ایران

  فهرست نمادهای متوقف

  ردیفنمادعنوانتاریخ توقفدلیل توقف
  بازار اول (2)
  1غدیسپاکدیس1399/07/08جهت برگزاري مجمع عمومي فوق العاده
  2اوانمبین وان کیش1399/07/06 به دليل افشاي اطلاعات با اهميت مصاديق گروه (الف)
  بازار دوم (8)
  3سبزواسیمان لار سبزوار1399/05/07جهت برگزاري مجمع عمومي فوق العاده صاحبان سهام (نوبت دوم)
  4دیبانک دی
  5حکمتبانک حکمت ایرانیان
  6وکوثرشرکت اعتباری کوثر مرکزی
  7تلیسهدامداری تلیسه نمونه1399/07/07جهت برگزاري مجمع عمومي فوق العاده
  8بکهنوجتولید برق ماهتاب کهنوج1399/07/07جهت برگزاری مجمع عمومی فوق العاده
  9ومعلمبیمه معلم1399/07/02جهت برگزاري مجمع عمومي فوق العاده
  10بزاگرسنیروگاه زاگرس کوثر
  بازار SME (1)
  11غگزگز سکه1399/07/05جهت برگزاري مجمع عمومي عادي به طور فوق العاده
  تابلو پایه زرد (46)
  12فن آواگروه فن آوا1399/07/08به منظور انتقال تابلو مطابق با آخرین طبقه بندی صورت گرفته
  13کازروپتروشیمی کازرون1399/03/03مطابق با اطلاعيه منتشره در تارنماي كدال، با توجه به عدم رفع ابهام وضعيت اطلاعاتي شركت پتروشيمي كازرون ، تعليق نماد معاملاتي (كازرو1) بنا به تشخيص سازمان بورس و اوراق بهادار حداكثر تا تاريخ 1399/07/09 ادامه مي‌يابد.
  14ممسنیپتروشیمی ممسنی1399/03/03مطابق با اطلاعيه منتشره در تارنماي كدال، با توجه به عدم رفع ابهام وضعيت اطلاعاتي شركت پتروشيمي ممسني ، تعليق نماد معاملاتي (ممسني1) بنا به تشخيص سازمان بورس و اوراق بهادار حداكثر تا تاريخ 1399/07/09 ادامه مي‌يابد.
  15وشمالس. چشم انداز توسعه شمال1399/06/29جهت برگزاري مجمع عمومي عادي بطور فوق العاده نوبت دوم
  16دهدشتصنایع پتروشیمی دهدشت1399/03/06مطابق با اطلاعيه منتشره در تارنماي كدال، با توجه به عدم رفع ابهام وضعيت اطلاعاتي شركت صنايع پتروشيمي دهدشت ، تعليق نماد معاملاتي (دهدشت1) بنا به تشخيص سازمان بورس و اوراق بهادار حداكثر تا تاريخ 1399/07/09 ادامه مي‌يابد.
  17نیرونیرو سرمایه1399/06/24جهت برگزاري مجامع عمومي عادي بطور فوق العاده و عمومي عادي بطور فوق العاده نوبت دوم صاحبان سهام
  18وداناسرمایه گذاری دانایان پارس1399/07/01جهت برگزاري مجمع عمومي فوق العاده
  19بمیلاتوسعه بازرگانی آهن وفولادمیلاد1399/06/29 به دليل افشاي اطلاعات با اهميت مصاديق گروه (ب)
  20غصینوصنعتی مینو1399/07/07به دليل پذيرش در بازار دوم فرابورس ايران به منظور انتقال نماد
  21آرمانبیمه آرمان1399/07/08به منظور انتقال تابلو مطابق با آخرین طبقه بندی صورت گرفته
  22کیسونشرکت کیسون1399/06/29جهت برگزاري مجمع عمومي عادي بطور فوق العاده
  23وکادوتکادو1399/06/25جهت برگزاري مجمع عمومي عادي ساليانه
  24ورازیبیمه رازی1399/05/08 مطابق با اطلاعيه منتشره در تارنماي كدال، با توجه به عدم رفع ابهام، تعليق نماد معاملاتي بنا به تشخيص شركت فرابورس ايران حداكثر تا تاريخ 1399/07/06 ادامه مي يابد.
  25سامانبانک سامان1399/07/08جهت برگزاري مجمع عمومي فوق العاده
  26دحاویالحاوی1399/06/04جهت برگزاري مجامع عمومي عادي به طور فوق العاده و عمومي فوق العاده صاحبان سهام
  27کصدفکاشی صدف سرام استقلال آباده
  28کبادهتولید خاک نسوزاستقلال آباده1399/04/29به منظور بررسی وضعیت شفافیت اطلاعاتی ناشر ، نماد معاملاتی حداکثر تا تاریخ 1399/07/14 تعلیق می گردد.
  29وآفرسرمایه گذاری ارزش آفرینان1399/01/26جهت برگزاري مجمع عمومي عادي ساليانه
  30وثوقسرمایه گذاری وثوق امین1399/07/02جهت برگزاري مجامع عمومي عادي ساليانه نوبت دوم
  31قجامفرآوردههای غذایی وقندتربت‌جام‌1399/06/26برگزاري مجمع عمومي فوق العاده صاحبان سهام
  32لپیامگسترش صنایع پیام1399/07/08به منظور انتقال تابلو مطابق با آخرین طبقه بندی صورت گرفته
  33خصدراصنعتی‌ دریایی‌ ایران‌1399/06/24جمع عمومي عادي بطور فوق العاده
  34وسالتبانک قرض الحسنه رسالت1399/07/08به منظور انتقال تابلو مطابق با آخرین طبقه بندی صورت گرفته
  35شزنگتجهیزنیروی‌زنگان‌1399/06/29جهت برگزاري مجمع عمومي عادي بطور فوق العاده
  36ثنامس ساختمانی ب نام آوران مهندسی1399/06/23جهت برگزاري مجمع عمومي عادي بطور فوق العاده
  37ومشانس. فنی و مهندسی مشانیر1399/07/08جهت برگزاري مجمع عمومي عادي ساليانه نوبت دوم
  38ساذریآذریت‌1399/07/07جهت برگزاري مجمع عمومي فوق العاده
  39تپکوتولیدتجهیزات‌سنگین‌هپکو1399/04/24مطابق با اطلاعيه منتشره در تارنماي كدال، به منظور بررسي وضعيت اطلاعاتي ناشر، نماد معاملاتي (تپكو1) حداكثر تا تاريخ 1399/07/21 تعليق شد.
  40فجوشجوش‌ و اکسیژن‌ ایران‌1399/06/25جهت برگزاري مجمع عمومي عادي ساليانه نوبت دوم صاحبان سهام
  41وتعاونبیمه تعاون1399/06/26 جهت برگزاري مجمع عمومي عادي بطور فوق العاده
  42فبستمصنایع ‌بسته‌بندی‌ مشهد1399/05/15جهت برگزاري مجمع عمومي فوق العاده
  43وحافظبیمه حافظ1399/06/17به دليل افشاي اطلاعات با اهميت مصاديق گروه (الف)
  44وسدیدگروه ‌صنعتی‌سدید1399/06/22جهت برگزاری مجمع عمومي عادي بطور فوق العاده
  45وسینبیمه سینا1399/06/26جهت برگزاري مجامع عمومي عادي بطور فوق العاده صاحبان سهام
  46خودکفااقتصادی و خودکفایی آزادگان1399/06/24جهت برگزاری مجمع عمومی فوق العاده
  47فوکافولاد کاویان1399/06/25جهت برگزاری مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده
  48گپارسامور رفاهی کارگزاران پارس1399/07/08جهت برگزاري مجمع عمومي عادي ساليانه نوبت دوم
  49وجامیسرمایه گذاری جامی1399/07/02جهت برگزاري مجامع عمومي عادي ساليانه نوبت دوم
  50آبینکشت و صنعت آبشیرین1399/07/05به دليل افشاي اطلاعات با اهميت مصاديق گروه (الف)
  51وحکمتبیمه حکمت صبا1399/06/25جهت برگزاری مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده نوبت دوم صاحبان سهام
  52شساختمهندسی و ساختمان صنایع نفت1399/06/24جهت برگزاري مجمع عمومي عادي ساليانه
  53وملتسرمایه گذاری ملت1399/06/02مطابق با اطلاعيه منتشره در تارنماي كدال، با توجه به عدم رفع ابهام، تعليق نماد معاملاتي بنا به تشخيص شركت فرابورس ايران حداكثر تا تاريخ 1399/07/19 ادامه مي يابد.
  54جوینکشت و صنعت جوین
  55سمایهبانک سرمایه1399/06/29جهت برگزاري مجمع عمومي عادي بطور فوق العاده
  56وهنرگروه توسعه هنر ایران1399/07/06به دليل افشاي اطلاعات با اهميت مصاديق گروه (الف)
  57خبازرسبازرسی مهندسی و صنعتی ایران1399/05/25مطابق با اطلاعيه منتشره در تارنماي كدال، با توجه به عدم رفع ابهام، تعليق نماد معاملاتي بنا به تشخيص شركت فرابورس ايران حداكثر تا تاريخ 1399/07/06 ادامه مي يابد.
  تابلو پایه نارنجی (13)
  58بتککارخانجات کابل سازی‌ تک‌1399/06/04جهت برگزاری مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده صاحبان سهام
  59شستانپتروشیمی گلستان1399/04/10به منظور بررسی وضعیت شفافیت اطلاعاتی ناشر، تعلیق نماد معاملاتی حداکثر تا تاریخ 1399/07/19 ادامه می یابد.
  60چکارمکارتن‌ مشهد1397/04/27جهت برگزاری مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام 97/06/31 و عدم اظهار نظر حسابرس نسبت به صورت مالی
  61قیستوشرکت قند بیستون1395/12/17جهت برگزاري مجامع عمومي عادي بطور فوق العاده و عمومي عادي ساليانه نوبت دوم صاحبان سهام
  62وشهربانک شهر1399/07/07به دليل افشاي اطلاعات با اهميت مصاديق گروه (ب)
  63تفیرومهندسی فیروزا1399/06/31جهت برگزاري مجمع عمومي عادي بطور فوق العاده
  64رفاهفروشگاه های زنجیره ای رفاه1397/11/28جهت برگزاري مجمع عمومي عادي ساليانه صاحبان سهام
  65ومهربانک مهر اقتصاد
  66فاهوازنورد و لوله اهواز1399/07/05مطابق با اطلاعيه منتشره در تارنماي كدال، به استناد بند 7 ماده 13 مكرر 2 دستورالعمل اجرايي نحوه انجام معاملات اوراق بهادار در فرابورس ايران، نماد معاملاتي (فاهواز1) بنا به تشخيص شركت فرابورس ايران حداكثر تا تاريخ 1399/07/15 تعليق شد.
  67وآداکصنعت و تجارت آداک1398/09/03به منظور بررسی وضعیت شفافیت اطلاعاتی ناشر، تعلیق نماد معاملاتی حداکثر تا تاریخ 1399/07/30 ادامه می یابد.
  68قنقشقند نقش جهان1399/07/01جهت برگزاري مجمع عمومي عادي ساليانه نوبت دوم
  69شلیاشرکت مواد ویژه لیا1397/10/03به دلیل لغو پذیرش از بازار دوم و انتقال به بازار پایه
  70گشانتوسعه بین المللی پدیده شاندیز1399/06/01مطابق با اطلاعيه منتشره در تارنماي كدال، با توجه به عدم رفع ابهام، تعليق نماد معاملاتي بنا به تشخيص شركت فرابورس ايران حداكثر تا تاريخ 1399/07/13 ادامه مي يابد.
  تابلو پایه قرمز (7)
  71توسعهاعتباری توسعه1399/01/24به منظور بررسی وضعیت شفافیت اطلاعاتی ناشر، تعلیق نماد معاملاتی حداکثر تا تاریخ 1399/06/31 ادامه می یابد.
  72وقوامبانک قوامین
  73چبسپابسته‌ بندی‌ پارس1394/06/16جهت برگزاري مجمع عمومي عادي بطور فوق العاده صاحبان سهام
  74غیوانکیوان1399/04/23به منظور بررسی وضعیت شفافیت اطلاعاتی ناشر، تعلیق نماد معاملاتی حداکثر تا تاریخ 1399/07/13 ادامه می یابد.
  75فسلیرسولیران‌1399/04/04جهت برگزاري مجمع عمومي عادي ساليانه صاحبان سهام و مجمع عمومي فوق العاده
  76تراکماشین‌آلات صنعتی تراکتورسازی‌
  77بدکوشرکت فروشگاه زنجیره ای دیاکو1394/09/01به دليل ابهام در ارائه اطلاعات و فعاليت شرکت
  ETF (3)
  78صغربصندوق س.مسکن شمال غرب-ز
  79آرمانیص.س.ج.فناوری آرمانی80%تادیه
  80تهران1ص.ج.یکم دانشگاه تهران20% تادیه
ارزش بازار فرابورس ایران
گزارشی از همه صنایع
زراعت و خدمات وابسته
پرورش محصولات و باغبانی
کشاورزی، دامپروری و خدمات وابسته
پرورش حیوانات
کشاورزی و خدمات دامپروری جز دامپزشکی
پرورش طیور
پرورش حیوانات وتولید سایر محصولات حیوانی
فعالیتهای حمایتی تولید محصولات
جنگلداری و ماهیگیری
جنگل شناسی و دیگر فعالیتهای جنگلداری
استخراج زغال سنگ
استخراج و انبار زغال سنگ سخت
استخراج نفت گاز و خدمات جنبی جز اکتشاف
استخراج نفت خام وگاز طبیعی
خدمات جنبی استخراج نفت گاز جز اکتشاف
استخراج کانه های فلزی
استخراج آهن
استخراج کانه فلزی غیرآهن
استخراج سایر کانه های فلزی
استخراج سایر معادن
استخراج سنگ، ماسه و خاک رس
استخراج کانه های شیمیایی و کود
حذف شده- فرآورده‌های غذایی و آشامیدنی
پردازش و نگهداری ماهی و محصولات مرتبط
پردازش و نگهداری میوه و سبزی
گروه تولید روغن های حیوانی و نباتی
گروه تولید لبنیات
گروه تولید حبوبات
گروه تولید نشاسته و محصولات وابسته
گروه تولید خوراک آماده دام
گروه تولید نان و محصولات وابسته
گروه تولید شکر
گروه تولید کاکائو، شکلات و شیرینیجات
تولید سایر محصولات غذایی
گروه تولید جو و مااشعیر
تولید نوشابه و آب معدنی
منسوجات
آماده سازی و ریسندگی نخ، پارچه بافی
تولید محصولات نساجی به غیر از پوشاک
تولید و فروش فرش و قالی
دباغی، پرداخت چرم و ساخت انواع پاپوش
تولید کفش
سایر محصولات چرمی
محصولات چوبی
تولید تخته چند لا و سایر تخته ها
تولید دیگر محصولات چوبی
محصولات کاغذی
تولید خمیر کاغذ، کاغذ و مقوا
تولید کاغذ و مقوای موجدار و محفظه آنها
تولید سایر محصولات کاغذ و مقوا
انتشار، چاپ و تکثیر
چاپ
فراورده های نفتی، کک و سوخت هسته ای
ساخت فرآورده های نفتی تصفیه شده
تولید محصولات پالایش شده پتروشیمی
سایر فراورده های نفتی و سوختی
حذف شده-مواد و محصولات شیمیایی
مواد شیمیایی پایه به جز کود
گروه تولید کود و ترکیبات نیتروژن
گروه تولید پلاستیک اولیه و لاستیک ترکیبی
حشره کش و سایر محصولات شیمیایی کشاورزی
تولید رنگ، بتونه، جوهر و پوشش های مشابه
گروه تولید داروهای شیمیایی و گیاهی
گروه شوینده ها، عطر و محصولات آرایشی
گروه تولید سایر محصولات شیمیایی
گروه تولید نخهای مصنوعی
لاستیک و پلاستیک
تولید تایر و بازسازی تایرهای لاستیکی
تولید سایر محصولات لاستیکی
تولید محصولات پلاستیکی
تولید محصولات کامپیوتری الکترونیکی ونوری
تولید قطعات و بردهای الکترونیکی
تولید رایانه و تجهیزات جانبی
گروه تولید سرامیک غیرساختمانی
گروه تولید محصولات سرامیکی نسوز
تولید گل و سرامیک ساختمانی
تولید سیمان ، آهک و گچ
تولید محصولات بتنی ، سیمانی و گچی
تولید سایر محصولات معدنی غیرفلزی
فلزات اساسی
تولید آهن و فولاد پایه
تولید فلزات گرانبهای غیرآهن
ریخته گری آهن و فولاد
استخراج سایر فلزات اساسی
ساخت محصولات فلزی
تولید محصولات فلزی ساختمانی
تولید مخزن و محفظه فلزات
تولید مواد بخار به جز دیگهای بخار مرکزی
ساخت ابزارهای دستی پرقدرت
تولید کارد و چنگال، ابزار دستی و عمومی
تولید سایر محصولات فلزی ساخته شده
ماشین آلات و تجهیزات
تولید موتور و توربین
تولید پمپ، کمپرسور، مته و دریچه
تولید یاتاقان، دنده و اجزای هدایتی
تولید اجاق، کوره و مشعل کوره
تولید تجهیزات بالابر و جابجایی
تولید سایر ماشین آلات عمومی
تولید ماشین آلات کشاورزی و باغبانی
تولید ابزارهای ماشینی
تولید ماشین آلات استخراج و ساختمان
تولید ماشین آلات نساجی و چرم سازی
تولید وسایل خانگی
تولید سایر ماشین آلات و تجهیزات
ماشین آلات و دستگاه‌های برقی
تولید موتورها، مولدها و مبدلهای الکتریکی
تولید تجهیزات توزیع و کنترل برق
تولید سیم و کابل عایق
تولید انباره، پیل و باتری ساده
تولید لامپ برقی و تجهیزات روشنایی
ساخت دستگاه‌ها و وسایل ارتباطی
فرستنده رادیو، تلویزیون و تلفن و تلگراف
گیرنده رادیو، تلویزیون و تجهیزات وابسته
ابزارپزشکی، اپتیکی و اندازه‌گیری
وسایل اندازه گیری غیر از کنترل صنعتی
خودرو و ساخت قطعات
تولید وسایل نقلیه موتوری
ساخت بدنه وسایل نقلیه موتوری ساخت تریلر
قطعات یدکی و جانبی وسایل نقلیه موتوری
سایر قطعات یدکی و وسایل نقلیه موتوری
سایر تجهیزات حمل و نقل
ساخت و تعمیر کشتی
تولید موتوسیکلت
مبلمان و مصنوعات دیگر
تولید سایر موارد
قند و شکر
تولید شکر
شرکتهای چند رشته ای صنعتی
شرکتهای صنعتی چند رشته ای
عرضه برق، گاز، بخاروآب گرم
تولید انتقال و توزیع نیروی برق
تولید،لنتقال و توزیع برق،گاز،بخاروآب گرم
تامین بخار و آب گرم
جمع آوری، تصفیه و توزیع آب
جمع آوری، تصفیه و توزیع آب
محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر
پرورش و نگهداری ماهی و محصولات ماهی
پرورش و نگهداری میوه جات و سبزیجات
تولید روغن های حیوانی و نباتی
تولید لبنیات
تولید حبوبات
تولید نشاسته و محصولات وابسته
تولید خوراک آماده دام
تولید نان و محصولات وابسته
تولید کاکائو، شکلات و شیرینی جات
تولید سایر محصولات غذایی
تولید جو و ماءالشعیر
تولید نوشیدنی و آبمیوه
زیر گروه سایر محصولات غذایی
مواد و محصولات دارویی
تولید داروهای شیمیایی و گیاهی
تولید سایر محصولات دارویی
محصولات شیمیایی
تولید مواد شیمیایی پایه به جز کود
تولید کود و ترکیبات نیتروژن
تولید پلاستیک اولیه و لاستیک ترکیبی
تولید حشره کش و سایر محصولات شیمیایی
تولید رنگ، بتونه، جوهر
تولید شوینده ها، عطر و محصولات آرایشی
تولید سایر محصولات شیمیایی
تولید نخ های مصنوعی
تولید محصولات شیمیایی دیگر
پیمانکاری صنعتی
ساختمان و مهندسی عمران
پیمانکاری طرح های صنعتی
مدیریت پسماند
سایر فعالیت های پیمانکاری
تجارت عمده فروشی به جز وسایل نقلیه موتور
عمده فروشی براساس هزینه و یا قرارداد
عمده فروشی تجهیزات وقطعات الکترونیکی
تجارت عمده فروشی غیر تخصصی
خرده فروشی،باستثنای وسایل نقلیه موتوری
خرده فروشی انواع موادغذایی،نوشیدنی وغیره
خرده فروشی موادغذایی در فروشگاههای تخصصی
کاشی و سرامیک
تولید گل و سرامیک ساختمانی
تجارت عمده وخرده فروشی وسائط نقلیه موتور
فروش وسائط نقلیه
فروش قطعات یدکی لوازم الحاقی وسایل نقلیه
حمل و نقل هوایی
حمل و نقل هوایی مسافر
حمل و نقل هوایی با برنامه زمانی
انبارداری و حمایت از فعالیتهای حمل و نقل
فعالیتهای خدماتی وابسته به حمل و نقل آبی
فعالیتهای خدماتی وابسته حمل ونقل هوایی
سیمان، آهک و گچ
تولید سیمان، آهک و گچ
تولید بتون
سایر محصولات کانی غیرفلزی
تولید شیشه
تولید سرامیک غیرساختمانی
تولید محصولات سرامیکی نسوز
تولید محصولات بتنی، سیمانی و گچ
تولید سایر محصولات معدنی غیرفلزی
هتل و رستوران
هتل ها ، اردو و دیگر تدارکات اقامت کوتاه
کاربردهای تجاری اداری فرهنگی و گردشگری
فعالیت خدماتی مربوط به غذا و آشامیدنی ها
سرمایه گذاریها
سایر واسطه های مالی
بانکها و موسسات اعتباری
سایر واسطه های پولی
سایرواسطه های مالی
سایر واسطه گریهای مالی
لیزینگ مالی
اوراق حق تقدم استفاده از تسهیلات مسکن
اوراق حق تقدم استفاده از تسهیلات مسکن
حمل ونقل، انبارداری و ارتباطات
خدمات حمل و نقل دریایی
حمل و نقل از طریق خطوط راه آهن
سایر حمل و نقلهای زمینی برنامه ریزی شده
حمل و نقل بار زمینی
حمل و نقل آبی
حمل و نقل دریایی وحمل ونقل درآبهای ساحلی
سایر فعالیت های پشتیبانی و حمل و نقل
فعالیت های پشتیبانی و کمکی حمل و نقل
جابجایی محموله
حذف-سایر فعالیت های پشتیبانی و حمل و نقل
مخابرات
مخابرات
واسطه‌گری‌های مالی و پولی
سایر واسطه های پولی
لیزینگ مالی
سایر واسطه های مالی
بیمه وصندوق بازنشستگی به جزتامین اجتماعی
بیمه زندگی
بیمه غیرزندگی
فعالیتهای مالی و اجرائی
فعالیتهای کمکی به نهادهای مالی واسط
اداره ی بازارهای مالی
فعالیتهای مرتبط با اوراق بهادار
بجز تامین وجوه بیمه و بازنشستگی
صندوق سرمایه گذاری قابل معامله
صندوق سرمایه گذاری مختلط
صندوق سرمایه گذاری در سهام
صندوق سرمایه گذاری در اوراق با درآمدثابت
صندوق های زمین و ساختمان
صندوق های پروژه
صندوق سرمایه گذاری جسورانه
صندوق سرمایه گذاری خصوصی
اوراق تامین مالی
صکوک اجاره
صکوک مرابحه
صکوک استصناع
اوراق رهنی
صکوک تجاری اسلامی
اوارق مشارکت دولتی
اوراق مشارکت شهرداری ها
اوراق مشارکت بانک مرکزی
اوراق مشارکت بخش خصوصی
اوراق مشارکت دولتی بدون ضمانت دولت
اوراق مشارکت منتشره بانکها
گواهی سپرده عام
گواهی سپرده خاص
اسناد خزانه اسلامی
اوراق تسویه خزانه
اوراق اجاره دولتی با ضمانت دولت
اوراق اجاره دولتی بدون ضمانت دولت
اسناد خزانه اسلامی کوتاه مدت
اوراق مرابحه دولتی با ضمانت دولت
اوراق منفعت دولتی با ضمانت دولت
اوراق منفعت خصوصی
تامین مالی جمعی
انبوه سازی، املاک و مستغلات
املاک و مستغلات با ملک خود یا لیزینگ شده
پیمانکاری املاک و مستغلات
سایر فعالیت های املاک و مستغلات
فعالیت مهندسی، تجزیه، تحلیل و آزمایش فنی
تجزیه و تحلیل و آزمایش فنی
رایانه و فعالیت‌های وابسته به آن
سایر فعالیت های رایانه ای
مشاوره و تهیه نرم افزار
اطلاعات و ارتباطات
خدمات ارزش افزوده
خدمات فنی و مهندسی
فعالیتهای ساختمانی و مشاوره فنی مرتبط
آزمایش و تحلیل فنی
سایر فعالیتهای حرفه ای علمی و فنی
اوراق بهادار مبتنی بر دارایی فکری
اوراق بهادارشرکت س.خ مبتنی بردارایی فکری
اوراق بهادار مبتنی بر دارایی فکری
حق بهره برداری اوراق مبتنی بردارایی فکری
فعالبت های اجاره و لیزینگ
اجاره و لیزینگ وسائط نقلیه موتوری
فعالیت پشتیبانی اجرائی اداری وحمایت کسب
فعالیت حمایت از مشاغل دیگر
فعالیت های هنری، سرگرمی و خلاقانه
فعالیت های هنری
فعالیتهای فرهنگی و ورزشی
فعالیتهای ورزشی
گروه اوراق غیرفعال
اوراق غیرفعال
شاخص
معاملات امروز فرابورس ایران
حجم معاملات
ارزش معاملات
تعداد معاملات
  دیدگاه شما