0 0 کگهر 46,300 23 65,000 0 0 0 0 18,700 1 0 0 0 0 0 1,000 قرارداد در سود اختیارف کگهر-65000-14001201 طکگهر1206