ایران

پتروشیمی بیستون (بیستون)


آرم شرکت تعریف نشده است
قیمت پایانی
-
0 0 %
آخرین قیمت
0
0 0 %
 • اطلاعات معاملات
 • تاریخچه وضعیت ناشر
 • اطلاعات عمومی
 • هیات مدیره
 • تاریخچه وضعیت نماد
 • اطلاعیه های فرابورس
 • اخبار مرتبط
 • اطلاعات مالی
 • کدال-تدان
 • پیام ناظر بازار
 • سهامداران
تعداد معاملات 0
حجم معاملات 0
ارزش معاملات 0
تعداد سهام شرکت 0
حجم مبنا 1
ارزش بازار 0
آخرین قیمت 0
بیشترین قیمت 0
کمترین قیمت 0
وضعیت نماد
دامنه نوسان مجاز 0
0
عرضه تقاضا
تعداد حجم قیمت قیمت حجم تعداد
همه موارد
طکاریس301
طکاریس304
زملاردح
اراد95
اراد954
اراد96
اراد964
وتعاون
وتعاونح
تابان05
تابان06
تابان07
تسه0010
تسه00102
بازرگانی معادن4
وملل
وملل2
وملل4
میدکو
میدکو2
میدکو4
میدکوح
میدکوح2
میدکوح4
صامید
صامید2
ماهان2
ماهان22
یارا
یارا2
صنم
تسه9005
صنم2
تسه90052
صنم4
کزغالح
ثشرق
ثشرق4
وهامونح
غرب05
سبحانح
حکمت
حکمت2
حکمت4
ثتران
ضفرابورس1000
ثتران2
ثتران4
ضفرابورس1001
سیستم
سیستم2
ذوب
ضفرابورس1002
ذوب2
ذوب4
ضفرابورس1003
فن آوا
تسه9006
تسه90062
ضفرابورس1005
بهپاک
نوین
نوین2
ضتوسن1101
نوین4
ضتوسن1103
فن آوا2
فرابورس
فرابورس2
فرابورس4
شکبیر
شکبیر2
شکبیر4
کازرو
کازرو4
ممسنی
ممسنی2
ممسنی4
سجام
سجام2
سجام4
شلرد
شلرد2
شلرد4
وشمال
وشمال2
وشمال4
زنجان
زنجان2
زنجان4
سجامح
شلردح
شلردح2
طتوسن1104
اراد97
نوینح
اراد98
اراد984
اراد99
فن آواح
اراد994
فن آواح2
تسه0011
تسه00112
ثباغح
اراد100
اراد1004
ضفرابورس1211
تسه9007
تسه90072
وپویاح
همارون0111
وفتخارح
مروارید
مروارید2
اراد101
اراد1014
اراد102
اراد1024
ضحافرین1200
ضحافرین1202
ضحافرین1203
ضحافرین1204
ضحافرین1205
طحافرین1207
استقلالح
پرسپولیسح
فگسترح
اخزا011
اخزا0112
اخزا0114
اراد103
اراد1034
ضوسپهر301
ضوسپهر302
ضوسپهر303
ضوسپهر304
ضوسپهر305
میهن
میهن2
میهن4
وشمالح
ضوسپهر307
مارون
ضوسپهر308
مارون2
مارون4
دهدشت
ضوسپهر309
دهدشت2
دهدشت4
ضوسپهر600
ضوسپهر601
نیرو
ضوسپهر602
نیرو2
نیرو4
آریان
ضوسپهر603
آریان2
آریان4
ضوسپهر604
وما
وما2
وما4
سنوین
سنوین2
سنوین4
تسه9008
تسه90082
حکمتح
حکمتح2
حکمتح4
تسه9009
تسه90092
آینده
آینده2
علامت تبرک4
تفارس
آینده4
تسه1400
تسه14002
بوتان
غدیر05
غدیر052
بوتان4
کالا1
غدیر054
کالا12
تسه1401
تسه14012
کالا2
کالا22
هوگردش0201
کالا3
کالا32
ضاریان1000
کالا4
کالا42
ضاریان1001
ودانا
ودانا2
ضاریان1002
ودانا4
ضاریان1003
بورس1
بورس12
ضاریان1004
بورس14
بورس2
بورس22
بورس24
بورس3
بورس32
سپرده
سپرده2
سپرده4
پترول
پترول2
پترول4
حخزر2
فزرین2
بمیلا
بمیلا2
بمیلا4
غصینو
غصینو2
تکنار
تکنار4
داراب
داراب2
داراب4
فسا
فسا2
فسا4
جهرم
جهرم2
رشد
رشد2
جهرم4
حرهشا
رشد4
حرهشا2
پاداش
پاداش2
حرهشا4
غسنیم2
فجهانح
گام010813
قشیر
گام0108134
هبساما0302
قشیر4
معیار
معیار 2
معیار 4
جوپار
جوپار2
بپاس
بپاس2
بپاس4
کوثر
کوثر4
توسعه
توسعه2
دماوند2
دماوند4
بیستون4
تسه9010
تسه90102
سخواف
سخواف2
سکاب
حکمت
حکمت2
حکمت4
حکمتح
حکمتح2
حکمتح4
هجرت2
کشرق
کشرق2
کشرق4
آرمان
آرمان2
آرمان4
فتربت2
کرمان
کرمان2
کرمان4
تسه9011
تسه90112
شراز
شراز2
شراز4
شتران
شتران2
شتران4
حاریا
حاریا2
دشیری
دشیری2
فلات
فلات2
فلات4
کیسون
کیسون2
کیسون4
سرچشمه
سرچشمه2
وکادو
وکادو2
سکابح
سکابح4
وداناح2
سدبیر2
اتکای
اتکای2
بتک
بتک2
بتک4
توریل
توریل2
توریل4
کنور
کنور4
تسه9012
تسه90122
بساما
بساما2
بساما4
غشوکو
غشوکو2
حبندر
خکاشا
خکاشا4
تسه9101
تسه91012
ولراز
ولراز2
ولراز4
سنندج2
سنندج4
تسه9102
تسه91022
ورازی
ورازی2
ورازی4
تعاون-پذیره
شجم
شجم2
شجم4
صنایع شیر4
ولتجار
ولتجار2
ولتجار4
صسکن
صسکن2
مخازن پتروشیمی4
سامان
سامان2
سامان4
حفجر2
صینا1
صمپنا
صمپنا2
صمپنا4
تسه9103
تسه91032
انصا1
انصا12
انصا14
فتربتح
فتربتح2
بساماح
وقوام
وقوام2
وقوام4
ثعتما
ثعتما2
ویسا
ویسا2
ویسا4
ثنظام
ثنظام2
سدبیر
سدبیر2
وقوامح
شستان
شستان2
حقشم2
دحاوی
دحاوی2
ثجوان
ثجوان2
تسه9104
تسه91042
کصدف
کصدف2
کصدف4
زنگان
زنگان2
زنگان4
وملل
وملل2
وملل4
صنایع گلستان4
سیمرغ2
کپاناح
بمیلاح
بمیلاح2
وکوثر
کباده
کباده2
کباده4
وآفر
وآفر2
تسه9105
تسه91052
بمپنا
بمپنا2
بمپنا4
واحصا
واحصا2
واحیا
واحیا2
سفاسی
سفاسی2
غسنیمح
غسنیمح2
بمیلاح
مجد2
مجد22
مجد24
پترولح
پترولح4
فزرین
فزرین2
فزرین4
تامکو4
موج تامین4
فزرینح
تشتاد
گکیش
گکیش2
دهدشتح
دهدشتح4
فبیرا
فبیرا4
لکما
لکما2
لکما4
شوش
شوش2
سلار
سلار2
وثوق
وثوق2
وثوق4
سلارح
قچار
قچار4
تسه9106
تسه91062
کابگن
لازما
لازما2
چبسپا
چبسپا4
فسدید
پلاست
پلاست4
پشاهن
پشاهن4
کقزوی
کقزوی2
کقزوی4
قجام
قجام2
قجام4
بایکا
بایکا2
بایکا4
غیوان
غیوان2
چکارم
چکارم2
لپیام
لپیام2
غناب
غناب2
تپمپسح
تپمپس
شاوان
شاوان2
شاوان4
کالای پتروشیمی 4
پلاستح
سنوینح
سنوینح4
تولیددارو
تسه9107
تسه91072
چین چین4
پتروشیمی تبریز4
قجامح
گولان
خصدرا
خصدرا2
خصدرا3
خصدرا4
تماوند
وثنو
وثنو2
وثنو4
وخاور
وخاور4
وسالت
وسالت2
وسالت4
ثغرب
ثغرب2
تهران بتون 4
وثنوح
ممسنیح
قتربتح
ممسنیح4
تسه9108
تسه91082
هم وزن
هم وزن2
نشان
انرژی1
انرژی12
اراد104
انرژی14
انرژی2
انرژی22
اراد1044
اراد105
انرژی3
انرژی32
اراد1054
قیستو
ضکاریس600
قیستو4
تشتادح
گهر1
گهر12
ضهم وزن900
شزنگ
شزنگ2
ضهم وزن901
ضهم وزن902
کایتا
کایتا‌2
کایتا‌4
ضهم وزن903
لخانه
لخانه4
کایتاح
لخانهح
تسه9109
تسه91092
ضسمگا903
ضفزر906
ثترانح
وشهر
وشهر2
وشهر4
وآفری
وآفری2
وآفری4
شپاس
شپاس2
شپاس4
تسه9110
تسه91102
نیروح
خراسان
خراسان2
خراسان4
شرانل
شرانل2
غپونه
شرانل4
بپاسح
غپونه4
اراد106
وآرین
وآرین2
اراد1064
اراد107
وآرین4
وسرمد
وقوامح
وآیند
تسه9111
تسه91112
چخزر-یکجا4
پخش
پخش2
پخش4
ثنام
ثنام2
ضشپلی907
ومدکو1
ومدکو12
ومدکو14
مراز1
مراز12
مراز14
ربوتا
تسه9112
تسه91122
وگسترح
آریانح
آریانح2
صایان1
صایان12
صپارس
صپارس2
طحافرین1208
صپارس4
هبزاگرس0204
ماریناسان05
تسه9201
تسه92012
پارتا
پارتا2
ثشرقح
کرمان04
ومشان
ثنور
ثنور2
ثنور4
ثقزوی
ثقزوی2
ثقزوی4
دتولید
دتولید2
دتولید4
فالوم
فالوم2
فالوم4
پارتا
پارتا2
پارتا4
سپرمی
سپرمی2
فالومح
ثاصفا
شسم
شسم2
ساذری
ساذری4
پلوله
پلوله2
سایرا
سایرا2
سایرا4
چنوپا
چنوپا2
چنوپا4
فسلیر
فسلیر4
تسه9202
تسه92022
دزفول
دزفول2
پارتاح
وکوثر
وکوثر2
وکوثر4
کنورح
آرمانح
آرمانح4
تسه9203
تسه92032
ثعتماح
جم
جم2
جم4
نیروگاه دز4
حسینا
حسینا2
حسینا4
تسه9204
تسه92042
ولانا
ولانا2
آسام
آسام2
آسام4
تسه9205
تسه92052
سباقر
سباقر4
سمتاز
سمتاز2
سمتاز4
تپکو
تپکو4
فجوش
تراک
تراک2
دتهران‌
کورز
کورز2
سباقرح
تکنارح
فن آوا کارت4
کاریس
کاریس2
کاریس4
وکوثرح
کازروح
کازروح2
کازروح4
تسه9206
تسه92062
داده فن آوا4
صچاد
صچاد2
صچاد4
مفاخر
مفاخر2
مفاخر4
صمپنا2
صمپنا22
صمپنا24
پخشح
ومللح
تسه9207
تسه92072
شغدیر
شغدیر2
شغدیر4
سرامیک البرز4
زنگانح
وآیند
وآیند2
وآیند4
وتعاون
وتعاون2
وماح
وماح2
تسه9208
تسه92082
سپهر
سپهر2
سپهر4
آساس
آساس2
آساس4
وسرمد
وسرمد2
وسرمد4
گکیشح
تسه9209
تسه92092
اطلس
اطلس2
اطلس4
غمینو
غمینو2
شپاها
هرمز
هرمز2
هرمز4
صایتل
صایتل2
صایتل4
تسه9210
تسه92102
پتروشیمی سلمان4
سدبیرح
دتولیدح
تکاپو4
حخزر
حخزر2
حخزر4
وسنا
وسنا4
تسه9211
تسه92112
ایران دوچرخ4
وسناح
شبصیر
شبصیر2
شبصیر4
برق آبادان4
اعتلا
اعتلا2
اعتلا4
کی بی سی
کی بی سی2
کی بی سی4
وارس
وارس2
وارس4
سخوافح
نوسازی صنایع4
صدانا
صدانا2
ارفع
ارفع2
ارفع4
ونور
عمران تکلار4
صگلوکز
صگلوکز2
مراز2
مراز22
مراز24
تسه9212
تسه92122
بدکو
بدکو2
بدکو4
وخاور
وخاور2
زغالسنگ البرز4
وآتوس
وآتوس2
وآتوس4
پرشیا97
پرشیا972
پرشیا974
سکارآفرین4
ومدکو2
ومدکو22
تسه9301
تسه93012
بهپاکح
کوثرح
ثپردیس
ثپردیس2
ثپردیس4
ثرود
ثرود2
گلگهر1
گلگهر12
آ س پح
سنگ آهن4
فولایح
صبصیر
صبصیر2
کاسپین
کاسپین2
کاسپین4
تسه9302
تسه93022
استارتر دیجیتال4
تسه9303
تسه93032
صبوتا2
شجمح
شجمح2
فبستم
فبستم4
وحافظ
وحافظ2
وحافظ4
انرژیح1
انرژیح12
انرژیح14
انرژیح2
انرژیح3
وثخوز
وثخوز2
تسه9304
تسه93042
افراح
جمح
حسیناح
اعتلاح
پتروشیمی مرجان4
فسلیرح
سامانح
نشار
الماس
الماس2
الماس4
صکاشی
صکاشی2
ورازیح
تسه9305
تسه93052
سآذر4
کاغذ مراغه4
سفارود
سفارود2
دارابح
فساح
جهرمح
نسیم
نسیم4
تفیرو
ولبهمن
ولبهمن2
رفاه
رفاه4
کایگچ
نتوس
وسدید
وسدید2
وسدید4
شرنگی
شرنگی2
شرنگی4
شتولی
کی بی سیح
فولاد تربت4
قاسم
قاسم2
تسه9306
تسه93062
پترول
پترول2
پترول4
پترولح
مشهد9612
مشهد96122
مشهد96124
ثزاگرس
ثزاگرس2
مسکن شمالغرب4
تسه9307
تسه93072
غفارس
غفارس4
خلیبل
خلیبل4
دبالک
دبالک2
وآرمان
وسین
وسین2
وسین4
بدکوح
بدکوح2
تسه9308
تسه93082
باربند نرم خودرو4
توریلح
حافظ اعتماد4
ارشک4
سیراف4
سلیم4
زعیم4
اعتصام4
مفتاح4
پردازش اطلاعات4
تسه9309
تسه93092
صامیا
صامیا2
فافزا
فافزا2
فافزا4
صمگا
صمگا2
اتکای
اتکای2
اتکای4
تسه9310
تسه93102
خودکفا
خودکفا2
پترو کوهدشت4
شکف
کفرآور
کفرآور4
کپرور
کپرور2
کپرور4
تابا
تابا2
تابا4
تسه9311
تسه93112
سفیروز4
نیروگاه فارس4
فوکا
فوکا2
فوکا4
فناوا کارت4
شصفها
شصفها2
شصفها4
وسرمدح
وسرمدح4
صایتل2
صایتل22
صایتل24
تسه9312
تسه93122
ومهر
ومهر2
ومهر4
اعتماد
اعتماد2
اعتماد4
خفولا
خفولا2
رایان
رایان2
شلیا
شلیا2
شلیا4
کفرآورح
خدیزل
خدیزل2
خدیزل4
تسه9401
تسه94012
تبریز97
تبریز972
وکادوح
کیمیا
کیمیا2
کیمیا4
سکرد98
سکرد982
تسه9402
تسه94022
نفت قشم4
کتوکا
کتوکا2
کتوکا4
صایند
صایند2
صایند4
تجارت
تجارت2
تسه9403
تسه94032
شترانح
وهور
وهور2
تپولا
لیدکو4
قاروم
قاروم2
قاروم4
فافزاح
سخند
سخند2
سخند4
ثغربح
صخابر
صخابر2
گپارس
گپارس2
تسه9404
تسه94042
وآفریح
ثروتم
ثروتم2
ثروتم4
ثرودح
غپآذر
غپآذر4
وسبحان
وسبحان2
وسبحان4
کوثر
کوثر2
کوثر4
تسه9405
تسه94052
ساینا
ساینا2
ساینا4
وآرینح
وآرینح2
وآرینح4
شتوکا
شتوکا2
شتوکا4
ونور
ونور4
مشهد971
مشهد9712
مشهد972
مشهد9722
مشهد973
مشهد9732
دماوند
دماوند2
دماوند4
وکوثر
وکوثر2
وکوثر4
قاسمح
اتکام
اتکام2
اتکام4
صغرب
صغرب4
تسه9406
تسه94062
وایرا
وایرا2
وایرا4
اخزا1
زنجانح
زنجانح2
زنجانح4
کرج97
کرج972
قم971
قم9712
قم972
قم9722
قم973
قم9732
تسه9407
تسه94072
آگاس
آگاس2
آگاس4
دبالکح
ثعمراح
تسه9408
تسه94082
ثتوسا
ثتوسا2
ثتوسا4
تسه9409
تسه94092
فاهواز
فاهواز2
صدانا98
صدانا982
تلیسه
تلیسه2
تلیسه4
تسه9410
تسه94102
فنرژی
فنرژی2
فنرژی4
ولبهمنح
ولبهمنح2
اخزا2
اخزا22
اخزا3
اخزا32
اخزا4
اخزا42
اخزا44
اخزا5
اخزا52
اخزا54
آکورد
آکورد2
آکورد4
مسکن94
وآیندح
وآیندح2
چکاپا
چکاپا2
چکاپا4
غدیس
غدیس2
غدیس4
دسانکو
دسانکو2
دسانکو4
تسه9411
تسه94112
گوهران
گوهران2
ساروج
ساروج2
ساروج4
ثالوند
ثالوند2
ثالوند4
وجامی
وجامی2
وجامی4
کپرورح
حریل
حریل2
حریل4
آبین
آبین2
آبین4
برق مپنا4
بخاور
وارسح
اجاد1
اجاد12
گردش95
تسه9412
تسه94122
غشهداب
وسینح
صشرق99
بکهنوج
بکهنوج2
بکهنوج4
گردش952
ترازوی هوشمند4
سوپر ظرفشویی4
تسه9501
تسه95012
آتیمس
آتیمس2
آتیمس4
ثقزویح
ثقزویح4
اعتضاد غدیر4
حخزرح
جوپار99
جوپار992
حپارسا
حپارسا2
حپارسا4
تسه9502
تسه95022
ثپردیسح
وثامن
اپرداز
اپرداز2
اپرداز4
ماهان99
ماهان992
سرچشمهح
تسه9503
تسه95032
شتهران
اخزا6
اخزا62
زگلدشت
زگلدشت2
زگلدشت4
ارفعح
رهن9704
رهن97042
غگلستا
غگلستا2
غگلستا4
بحکمت
تسه9504
تسه95042
فولاد97
دقاضی
دقاضی2
دقاضی4
کوثرح
بنو
بنو2
بنو4
فیلتر شیکونین4
تسه9505
تسه95052
غگلپا
غگلپا2
غگلپا4
فاهوازح
وکاسپی4
مدیریت سبا4
اخزا7
اخزا72
اخزا74
اخزا8
اخزا82
اخزا84
اخزا9
اخزا92
اخزا94
اخزا10
اخزا104
تسه9506
تسه95062
اوان
اوان2
لوتوس99
لوتوس992
گندم9707
گندم97072
گندم97074
امید99
امید992
پارس9607
پارس96072
تسه9507
تسه95072
اتکایح
خفناورح
خفناورح2
اتکامح
حسیر
حسیر2
حسیر4
وبرق
وبرق4
تسه9508
تسه95082
وپویا
وپویا2
وپویا4
سخا1
سخا2
شگامرن
شگامرن2
سرمایه لقمان4
خدمات بازنشستگی4
غگز
غگز2
تسه9509
تسه95092
رویش
رویش4
دسانکوح
آتی1
آتی14
رفاه96
غشهداب
غشهداب2
غشهداب4
اخزا11
اخزا112
زشگزا
زشگزا2
زشگزا4
تسه9510
تسه95102
تامین سپهر4
بهپاک
بهپاک2
بهپاک4
اجاد21
اجاد212
اجاد22
اجاد222
اجاد23
اجاد232
اجاد24
اجاد242
اجاد25
اجاد252
اجاد26
اجاد262
اجاد27
اجاد272
سلامت2
سلامت22
سلامت3
سلامت32
سلامت4
سلامت42
سلامت5
سلامت52
سلامت1
سلامت12
ومللح
ومللح2
تسه9511
تسه95112
کاصفا4
کرانه99
کرانه992
تسه9512
تسه95122
اجاد41
قشیرح
سرچشمه
سرچشمه2
سرچشمه4
سرچشمهح
سرچشمهح2
وحافظح
تسه9601
تسه96012
گکوثر
گکوثر2
گکوثر4
حکمتخ1
اخزا11خ2
اخزا11خ3
اخزا11خ4
اخزا11ف2
اخزا11ف3
اخزا11ف4
هرمزخ3
هرمزف2
هرمزف3
هرمزف4
وثوقح
حآسا
حآسا2
حآسا4
تسه9602
تسه96022
صنایع امید4
انرژی سپهر4
کتوکاح
کتوکاح4
ریشمک
ریشمک2
دشیریح
نطرین
نطرین2
ولشرق
ولشرق2
تسه9603
تسه96032
وهورح
وهورح2
وهنر-پذیره
کنیلو
حپارساح
شپاسح
بخاور
بخاور2
شرانلح
تسه9604
تسه96042
تسه9605
تسه96052
خشککن4
سخاب2
سخاب22
سخاب3
سخاب32
سخاب4
سخاب42
سخاب5
سخاب52
سخاب6
سخاب62
سخاب7
سخاب72
سخاب74
آرمانی
آرمانی4
لیوان دردار4
هوایی سامان4
تسه9606
تسه96062
غنیلی
غنیلی2
غنیلی4
کرمان خودرو
اجاد3
اجاد32
اجاد34
اجاد42
اجاد422
اجاد424
سوسیس ماهی4
تسه9607
تسه96072
وحکمت
وحکمت2
خعمرا
زبینا
زبینا2
زبینا4
حسیرتبعی9708
گندم2
گندم22
گندم24
زقیام
زقیام2
زقیام4
تسه9608
تسه96082
اخزا611
اخزا6112
اخزا601
اخزا6012
اخزا602
اخزا6022
اخزا6024
اخزا603
اخزا6032
اخزا6034
وپسا
وپسا2
وپسا4
کرمان98
کرمان982
سلامت6
سلامت62
سلامت64
تسه9609
تسه96092
تبرک
تبرک2
تبرک4
فین استارز4
اخزا604
اخزا6042
اخزا6044
اخزا605
اخزا6052
اخزا6054
اخزا606
اخزا6062
سکارون
سکارون2
شمواد
شپلی
شپلی4
وآداک
وآداک2
شرق1400
اشاد1
اشاد12
اشاد14
حبندرح
تاپکیش
تاپکیش2
تاپکیش4
تسه9610
تسه96102
غویتا
غویتا2
اخزا607
اخزا6072
اخزا6074
اخزا608
اخزا6082
اخزا6084
اخزا610
اخزا6102
اخزا6104
اخزا614
اخزا6142
اخزا609
اخزا6092
اخزا6094
اخزا612
اخزا6122
اخزا6124
اخزا613
اخزا6132
اخزا6134
اخزا615
اخزا6152
اخزا6154
فماک
فماک2
تملی611
تسه9611
تسه96112
تسه96114
غشهدابح
میهنح
افاد1
افاد12
افاد14
کیسونح
کیسونح2
تملی612
اشاد3
اشاد32
اشاد34
اشاد4
اشاد42
اشاد44
اشاد5
اشاد52
اشاد54
اشاد6
اشاد62
اشاد64
اشاد7
اشاد72
اشاد74
اشاد8
اشاد82
اشاد84
اشاد9
اشاد92
اشاد94
ثنورح
وزمین
وزمین2
وزمین4
تامین97
تامین972
تسه9612
تسه96122
تسه96124
شستا991
شستا9912
شستا992
شستا9922
شستا993
شستا994
شستا9942
افاد2
افاد24
اشاد2
اشاد24
تسه9701
تسه97012
تسه97014
آشناتک
تملی701
کمینا
کمینا2
کمینا4
فلاتح
بگیلان
بعثت
بگیلان2
بگیلان4
مادیرا
مادیرا2
مادیرا4
تملی702
شساخت
شرق
شساخت2
شساخت4
کمرجانح
ماهان
کمیناح
تسه9702
پانفت1
تسه97022
تسه97024
صبا1401
سعدی
صبا14012
تهران1
زکشت
زکشت2
زکشت4
اخزا621
اخزا622
اخزا623
اخزا6232
اخزا6234
اخزا624
اخزا6242
اخزا6244
جورا4
تملی703
تسه9703
تسه97032
وملت
خفناور
خفناور2
غپونه
غپونه2
غویتاح
خکاوه
خکاوه2
خکاوه4
کورش99
کورش992
خکرمان
خکرمان2
خکرمان4
تسه9704
تسه97042
وفتخار
جوین
جوین4
تملی704
تست
ریل1401
ریل14012
اوصتا
اوصتا2
اوصتا4
البرز02
البرز022
خاور
خاور4
ثالوندح
خاورح
داوه
داوه4
نوین
نوین2
نوین4
ماست غنی شده4
تملی705
تسه9705
تسه97052
شستا001
شستا0012
شستا002
شستا003
شستا0032
شستا004
شستا0042
اخزا701
اخزا7012
اخزا702
اخزا7022
ومعلم
ومعلم2
ومعلم4
اخزا703
اخزا7032
اخزا7034
اخزا704
اخزا7042
اخزا7044
اخزا706
اخزا7062
اخزا7064
اخزا707
اخزا7074
زدشت
زدشت2
زدشت4
اخزا705
اخزا7052
اخزا708
اخزا7082
اخزا709
اخزا7092
اخزا710
اخزا711
اخزا7112
اخزا712
اخزا7122
زرند4
سیرجان4
تسه9706
تسه97062
وامیر
تملی706
قرن99
قرن992
حکمت01
مبین011
مبین0112
مبین012
مبین0122
مبین013
مبین0132
شمشاد4
قنقش
تلیسهح
سمایه
تملی707
تسه9707
تسه97072
فنابا
فنابا4
مادیرا4
کگهر
کگهر2
کگهر4
تملی708
هفردا
تسه9708
تسه97082
بزاگرس
بزاگرس2
بزاگرس4
تملی709
شفارا
شفارا2
تسه9709
تسه97092
کهرام
زماهان
زماهان2
زماهان4
گنگین
گنگین2
گنگین4
فنفت
فنفت4
اخزا713
اخزا7132
اخزا7134
اخزا714
اخزا7142
وتعاونح
مبین014
مبین0142
مبین015
مبین0152
مبین016
مبین0162
تسه9710
تسه97102
آسامید
آسامید2
آسامید4
تملی710
زفکا
زفکا2
زفکا4
زشریف
زشریف2
زشریف4
اروند01
اروند012
اروند02
اروند03
اروند032
اروند04
اروند042
اروند05
اروند052
اروند06
اروند062
اروند07
اروند072
ماهان01
تملی711
تسه9711
تسه97112
کرمان00
کرمان002
وگردش
وگردش2
وگردش4
شلیا
وگردشح
وگردشح2
وگردشح4
اشاد10
اشاد102
اشاد104
نوریل02
حریل02
قشرین
قشرین2
شستا005
شستا0052
اخزا715
اخزا7152
اخزا716
اخزا7162
اخزا7164
وهنر
وهنر2
وهنر4
اروند08
اروند082
اروند084
اروند09
اروند092
اروند10
اروند102
اروند11
اروند112
اخزا717
تسه9712
تسه97122
تملی712
غبهار
غبهار2
غبهار4
بنوح
تملی801
تسه9801
تسه98012
ولشرقح
دکپسول
دکپسول4
ثاژن
ثاژن2
ثاژن4
باران-پذیره
باران-پذیره4
تملی802
تسه9802
تسه98022
اخزا718
اخزا7182
اخزا7184
اخزا719
اخزا7192
اخزا720
اخزا7202
اخزا7204
اخزا721
اخزا7212
اخزا7214
اخزا722
اخزا7222
اخزا7224
اخزا723
اخزا7232
اخزا7234
دقاضیح
رنیک
رنیک2
رنیک4
درهآور
درهآور4
تملی803
تسه9803
تسه98032
بجهرم
بجهرم2
بجهرم4
خبازرس
خبازرس2
خبازرس4
غویتا
غویتا2
اوانح
غویتاح
هجرت
هجرت2
هجرت4
تسه9804
تسه98042
خفولاح
تملی804
چهار سیلندر4
کاسپینح
دتوزیع
دتوزیع4
فرابورس
فرابورس2
فرابورس4
ولرازح
اخزا803
اخزا811
اخزا8112
اخزا8114
اخزا814
اخزا8142
اخزا8144
شپترو
شپترو2
شپتروح
اخزا801
اخزا802
اخزا804
اخزا8042
اخزا8044
اخزا805
اخزا8052
اخزا8054
اخزا806
اخزا8062
اخزا8064
اخزا807
اخزا8072
اخزا8074
اخزا808
اخزا8082
اخزا8084
اخزا809
اخزا8092
اخزا8094
اخزا810
اخزا8102
اخزا812
اخزا8122
اخزا8124
اخزا813
اخزا8132
اخزا8134
اخزا815
اخزا8152
اخزا8154
دارا
دارا2
دارا4
تملی805
تسه9805
تسه98052
شلرد02
شلرد022
شصدف
شصدف4
تسه9806
تسه98062
وتعاونح4
وآوا
وآوا2
وآوا4
تملی806
پارتین
پارتین4
تسه9807
تسه98072
گنجینه
گنجینه2
گنجینه4
افاد4
افاد42
افاد44
اخزا816
اخزا8164
اخزا8162
مادیراح
تملی807
فروی
فروی2
افاد51
افاد514
افاد52
افاد524
افاد53
افاد534
افاد54
افاد544
افاد55
افاد554
کیش1402
کیش14022
تسه9808
تسه98082
سپرده
ومهان
ومهان2
ومهان4
تملی808
گوهرانح
افاد61
افاد614
افاد62
افاد624
تماوند-پذیره
پیزد
پیزد2
پیزد4
تملی809
تسه9809
تسه98092
گشان
اخزا817
اخزا8172
اخزا8174
اخزا818
اخزا8182
اخزا8184
کلر
کلر2
کلر4
افاد71
افاد72
افاد73
افاد734
افاد74
افاد744
تسه9810
تسه98102
افاد81
افاد814
افاد82
افاد824
افاد83
افاد84
افاد844
ورفاه4
ونچر
ونچر4
تسه9811
تسه98112
ساوه
ساوه2
ساوه4
غگیلا
غگیلا4
تابان01
تابان012
تابان02
تابان022
تابان03
تابان032
تابان034
نوآور
نوآور4
رافزا
رافزا2
رافزا4
شگویا
شگویا2
شگویا4
گنجین
گنجین2
گنجین4
آریا
آریا2
آریا4
اخزا819
اخزا8192
اخزا8194
اخزا820
اخزا8202
اخزا8204
اخزا821
اخزا8212
اخزا8214
اراد11
اراد114
اراد12
اراد124
اراد13
اراد134
اراد21
اراد214
اراد22
اراد224
اراد23
اراد24
اراد242
اراد244
کرونا1
کرونا12
کرونا2
کرونا22
رنیکح
زقیامح
تسه9812
تسه98122
صبا
صبا2
صبا4
تسه9901
تسه99012
دومینو4
تسه9902
تسه99022
کرمان02
کرمان022
اراد31
اراد314
اراد32
اراد324
تسه9903
تسه99032
اراد33
اراد334
اراد34
اراد344
بخاور
بخاور2
کیا
کیا2
غشوکوح
ساروجح
اراد35
اراد354
اراد36
اراد362
اراد364
کگهرح
کگهرح2
اخزا901
اخزا9012
اخزا9014
اخزا902
اخزا9022
اخزا9024
اخزا903
اخزا9032
اخزا9034
اخزا904
اخزا9042
اخزا9044
اخزا905
اخزا9052
حذف -آرین4
بالاس
اخزا9054
بالاس2
آوا
آوا2
بالاس4
ودی
آوا4
ودی2
داریک
داریک2
ودی4
داریک4
گدنا
گدنا2
سبحان
گدنا4
سبحان2
سبحان4
فولای
تسه9904
فولای2
تسه99042
فولای4
رهن0104
همراه
رهن01042
همراه4
اراد37
سمایه
اراد374
سمایه4
سمگا
اراد38
سمگا2
اراد384
سمگا4
وگستر
اراد39
وگستر2
اراد394
وگستر4
پکویر
وایران
گنگین
وایران4
کمرجان
قتربت
تسه8907
اراد40
تسه89072
اراد404
تسه8908
باران
تسه89082
باران4
تسه8909
تماوند
تسه89092
تماوند2
تسه8910
شاروم
تسه89102
شاروم4
تسه8911
بزاگرسح
تسه89112
تسه8912
زملارد
تسه89122
زملارد2
زملارد4
تسه9001
تسه90012
اراد41
اراد414
ثعمرا
اراد42
ثعمرا2
اراد424
ثعمرا4
اراد43
اراد432
اراد434
مدیر
مدیر2
مدیر4
اراد44
اراد444
اراد45
خفناور
اراد454
سبزوا
تسه9905
تسه99052
سبزوا2
سبزوا4
توسعه گردشگری 4
خدمات هوایی4
اراد46
اراد464
وکبهمن
وکبهمن4
بپیوند
بپیوند2
بپیوند4
بنو
بنو4
اراد47
اراد474
اراد48
اراد484
اراد49
اراد494
استارز
اراد50
اراد502
اراد504
اراد51
اراد514
اراد524
اراد53
خاورمیانه
اراد534
وسپهر
وسپهر2
وسپهر4
تسه9906
تسه99062
پتروباختر4
شصدفح
ذوب تبعی9912
تاپکیشح
وملل تبعی9912
اراد54
اراد544
حرم03
حرم032
غصینو
غصینو2
برنا4
ساذریح
پترومروارید4
چخزر
گلسار4
چخزر4
نبروج
نبروج4
صباح
تسه9907
تسه99072
توسعه صنعت4
اخزا906
اخزا9062
غیرصنعتی 4
اخزا9064
اخزا907
اخزا9072
اخزا9074
سپیدار
سپیدار2
سپیدار4
اخزا908
اخزا9082
اخزا9084
حگردش-پذیره
تسه9908
تسه99082
اراد55
اراد554
اراد56
اراد564
غمینوح
اراد57
اراد572
اراد574
پویا
پویا4
اراد58
اراد582
اراد584
اراد59
اراد594
شستان03
اتکاسا
اتکاسا4
ثروت
دتوزیعح
اراد60
اراد604
اخزا909
اخزا9092
اخزا9094
تسه9909
تسه99092
هجرتح
اراد61
اراد614
اراد62
اراد624
اراد63
اراد634
اخزا910
اخزا9102
اخزا9104
فتوسا
فتوسا4
فگستر
فگستر4
زفکاح
اراد64
اراد644
ویسرو
ویسرو4
اراد65
اراد654
کزغال
کزغال2
کزغال4
اراد66
اراد664
اراد67
اراد674
اراد68
اراد682
اراد684
تمحرکه
زرین
زرین2
زرین4
اراد69
اراد694
تسه9910
تسه99102
مارون ت.ف0010
اراد70
اراد704
اراد71
فزر
فزر2
فزر4
مهان01
مهان014
مهان02
مهان024
اراد72
اراد724
اراد73
اراد734
دکپسولح
اراد74
اراد744
اراد75
اراد754
تسه9911
تسه99112
فراز
فراز2
فراز4
تابان04
تابان042
اخزا911
اخزا9112
اخزا9114
پیشگام
پیشگام4
وامین
وامین4
شپاس ت.ف0011
سغدیر
سغدیر2
سغدیر4
حآفرین
حآفرین2
حآفرین4
اراد76
اراد764
اراد77
اراد774
اراد78
اراد784
اراد79
اراد794
اراد814
اراد82
اراد824
ولقمان
ولقمان2
ولقمان4
قتربت
قتربت2
قتربت4
مدیریت
مدیریت2
مدیریت4
تاتمس
خبنیان
خبنیان2
اراد83
اراد834
تسه9912
تسه99122
اخزا914
اخزا9142
اخزا9144
اراد84
اراد844
فروسیل
فروسیل4
توسن
توسن2
توسن4
ددانا
ددانا4
سپیدما
سپیدما2
سپیدما4
لطیف
لطیف4
غنیلیح
غنیلیح2
زگلدشتح
صبا1404
صبا14042
صبا14044
تسه0001
تسه00012
فکمند
حگهر
حگهر4
وهامون
وهامون2
وهامون4
فجهان
فجهان4
تسه0002
تسه00022
درهآورح
تماوندح
اخزا916
اخزا9162
اخزا9164
پاسار04
پاسار042
اخزا917
اخزا9172
اخزا9174
اخزا918
اخزا9182
اخزا9184
اراد85
اراد854
اراد86
اراد862
اراد864
اراد87
اراد872
اراد874
ومهان ت.ف0109
کیش0211
اخزا004
اخزا0042
اخزا0044
شپاس ت.ف0103
شکام
شکام2
اخزا001
اخزا0012
اخزا0014
اخزا002
اخزا0022
اخزا0024
اخزا003
اخزا0032
اخزا0034
اخزا005
اخزا0052
اخزا0054
اخزا006
اخزا0062
اخزا0064
کگهرت.ف0203
تسه0003
تسه00032
ولقمانح
دیزل04
کامیاب
کامیاب2
سیناد
سیناد2
شگویات.ف0104
سمگا1ت.ف0104
سمگا2ت.ف0104
پادا
پادا2
کمان
تسه0004
تسه00042
فافق
فافق4
پیشرفت
ولتجارح
حشکوه
حشکوه2
حشکوه4
بهیر
بهیر4
ضذوب900
ضذوب901
ضذوب902
ضذوب903
ضذوب904
ضذوب905
ضذوب906
ضذوب907
طذوب902
طذوب903
طذوب904
اخزا007
اخزا0072
اخزا0074
اخزا008
اخزا0082
اخزا0084
اراد88
اراد884
اراد89
اراد894
فغدیر
فغدیر2
فغدیر4
فرود
فرود4
تسه0005
تسه00052
حگردش
حگردش4
تدبیر04
تدبیر044
فنفتح
کرمان03
ضاریا1200
ضاریا1203
ضاریا1204
ضاریا1205
ضفرابورس1200
ضفرابورس1206
ثبات
ثبات2
ثبات4
اراد90
اراد904
تجلی
تجلی4
ضاریان1200
ضاریان1202
ضاریان1204
ضشراز1200
ضشراز1201
ضشراز1203
ضشراز1204
ضزاگرس1200
ضزاگرس1203
ضزاگرس1205
ضزاگرس1206
ضشگویا1200
ضشگویا1201
ضشگویا1202
ضشگویا1203
ضشگویا1204
ضشگویا1206
تسه0006
تسه00062
شجم
شجم2
اخزا009
اخزا0092
اخزا0094
داریوش
داریوش2
داریوش4
اخزا010
اخزا0102
اخزا0104
تجلیح
کارا
کارا2
کارا4
تسه0007
تسه00072
اوج
اوج4
ویستا
ویستا2
ویستا4
آواپارس
تفارس-پذیره
کایزد
کایزد4
ثمین
ثمین2
وفردا
سورین
شتوکاح
اراد91
اراد914
اراد92
اراد924
تسه0008
تسه00082
کاریز
بیمه پردیس
همارون0209
اراد93
اراد934
ودیح
اتکا تهران
ودیح2
ودیح4
تپسی
تپسی4
رماس
رماس2
کرمان39
اراد94
اراد944
انتخاب05
سپهر
ضداریوش900
ضداریوش902
ضداریوش903
ضداریوش904
ثباغ
ثباغ2
ثباغ4
گنبد
دی
دی2
دی4
علامت عالیس4
تسه0009
تسه00092
تسه9002
تسه90022
وزمین
وزمین2
وزمین4
سمگاح
سمگاح2
سمگاح4
وگردش
وگردش2
سمایهح
خارزمح
تسه9003
تسه90032
ساما1
ساما12
ساما14
آ س پ
آ س پ2
آ س پ4
قشم4
دیح
مسکن1
مسکن12
زاگرس
زاگرس2
زاگرس4
ساروج
پتروکاویان4
افرا
ساروج2
افرا2
افرا4
تسه9004
تسه90042
وگردشح
وگردشح2
وگردشح4
نارنج
نارنج2
وزمینح
وزمینح2
وزمینح4
ضکاریس900
ضکاریس901
ضکاریس902
ضکاریس903
ضکاریس300
ضکاریس301
ضکاریس302
ضکاریس303
ضکاریس304
طکاریس903

ادامه...
صنعت محصولات شيميايي
نماد حجم ارزش پایانی درصد 20 روز
شلرد1 53/11 611/57 11,510 ▲2/68
داراب1 38/6 55/93 1,449 ▲2/33
شپلی1 17/88 134/64 7,530 ▲2/31
شپتروح1 8/77 5/07 578 ▼2/86
پترول1 7/38 11/52 1,561 ▲2/5
ادامه...
توليد مواد شيميايي پايه به جز كود
نماد حجم ارزش پایانی درصد 20 روز
داراب1 38/6 55/93 1,449 ▲2/33
فسا1 5/46 4/76 859 ▲1/3
شگویا1 5/15 51/53 10,030 ▼0/3
شجم1 3/77 36/41 9,660 ▼3/11
جهرم1 2/95 2/51 832 ▲0/73
خروجی اکسل
.داده ای یافت نشد
در حال دریافت اطلاعات
جهت دسترسی به اطلاعات بیشتر به منظور تحلیل داده‌های ناشران فرابورس، به تارنمای تدان (سامانه تحلیل داده‌های نشران) مراجعه فرمایید.
در حال دریافت اطلاعات
در حال دریافت اطلاعات
در حال دریافت اطلاعات
نام شرکت پتروشیمی بیستون
نماد بیستون
نام شرکت
نمونیک BISP1
ISIN IRO7BISP0001
بازار تابلو پایه زرد
صنعت محصولات شيميايي
زیر گروه صنعت توليد مواد شيميايي پايه به جز كود
آدرس : 
آدرس دفتر مرکزی: 
آدرس امورسهام: 
تلفن: 
فکس: 
پایگاه الکترونیکی: -
ایمیل: 
مدیر عامل : 
هیات مدیره: 
حسابرس: 
بازرس قانونی: 
سال مالی: 
سرمایه اسمی: 
...
در حال دریافت اطلاعات
در حال دریافت اطلاعات
در حال دریافت اطلاعات
فهرست نمادهای اختیار معامله بیستون

نماد شرح آخرین قیمت قیمت تقاضا قیمت عرضه حجم

نماد شرح آخرین قیمت قیمت تقاضا قیمت عرضه حجم
در حال دریافت اطلاعات
ارزش بازار فرابورس ایران
گزارشی از همه صنایع
زراعت و خدمات وابسته
پرورش محصولات و باغبانی
کشاورزی، دامپروری و خدمات وابسته
پرورش حیوانات
کشاورزی و خدمات دامپروری جز دامپزشکی
پرورش طیور
پرورش حیوانات وتولید سایر محصولات حیوانی
فعالیتهای حمایتی تولید محصولات
جنگلداری و ماهیگیری
جنگل شناسی و دیگر فعالیتهای جنگلداری
استخراج زغال سنگ
استخراج و انبار زغال سنگ سخت
استخراج نفت گاز و خدمات جنبی جز اکتشاف
استخراج نفت خام وگاز طبیعی
خدمات جنبی استخراج نفت گاز جز اکتشاف
استخراج کانه های فلزی
استخراج آهن
استخراج کانه فلزی غیرآهن
استخراج سایر کانه های فلزی
استخراج سایر معادن
استخراج سنگ، ماسه و خاک رس
استخراج کانه های شیمیایی و کود
حذف شده- فرآورده‌های غذایی و آشامیدنی
پردازش و نگهداری ماهی و محصولات مرتبط
پردازش و نگهداری میوه و سبزی
گروه تولید روغن های حیوانی و نباتی
گروه تولید لبنیات
گروه تولید حبوبات
گروه تولید نشاسته و محصولات وابسته
گروه تولید خوراک آماده دام
گروه تولید نان و محصولات وابسته
گروه تولید شکر
گروه تولید کاکائو، شکلات و شیرینیجات
تولید سایر محصولات غذایی
گروه تولید جو و مااشعیر
تولید نوشابه و آب معدنی
منسوجات
آماده سازی و ریسندگی نخ، پارچه بافی
تولید محصولات نساجی به غیر از پوشاک
تولید و فروش فرش و قالی
دباغی، پرداخت چرم و ساخت انواع پاپوش
تولید کفش
سایر محصولات چرمی
محصولات چوبی
تولید تخته چند لا و سایر تخته ها
تولید دیگر محصولات چوبی
محصولات کاغذی
تولید خمیر کاغذ، کاغذ و مقوا
تولید کاغذ و مقوای موجدار و محفظه آنها
تولید سایر محصولات کاغذ و مقوا
انتشار، چاپ و تکثیر
چاپ
فراورده های نفتی، کک و سوخت هسته ای
ساخت فرآورده های نفتی تصفیه شده
تولید محصولات پالایش شده پتروشیمی
سایر فراورده های نفتی و سوختی
حذف شده-مواد و محصولات شیمیایی
مواد شیمیایی پایه به جز کود
گروه تولید کود و ترکیبات نیتروژن
گروه تولید پلاستیک اولیه و لاستیک ترکیبی
حشره کش و سایر محصولات شیمیایی کشاورزی
تولید رنگ، بتونه، جوهر و پوشش های مشابه
گروه تولید داروهای شیمیایی و گیاهی
گروه شوینده ها، عطر و محصولات آرایشی
گروه تولید سایر محصولات شیمیایی
گروه تولید نخهای مصنوعی
لاستیک و پلاستیک
تولید تایر و بازسازی تایرهای لاستیکی
تولید سایر محصولات لاستیکی
تولید محصولات پلاستیکی
تولید محصولات کامپیوتری الکترونیکی ونوری
تولید قطعات و بردهای الکترونیکی
تولید رایانه و تجهیزات جانبی
گروه تولید سرامیک غیرساختمانی
گروه تولید محصولات سرامیکی نسوز
تولید گل و سرامیک ساختمانی
تولید سیمان ، آهک و گچ
تولید محصولات بتنی ، سیمانی و گچی
تولید سایر محصولات معدنی غیرفلزی
فلزات اساسی
تولید آهن و فولاد پایه
تولید فلزات گرانبهای غیرآهن
ریخته گری آهن و فولاد
استخراج سایر فلزات اساسی
ساخت محصولات فلزی
تولید محصولات فلزی ساختمانی
تولید مخزن و محفظه فلزات
تولید مواد بخار به جز دیگهای بخار مرکزی
ساخت ابزارهای دستی پرقدرت
تولید کارد و چنگال، ابزار دستی و عمومی
تولید سایر محصولات فلزی ساخته شده
ماشین آلات و تجهیزات
تولید موتور و توربین
تولید پمپ، کمپرسور، مته و دریچه
تولید یاتاقان، دنده و اجزای هدایتی
تولید اجاق، کوره و مشعل کوره
تولید تجهیزات بالابر و جابجایی
تولید سایر ماشین آلات عمومی
تولید ماشین آلات کشاورزی و باغبانی
تولید ابزارهای ماشینی
تولید ماشین آلات استخراج و ساختمان
تولید ماشین آلات نساجی و چرم سازی
تولید وسایل خانگی
تولید سایر ماشین آلات و تجهیزات
ماشین آلات و دستگاه‌های برقی
تولید موتورها، مولدها و مبدلهای الکتریکی
تولید تجهیزات توزیع و کنترل برق
تولید سیم و کابل عایق
تولید انباره، پیل و باتری ساده
تولید لامپ برقی و تجهیزات روشنایی
ساخت دستگاه‌ها و وسایل ارتباطی
فرستنده رادیو، تلویزیون و تلفن و تلگراف
گیرنده رادیو، تلویزیون و تجهیزات وابسته
ابزارپزشکی، اپتیکی و اندازه‌گیری
وسایل اندازه گیری غیر از کنترل صنعتی
خودرو و ساخت قطعات
تولید وسایل نقلیه موتوری
ساخت بدنه وسایل نقلیه موتوری ساخت تریلر
قطعات یدکی و جانبی وسایل نقلیه موتوری
سایر قطعات یدکی و وسایل نقلیه موتوری
سایر تجهیزات حمل و نقل
ساخت و تعمیر کشتی
تولید موتوسیکلت
مبلمان و مصنوعات دیگر
تولید سایر موارد
قند و شکر
تولید شکر
شرکتهای چند رشته ای صنعتی
شرکتهای صنعتی چند رشته ای
عرضه برق، گاز، بخاروآب گرم
تولید انتقال و توزیع نیروی برق
تولید،لنتقال و توزیع برق،گاز،بخاروآب گرم
تامین بخار و آب گرم
جمع آوری، تصفیه و توزیع آب
جمع آوری، تصفیه و توزیع آب
محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر
پرورش و نگهداری ماهی و محصولات ماهی
پرورش و نگهداری میوه جات و سبزیجات
تولید روغن های حیوانی و نباتی
تولید لبنیات
تولید حبوبات
تولید نشاسته و محصولات وابسته
تولید خوراک آماده دام
تولید نان و محصولات وابسته
تولید کاکائو، شکلات و شیرینی جات
تولید سایر محصولات غذایی
تولید جو و ماءالشعیر
تولید نوشیدنی و آبمیوه
زیر گروه سایر محصولات غذایی
مواد و محصولات دارویی
تولید داروهای شیمیایی و گیاهی
تولید سایر محصولات دارویی
محصولات شیمیایی
تولید مواد شیمیایی پایه به جز کود
تولید کود و ترکیبات نیتروژن
تولید پلاستیک اولیه و لاستیک ترکیبی
تولید حشره کش و سایر محصولات شیمیایی
تولید رنگ، بتونه، جوهر
تولید شوینده ها، عطر و محصولات آرایشی
تولید سایر محصولات شیمیایی
تولید نخ های مصنوعی
تولید محصولات شیمیایی دیگر
پیمانکاری صنعتی
ساختمان و مهندسی عمران
پیمانکاری طرح های صنعتی
مدیریت پسماند
سایر فعالیت های پیمانکاری
تجارت عمده فروشی به جز وسایل نقلیه موتور
عمده فروشی براساس هزینه و یا قرارداد
عمده فروشی تجهیزات وقطعات الکترونیکی
تجارت عمده فروشی غیر تخصصی
خرده فروشی،باستثنای وسایل نقلیه موتوری
خرده فروشی انواع موادغذایی،نوشیدنی وغیره
خرده فروشی موادغذایی در فروشگاههای تخصصی
کاشی و سرامیک
تولید گل و سرامیک ساختمانی
تجارت عمده وخرده فروشی وسائط نقلیه موتور
فروش وسائط نقلیه
فروش قطعات یدکی لوازم الحاقی وسایل نقلیه
حمل و نقل هوایی
حمل و نقل هوایی مسافر
حمل و نقل هوایی با برنامه زمانی
انبارداری و حمایت از فعالیتهای حمل و نقل
فعالیتهای خدماتی وابسته به حمل و نقل آبی
فعالیتهای خدماتی وابسته حمل ونقل هوایی
سیمان، آهک و گچ
تولید سیمان، آهک و گچ
تولید بتون
سایر محصولات کانی غیرفلزی
تولید شیشه
تولید سرامیک غیرساختمانی
تولید محصولات سرامیکی نسوز
تولید محصولات بتنی، سیمانی و گچ
تولید سایر محصولات معدنی غیرفلزی
هتل و رستوران
هتل ها ، اردو و دیگر تدارکات اقامت کوتاه
کاربردهای تجاری اداری فرهنگی و گردشگری
فعالیت خدماتی مربوط به غذا و آشامیدنی ها
سرمایه گذاریها
سایر واسطه های مالی
بانکها و موسسات اعتباری
سایر واسطه های پولی
سایرواسطه های مالی
سایر واسطه گریهای مالی
لیزینگ مالی
اوراق حق تقدم استفاده از تسهیلات مسکن
اوراق حق تقدم استفاده از تسهیلات مسکن
حمل ونقل، انبارداری و ارتباطات
خدمات حمل و نقل دریایی
حمل و نقل از طریق خطوط راه آهن
سایر حمل و نقلهای زمینی برنامه ریزی شده
حمل و نقل بار زمینی
حمل و نقل آبی
حمل و نقل دریایی وحمل ونقل درآبهای ساحلی
سایر فعالیت های پشتیبانی و حمل و نقل
فعالیت های پشتیبانی و کمکی حمل و نقل
جابجایی محموله
حذف-سایر فعالیت های پشتیبانی و حمل و نقل
مخابرات
مخابرات
واسطه‌گری‌های مالی و پولی
سایر واسطه های پولی
لیزینگ مالی
سایر واسطه های مالی
بیمه وصندوق بازنشستگی به جزتامین اجتماعی
بیمه زندگی
بیمه غیرزندگی
فعالیتهای مالی و اجرائی
فعالیتهای کمکی به نهادهای مالی واسط
اداره ی بازارهای مالی
فعالیتهای مرتبط با اوراق بهادار
بجز تامین وجوه بیمه و بازنشستگی
صندوق سرمایه گذاری قابل معامله
صندوق سرمایه گذاری مختلط
صندوق سرمایه گذاری در سهام
صندوق سرمایه گذاری در اوراق با درآمدثابت
صندوق های زمین و ساختمان
صندوق های پروژه
صندوق سرمایه گذاری جسورانه
صندوق سرمایه گذاری خصوصی
صندوق س. صندوق در صندوق
اوراق تامین مالی
صکوک اجاره
صکوک مرابحه
صکوک استصناع
اوراق رهنی
صکوک تجاری اسلامی
اوارق مشارکت دولتی
اوراق مشارکت شهرداری ها
اوراق گواهی اعتبار مولد
اوراق مشارکت بخش خصوصی
اوراق مشارکت دولتی بدون ضمانت دولت
اوراق مشارکت منتشره بانکها
گواهی سپرده عام
گواهی سپرده خاص
اسناد خزانه اسلامی
اوراق تسویه خزانه
اوراق اجاره دولتی با ضمانت دولت
اوراق اجاره دولتی بدون ضمانت دولت
اسناد خزانه اسلامی کوتاه مدت
اوراق مرابحه دولتی با ضمانت دولت
اوراق منفعت دولتی با ضمانت دولت
اوراق منفعت خصوصی
تامین مالی جمعی
صکوک خرید دین
انبوه سازی، املاک و مستغلات
املاک و مستغلات با ملک خود یا لیزینگ شده
پیمانکاری املاک و مستغلات
سایر فعالیت های املاک و مستغلات
فعالیت مهندسی، تجزیه، تحلیل و آزمایش فنی
تجزیه و تحلیل و آزمایش فنی
رایانه و فعالیت‌های وابسته به آن
سایر فعالیت های رایانه ای
مشاوره و تهیه نرم افزار
اطلاعات و ارتباطات
خدمات ارزش افزوده
خدمات فنی و مهندسی
فعالیتهای ساختمانی و مشاوره فنی مرتبط
آزمایش و تحلیل فنی
سایر فعالیتهای حرفه ای علمی و فنی
اوراق بهادار مبتنی بر دارایی فکری
اوراق بهادارشرکت س.خ مبتنی بردارایی فکری
اوراق بهادار مبتنی بر دارایی فکری
حق بهره برداری اوراق مبتنی بردارایی فکری
فعالبت های اجاره و لیزینگ
اجاره و لیزینگ وسائط نقلیه موتوری
فعالیت پشتیبانی اجرائی اداری وحمایت کسب
فعالیت حمایت از مشاغل دیگر
فعالیت های هنری، سرگرمی و خلاقانه
فعالیت های هنری
فعالیتهای فرهنگی و ورزشی
فعالیتهای ورزشی
فعالیت های باشگاه های ورزشی
گروه اوراق غیرفعال
اوراق غیرفعال
شاخص
معاملات امروز فرابورس ایران
حجم معاملات
ارزش معاملات
تعداد معاملات
  دیدگاه شما