ایران

اسنادخزانه-م10بودجه96-980911 (اخزا610)


آرم شرکت تعریف نشده است
قیمت پایانی
995,921
0 0 %
آخرین قیمت
996,300
379 0/04 %
  • مشخصات اوراق
  • اطلاعات معاملات
  • تاریخچه وضعیت ناشر
  • پیام ناظر بازار
  • اطلاعیه های فرابورس
  • اخبار مرتبط
در حال دریافت اطلاعات
نام شرکت اسنادخزانه-م10بودجه96-980911
نماد اخزا610
نام شرکت TreasuryBill191202
نمونیک TB211
ISIN IRB3TB219891
بازار اوراق با درآمد ثابت
صنعت اوراق تامين مالي
زیر گروه صنعت اسناد خزانه اسلامي
نام اسنادخزانه-م10بودجه96-980911
مبلغ اسمی هر ورقه 1,000,000
مبلغ کل اوراق 17,000,000
مبلغ پذیرش شده 17,000,000
تاریخ انتشار 1396/08/11
مدت(ماه) 25
موضوع تسويه بدهي هاي بند (و) تبصره (16) قانون بودجه سال 1396 كل كشور
موضوع اسناد خزانه
نرخ سود اسمی %0
تعداد کل اوراق 17,000,000
تعداد اوراق پذیرش شده 17,000,000
تاریخ سررسید 1398/09/11
تاریخ پرداخت اولین سود 1398/09/11
مواعد پرداخت سود 0 ماه
ناشر وزارت امور اقتصادي و دارايي
ضامن خزانه داري كل كشور
عامل پرداخت سود شركت سپرده گذاري مركزي اوراق بهادار و تسويه وجوه
عنوانفایل
مصوبه هيات وزيران
مجوز انتشار
خروجی اکسل
تاریخمبلغ سود هر ورقه
1398/09/11 1,000,000
دانلود جدول سودهای روزشمار
وضعیت نماد ممنوع-متوقف
دامنه نوسان مجاز
تعداد معاملات 0
حجم مبنا 1
حجم معاملات 0
ارزش معاملات 0
ارزش بازار 16,930/66
بیشترین قیمت 996800
کمترین قیمت 995345
قیمت پایانی 995,921
YTM 23/75%
آخرین قیمت 996,300
YTM 21/32%
عرضه تقاضا
تعداد حجم YTM قیمت قیمت YTM حجم تعداد
22160%997,000667,6000%25,0001
120%1,000,00000%00
000%000%00
همه موارد
اخزا6
اخزا62
رهن9704
رهن97042
تسه9504
تسه95042
فولاد97
تسه9505
تسه95052
صامید
صامید2
ماهان2
ماهان22
تسه9005
تسه90052
اخزا7
اخزا72
اخزا74
اخزا8
اخزا82
اخزا84
اخزا9
اخزا92
اخزا94
اخزا10
اخزا104
تسه9506
تسه95062
تسه9006
تسه90062
لوتوس99
لوتوس992
گندم9707
گندم97072
گندم97074
امید99
امید992
پارس9607
پارس96072
تسه9507
تسه95072
تسه9007
تسه90072
تسه9508
تسه95082
سخا1
سخا2
تسه9509
تسه95092
رویش
رویش4
آتی1
آتی14
رفاه96
اخزا11
اخزا112
تسه9510
تسه95102
اجاد21
اجاد212
اجاد22
اجاد222
اجاد23
اجاد232
اجاد24
اجاد242
اجاد25
اجاد252
اجاد26
اجاد262
اجاد27
اجاد272
سلامت2
سلامت22
سلامت3
سلامت32
سلامت4
سلامت42
سلامت5
سلامت52
سلامت1
سلامت12
تسه9511
تسه95112
کرانه99
کرانه992
تسه9512
تسه95122
اجاد41
تسه9601
تسه96012
حکمتخ1
تسه9008
تسه90082
اخزا11خ2
اخزا11خ3
اخزا11خ4
اخزا11ف2
اخزا11ف3
اخزا11ف4
تسه9009
تسه90092
هرمزخ3
بوتان
بوتان4
هرمزف2
هرمزف3
هرمزف4
تسه9602
تسه96022
تسه9603
تسه96032
تسه9604
تسه96042
جوپار
جوپار2
تسه9605
تسه96052
سخاب2
سخاب22
سخاب3
سخاب32
سخاب4
سخاب42
سخاب5
سخاب52
سخاب6
سخاب62
تسه9010
تسه90102
سخاب7
سخاب72
سخاب74
آرمانی
آرمانی4
تسه9606
تسه96062
اجاد3
اجاد32
اجاد34
اجاد42
اجاد422
اجاد424
تسه9607
تسه96072
تسه9011
تسه90112
حسیرتبعی9708
گندم2
گندم22
گندم24
تسه9608
تسه96082
اخزا611
اخزا6112
اخزا601
اخزا6012
اخزا602
اخزا6022
اخزا6024
اخزا603
اخزا6032
اخزا6034
کرمان98
کرمان982
سلامت6
سلامت62
سلامت64
تسه9609
تسه96092
تسه9012
تسه90122
اخزا604
اخزا6042
اخزا6044
اخزا605
اخزا6052
اخزا6054
اخزا606
اخزا6062
شرق1400
تسه9101
تسه91012
اشاد1
اشاد12
اشاد14
تسه9610
تسه96102
تسه9102
تسه91022
اخزا607
اخزا6072
اخزا6074
اخزا608
اخزا6082
اخزا6084
اخزا610
اخزا6102
اخزا6104
اخزا614
اخزا6142
اخزا609
اخزا6092
اخزا6094
اخزا612
اخزا6122
اخزا6124
اخزا613
اخزا6132
اخزا6134
اخزا615
اخزا6152
اخزا6154
صسکن
صسکن2
تملی611
تسه9611
تسه96112
تسه96114
افاد1
افاد12
صینا1
افاد14
صمپنا
صمپنا2
تملی612
صمپنا4
تسه9103
تسه91032
اشاد3
اشاد32
انصا1
انصا12
اشاد34
اشاد4
انصا14
اشاد42
اشاد44
اشاد5
اشاد52
اشاد54
اشاد6
اشاد62
اشاد64
اشاد7
اشاد72
اشاد74
اشاد8
اشاد82
اشاد84
اشاد9
اشاد92
اشاد94
تامین97
تامین972
تسه9612
تسه96122
تسه96124
شستا991
شستا9912
شستا992
شستا9922
شستا993
تسه9104
تسه91042
شستا994
شستا9942
افاد2
افاد24
اشاد2
اشاد24
تسه9701
تسه97012
تسه97014
آشناتک
تملی701
بعثت
تملی702
شرق
ماهان
پانفت1
تسه9702
تسه97022
سعدی
تسه97024
صبا1401
صبا14012
تهران1
اخزا621
اخزا622
اخزا623
اخزا6232
تسه9105
اخزا6234
تسه91052
اخزا624
اخزا6242
اخزا6244
تملی703
تسه9703
تسه97032
مجد2
مجد22
مجد24
کورش99
کورش992
تسه9704
تسه97042
تملی704
ریل1401
ریل14012
اوصتا
اوصتا2
اوصتا4
البرز02
البرز022
تملی705
تسه9705
تسه97052
تسه9106
تسه91062
شستا001
شستا0012
شستا002
شستا003
شستا0032
شستا004
شستا0042
اخزا701
اخزا7012
اخزا702
اخزا7022
اخزا703
اخزا7032
اخزا7034
اخزا704
اخزا7042
اخزا7044
اخزا706
اخزا7062
اخزا7064
اخزا707
اخزا7074
اخزا705
اخزا7052
اخزا708
اخزا7082
اخزا709
اخزا7092
اخزا710
اخزا711
اخزا7112
اخزا712
اخزا7122
تسه9706
تسه97062
تملی706
قرن99
قرن992
حکمت01
تسه9107
تسه91072
مبین011
مبین0112
مبین012
مبین0122
مبین013
مبین0132
تملی707
تسه9707
تسه97072
فنابا
تملی708
تسه9708
تسه97082
گولان
تملی709
تسه9709
تسه97092
اخزا713
اخزا7132
اخزا7134
اخزا714
اخزا7142
مبین014
مبین015
مبین0152
مبین016
مبین0162
تسه9710
تسه97102
آسامید
آسامید2
آسامید4
تملی710
تسه9108
تسه91082
اروند01
اروند02
اروند03
اروند032
اروند04
اروند042
اروند05
اروند052
اروند06
اروند062
اروند07
اروند072
ماهان01
تملی711
تسه9711
تسه97112
کرمان00
کرمان002
گهر1
گهر12
اشاد10
اشاد102
اشاد104
نوریل02
حریل02
شستا005
شستا0052
اخزا715
اخزا7152
اخزا716
اخزا7162
اخزا7164
اروند08
اروند082
اروند09
اروند10
اروند102
اروند11
اروند112
اخزا717
تسه9712
تسه9109
تسه97122
تسه91092
تملی712
تملی801
تسه9801
تسه98012
تملی802
تسه9802
تسه98022
اخزا718
اخزا7182
اخزا7184
اخزا719
اخزا7192
اخزا720
اخزا7202
اخزا721
اخزا7212
اخزا722
اخزا7222
اخزا723
اخزا7232
تملی803
تسه9803
تسه98032
تسه9110
تسه91102
تسه9804
تسه98042
تملی804
تسه9111
تسه91112
اخزا803
اخزا811
اخزا8112
اخزا814
اخزا8142
اخزا801
ومدکو1
ومدکو12
ومدکو14
اخزا802
اخزا804
مراز1
مراز12
اخزا8044
مراز14
اخزا805
ربوتا
اخزا8052
اخزا8054
اخزا806
تسه9112
اخزا8062
تسه91122
اخزا807
اخزا8072
اخزا808
صایان1
صایان12
اخزا809
صپارس
اخزا8092
صپارس2
صپارس4
اخزا810
اخزا8102
اخزا812
اخزا8122
اخزا813
تسه9201
اخزا8132
تسه92012
اخزا815
اخزا8152
دارا
دارا2
دارا4
تملی805
تسه9805
تسه98052
شلرد02
تسه9202
تسه92022
دزفول
دزفول2
تسه9203
تسه92032
تسه9806
تسه98062
تملی806
پارتین
تسه9204
تسه92042
تسه9807
تسه98072
دمعیار
دمعیار2
افاد4
اخزا816
اخزا8164
اخزا8162
تملی807
آسام
آسام2
آسام4
افاد51
افاد514
افاد52
تسه9205
تسه92052
افاد524
افاد53
افاد534
افاد54
افاد544
افاد55
افاد554
کیش1402
کیش14022
تسه9808
تسه98082
تملی808
افاد61
افاد614
افاد62
افاد624
تملی809
تسه9809
تسه98092
اخزا817
اخزا818
اخزا8182
کاریس
کاریس2
کاریس4
افاد71
افاد72
افاد73
تسه9206
تسه92062
افاد734
افاد74
افاد744
تسه9810
صچاد
تسه98102
صچاد2
افاد81
صچاد4
افاد814
افاد82
صمپنا2
صمپنا22
افاد824
افاد83
صمپنا24
افاد84
تسه9207
تسه92072
ونچر
تسه9811
تسه98112
تابان01
تابان012
تابان02
تابان022
تابان03
تابان032
نوآور
گنجین
گنجین2
گنجین4
اخزا819
اخزا8192
اخزا820
اخزا8202
اخزا821
اخزا8212
اراد11
اراد114
اراد12
اراد13
اراد21
اراد22
تسه9208
اراد224
تسه92082
اراد23
اراد24
کرونا1
کرونا12
سپهر
سپهر2
کرونا2
کرونا22
سپهر4
آساس
آساس2
آساس4
تسه9812
تسه98122
تسه9901
تسه9209
تسه99012
تسه92092
اطلس
اطلس2
اطلس4
دومینو4
تسه9902
تسه99022
کرمان02
اراد314
اراد324
تسه9903
تسه99032
اراد33
اراد334
اراد34
اراد344
صایتل
صایتل2
صایتل4
اراد35
اراد354
اراد36
اراد364
تسه9210
تسه92102
اخزا902
اخزا9022
اخزا903
اخزا9032
اخزا904
آوا
آوا2
داریک
داریک2
تسه9904
تسه99042
رهن0104
رهن01042
اراد37
اراد374
اراد38
اراد384
اراد394
تسه9211
تسه8907
تسه92112
تسه89072
اراد40
تسه8908
تسه89082
اراد404
تسه8909
تسه89092
تسه8910
تسه89102
تسه8911
تسه89112
تسه8912
تسه89122
تسه9001
تسه90012
اراد41
اراد414
اراد42
اراد424
اراد43
صدانا
صدانا2
اراد434
مدیر
اراد44
اراد444
اراد45
اراد454
تسه9905
تسه99052
صگلوکز
صگلوکز2
مراز2
مراز22
مراز24
تسه9212
تسه92122
اراد46
اراد47
اراد474
اراد48
اراد484
اراد49
اراد494
استارز
پرشیا97
اراد50
پرشیا972
پرشیا974
اراد504
اراد514
ومدکو2
ومدکو22
اراد524
تسه9301
اراد53
تسه93012
اراد534
تسه9906
تسه99062
ذوب تبعی9912
وملل تبعی9912
اراد54
اراد544
حرم03
گلگهر1
گلگهر12
صبصیر
صبصیر2
تسه9302
تسه93022
تسه9303
تسه93032
صبوتا2
تسه9304
تسه93042
الماس
الماس2
صکاشی
صکاشی2
تسه9305
تسه93052
نسیم
نسیم4
تسه9306
تسه93062
مشهد9612
مشهد96122
مشهد96124
تسه9307
تسه93072
تسه9308
تسه93082
تسه9309
تسه93092
صامیا
صامیا2
صمگا
صمگا2
تسه9310
تسه93102
تسه9311
تسه93112
صایتل2
صایتل22
صایتل24
تسه9312
تسه93122
اعتماد
اعتماد2
اعتماد4
رایان
رایان2
تسه9401
تسه94012
تبریز97
تبریز972
سکرد98
سکرد982
تسه9402
تسه94022
صایند
صایند2
صایند4
تسه9403
تسه94032
سخند
سخند2
سخند4
صخابر
صخابر2
تسه9404
تسه94042
ثروتم
ثروتم2
ثروتم4
تسه9405
تسه94052
مشهد971
مشهد9712
مشهد972
مشهد9722
مشهد973
مشهد9732
صغرب
صغرب4
تسه9406
تسه94062
اخزا1
کرج97
کرج972
قم971
قم9712
قم972
قم9722
قم973
قم9732
تسه9407
تسه94072
آگاس
آگاس2
آگاس4
تسه9408
تسه94082
تسه9409
تسه94092
صدانا98
صدانا982
تسه9410
تسه94102
اخزا2
اخزا22
اخزا3
اخزا32
اخزا4
اخزا42
اخزا44
اخزا5
اخزا52
اخزا54
آکورد
آکورد2
آکورد4
مسکن94
تسه9411
تسه94112
اجاد1
اجاد12
گردش95
تسه9412
تسه9002
تسه94122
تسه90022
صشرق99
گردش952
تسه9003
تسه90032
ساما1
ساما12
ساما14
تسه9501
تسه95012
آتیمس
آتیمس2
آتیمس4
مسکن1
مسکن12
جوپار99
جوپار992
تسه9502
تسه9004
تسه95022
تسه90042
نارنج
نارنج2
ماهان99
ماهان992
تسه9503
تسه95032

اجازه معاملات بلوک دارد
(Tick) فاصله های قیمتی ریال 1
شرح کارمزد خرید فروش مجموع بازار ها حداکثر مبلغ کارمزد خرید حداکثر مبلغ کارمزد فروش جمع کارمزدها
کارمزد کارگزاران 0.0006 0.0006 0.0012 50 50 100
کارمزد فرابورس 0.0001 0.0001 0.0002 20 20 40
کارمزد سپرده‌گذاری 0.000015 0.000015 0.00003 6 6 12
کارمزد مدیریت فناوری 0.0001 0.0001 0.0002 4 4 8
مجموع بازار ها 0.000725 0.000725 0.00145
ادامه...
صنعت اوراق تامين مالي
نماد پایانی YTM 20 روز
اخزا8151 734,853 YTM
اخزا8111 813,387 YTM
اخزا8091 820,569 YTM
اخزا8181 709,923 YTM
اراد501 1 YTM
ادامه...
اسناد خزانه اسلامي
نماد پایانی YTM 20 روز
اخزا8151 734,853 YTM
اخزا8111 813,387 YTM
اخزا8091 820,569 YTM
اخزا8181 709,923 YTM
اخزا8121 804,415 YTM
خروجی اکسل
تاریختعدادقیمت پایانیحجمارزشYTM پایانی
1398-09-04 9 995,921 1,528 1/52 23/75%
1398-09-04 9 995,921 1,528 1/52 23/75%
1398-09-03 11 995,855 3,085 3/07 20/87%
1398-09-03 11 995,855 3,085 3/07 20/87%
1398-09-02 24 994,337 8,433 8/39 25/9%
1398-08-29 19 993,221 25,800 25/63 22/99%
1398-08-28 11 993,242 5,722 5/68 20/97%
1398-08-27 6 992,663 1,001 993/66 -
1398-08-26 2 992,501 1,930 1/92 20/1%
1398-08-25 21 993,937 538 534/74 14/88%
12345678910...
تعداد رکورد:
فهرست نمادهای اختیار معامله اخزا610

نماد شرح آخرین قیمت قیمت تقاضا قیمت عرضه حجم

نماد شرح آخرین قیمت قیمت تقاضا قیمت عرضه حجم
در حال دریافت اطلاعات
در حال دریافت اطلاعات
در حال دریافت اطلاعات
نام اوراق: اسنادخزانه-م10بودجه96-980911
نماد: اخزا610
نام لاتین: TreasuryBill191202
نمونیک: TB211
کد ISIN: IRB3TB219891
بازار: اوراق با درآمد ثابت
گروه صنعت: اوراق تامين مالي
زیرگروه صنعت: اسناد خزانه اسلامي
ناشر:
بانی:
امین:
عامل فروش:
حسابرس:
ضامن:
متعهد پذیره نویسی:
بازار گردان:
آدرس شرکت: 
آدرس دفتر مرکزی: 
آدرس امورسهام: 
تلفن: 
فکس: 
سایت: 
ایمیل: 
مدیر عامل: 
اعضای هیات مدیره: 
حسابرس: 
بازرس قانونی: 
سال مالی: 
سرمایه اسمی: 
...
ارزش بازار فرابورس ایران
گزارشی از همه صنایع
زراعت و خدمات وابسته
پرورش محصولات و باغبانی
کشاورزی، دامپروری و خدمات وابسته
پرورش حیوانات
کشاورزی و خدمات دامپروری جز دامپزشکی
پرورش طیور
پرورش حیوانات وتولید سایر محصولات حیوانی
فعالیتهای حمایتی تولید محصولات
جنگلداری و ماهیگیری
جنگل شناسی و دیگر فعالیتهای جنگلداری
استخراج زغال سنگ
استخراج و انبار زغال سنگ سخت
استخراج نفت گاز و خدمات جنبی جز اکتشاف
استخراج نفت خام وگاز طبیعی
خدمات جنبی استخراج نفت گاز جز اکتشاف
استخراج کانه های فلزی
استخراج آهن
استخراج کانه فلزی غیرآهن
استخراج سایر کانه های فلزی
استخراج سایر معادن
استخراج سنگ، ماسه و خاک رس
استخراج کانه های شیمیایی و کود
حذف شده- فرآورده‌های غذایی و آشامیدنی
پردازش و نگهداری ماهی و محصولات مرتبط
پردازش و نگهداری میوه و سبزی
گروه تولید روغن های حیوانی و نباتی
گروه تولید لبنیات
گروه تولید حبوبات
گروه تولید نشاسته و محصولات وابسته
گروه تولید خوراک آماده دام
گروه تولید نان و محصولات وابسته
گروه تولید شکر
گروه تولید کاکائو، شکلات و شیرینیجات
تولید سایر محصولات غذایی
گروه تولید جو و مااشعیر
تولید نوشابه و آب معدنی
منسوجات
آماده سازی و ریسندگی نخ، پارچه بافی
تولید محصولات نساجی به غیر از پوشاک
تولید و فروش فرش و قالی
دباغی، پرداخت چرم و ساخت انواع پاپوش
تولید کفش
سایر محصولات چرمی
محصولات چوبی
تولید تخته چند لا و سایر تخته ها
تولید دیگر محصولات چوبی
محصولات کاغذی
تولید خمیر کاغذ، کاغذ و مقوا
تولید کاغذ و مقوای موجدار و محفظه آنها
تولید سایر محصولات کاغذ و مقوا
انتشار، چاپ و تکثیر
چاپ
فراورده های نفتی، کک و سوخت هسته ای
ساخت فرآورده های نفتی تصفیه شده
تولید محصولات پالایش شده پتروشیمی
سایر فراورده های نفتی و سوختی
حذف شده-مواد و محصولات شیمیایی
مواد شیمیایی پایه به جز کود
گروه تولید کود و ترکیبات نیتروژن
گروه تولید پلاستیک اولیه و لاستیک ترکیبی
حشره کش و سایر محصولات شیمیایی کشاورزی
تولید رنگ، بتونه، جوهر و پوشش های مشابه
گروه تولید داروهای شیمیایی و گیاهی
گروه شوینده ها، عطر و محصولات آرایشی
گروه تولید سایر محصولات شیمیایی
گروه تولید نخهای مصنوعی
لاستیک و پلاستیک
تولید تایر و بازسازی تایرهای لاستیکی
تولید سایر محصولات لاستیکی
تولید محصولات پلاستیکی
تولید محصولات کامپیوتری الکترونیکی ونوری
تولید قطعات و بردهای الکترونیکی
تولید رایانه و تجهیزات جانبی
گروه تولید سرامیک غیرساختمانی
گروه تولید محصولات سرامیکی نسوز
تولید گل و سرامیک ساختمانی
تولید سیمان ، آهک و گچ
تولید محصولات بتنی ، سیمانی و گچی
تولید سایر محصولات معدنی غیرفلزی
فلزات اساسی
تولید آهن و فولاد پایه
تولید فلزات گرانبهای غیرآهن
ریخته گری آهن و فولاد
استخراج سایر فلزات اساسی
ساخت محصولات فلزی
تولید محصولات فلزی ساختمانی
تولید مخزن و محفظه فلزات
تولید مواد بخار به جز دیگهای بخار مرکزی
ساخت ابزارهای دستی پرقدرت
تولید کارد و چنگال، ابزار دستی و عمومی
تولید سایر محصولات فلزی ساخته شده
ماشین آلات و تجهیزات
تولید موتور و توربین
تولید پمپ، کمپرسور، مته و دریچه
تولید یاتاقان، دنده و اجزای هدایتی
تولید اجاق، کوره و مشعل کوره
تولید تجهیزات بالابر و جابجایی
تولید سایر ماشین آلات عمومی
تولید ماشین آلات کشاورزی و باغبانی
تولید ابزارهای ماشینی
تولید ماشین آلات استخراج و ساختمان
تولید ماشین آلات نساجی و چرم سازی
تولید وسایل خانگی
تولید سایر ماشین آلات و تجهیزات
ماشین آلات و دستگاه‌های برقی
تولید موتورها، مولدها و مبدلهای الکتریکی
تولید تجهیزات توزیع و کنترل برق
تولید سیم و کابل عایق
تولید انباره، پیل و باتری ساده
تولید لامپ برقی و تجهیزات روشنایی
ساخت دستگاه‌ها و وسایل ارتباطی
فرستنده رادیو، تلویزیون و تلفن و تلگراف
گیرنده رادیو، تلویزیون و تجهیزات وابسته
ابزارپزشکی، اپتیکی و اندازه‌گیری
وسایل اندازه گیری غیر از کنترل صنعتی
خودرو و ساخت قطعات
تولید وسایل نقلیه موتوری
ساخت بدنه وسایل نقلیه موتوری ساخت تریلر
قطعات یدکی و جانبی وسایل نقلیه موتوری
سایر قطعات یدکی و وسایل نقلیه موتوری
سایر تجهیزات حمل و نقل
ساخت و تعمیر کشتی
تولید موتوسیکلت
مبلمان و مصنوعات دیگر
تولید سایر موارد
قند و شکر
تولید شکر
شرکتهای چند رشته ای صنعتی
شرکتهای صنعتی چند رشته ای
عرضه برق، گاز، بخاروآب گرم
تولید انتقال و توزیع نیروی برق
تولید،لنتقال و توزیع برق،گاز،بخاروآب گرم
تامین بخار و آب گرم
جمع آوری، تصفیه و توزیع آب
جمع آوری، تصفیه و توزیع آب
محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر
پرورش و نگهداری ماهی و محصولات ماهی
پرورش و نگهداری میوه جات و سبزیجات
تولید روغن های حیوانی و نباتی
تولید لبنیات
تولید حبوبات
تولید نشاسته و محصولات وابسته
تولید خوراک آماده دام
تولید نان و محصولات وابسته
تولید کاکائو، شکلات و شیرینی جات
تولید سایر محصولات غذایی
تولید جو و ماءالشعیر
تولید نوشیدنی و آبمیوه
زیر گروه سایر محصولات غذایی
مواد و محصولات دارویی
تولید داروهای شیمیایی و گیاهی
تولید سایر محصولات دارویی
محصولات شیمیایی
تولید مواد شیمیایی پایه به جز کود
تولید کود و ترکیبات نیتروژن
تولید پلاستیک اولیه و لاستیک ترکیبی
تولید حشره کش و سایر محصولات شیمیایی
تولید رنگ، بتونه، جوهر
تولید شوینده ها، عطر و محصولات آرایشی
تولید سایر محصولات شیمیایی
تولید نخ های مصنوعی
تولید محصولات شیمیایی دیگر
پیمانکاری صنعتی
ساختمان و مهندسی عمران
پیمانکاری طرح های صنعتی
مدیریت پسماند
سایر فعالیت های پیمانکاری
تجارت عمده فروشی به جز وسایل نقلیه موتور
عمده فروشی براساس هزینه و یا قرارداد
عمده فروشی تجهیزات وقطعات الکترونیکی
تجارت عمده فروشی غیر تخصصی
خرده فروشی،باستثنای وسایل نقلیه موتوری
خرده فروشی انواع موادغذایی،نوشیدنی وغیره
خرده فروشی موادغذایی در فروشگاههای تخصصی
کاشی و سرامیک
تولید گل و سرامیک ساختمانی
تجارت عمده وخرده فروشی وسائط نقلیه موتور
فروش وسائط نقلیه
فروش قطعات یدکی لوازم الحاقی وسایل نقلیه
حمل و نقل هوایی
حمل و نقل هوایی مسافر
حمل و نقل هوایی با برنامه زمانی
انبارداری و حمایت از فعالیتهای حمل و نقل
فعالیتهای خدماتی وابسته به حمل و نقل آبی
فعالیتهای خدماتی وابسته حمل ونقل هوایی
سیمان، آهک و گچ
تولید سیمان، آهک و گچ
تولید بتون
سایر محصولات کانی غیرفلزی
تولید شیشه
تولید سرامیک غیرساختمانی
تولید محصولات سرامیکی نسوز
تولید محصولات بتنی، سیمانی و گچ
تولید سایر محصولات معدنی غیرفلزی
هتل و رستوران
هتل ها ، اردو و دیگر تدارکات اقامت کوتاه
کاربردهای تجاری اداری فرهنگی و گردشگری
فعالیت خدماتی مربوط به غذا و آشامیدنی ها
سرمایه گذاریها
سایر واسطه های مالی
بانکها و موسسات اعتباری
سایر واسطه های پولی
سایرواسطه های مالی
سایر واسطه گریهای مالی
لیزینگ مالی
اوراق حق تقدم استفاده از تسهیلات مسکن
اوراق حق تقدم استفاده از تسهیلات مسکن
حمل ونقل، انبارداری و ارتباطات
خدمات حمل و نقل دریایی
حمل و نقل از طریق خطوط راه آهن
سایر حمل و نقلهای زمینی برنامه ریزی شده
حمل و نقل بار زمینی
حمل و نقل آبی
حمل و نقل دریایی وحمل ونقل درآبهای ساحلی
سایر فعالیت های پشتیبانی و حمل و نقل
فعالیت های پشتیبانی و کمکی حمل و نقل
جابجایی محموله
حذف-سایر فعالیت های پشتیبانی و حمل و نقل
مخابرات
مخابرات
واسطه‌گری‌های مالی و پولی
سایر واسطه های پولی
لیزینگ مالی
سایر واسطه های مالی
بیمه وصندوق بازنشستگی به جزتامین اجتماعی
بیمه زندگی
بیمه غیرزندگی
فعالیتهای مالی و اجرائی
فعالیتهای کمکی به نهادهای مالی واسط
اداره ی بازارهای مالی
فعالیتهای مرتبط با اوراق بهادار
بجز تامین وجوه بیمه و بازنشستگی
صندوق سرمایه گذاری قابل معامله
صندوق سرمایه گذاری مختلط
صندوق سرمایه گذاری در سهام
صندوق سرمایه گذاری در اوراق با درآمدثابت
صندوق های زمین و ساختمان
صندوق های پروژه
صندوق سرمایه گذاری جسورانه
صندوق سرمایه گذاری خصوصی
اوراق تامین مالی
صکوک اجاره
صکوک مرابحه
صکوک استصناع
اوراق رهنی
صکوک تجاری اسلامی
اوارق مشارکت دولتی
اوراق مشارکت شهرداری ها
اوراق مشارکت بانک مرکزی
اوراق مشارکت بخش خصوصی
اوراق مشارکت دولتی بدون ضمانت دولت
اوراق مشارکت منتشره بانکها
گواهی سپرده عام
گواهی سپرده خاص
اسناد خزانه اسلامی
اوراق تسویه خزانه
اوراق اجاره دولتی با ضمانت دولت
اوراق اجاره دولتی بدون ضمانت دولت
اسناد خزانه اسلامی کوتاه مدت
اوراق مرابحه دولتی با ضمانت دولت
اوراق منفعت دولتی با ضمانت دولت
اوراق منفعت خصوصی
تامین مالی جمعی
انبوه سازی، املاک و مستغلات
املاک و مستغلات با ملک خود یا لیزینگ شده
پیمانکاری املاک و مستغلات
سایر فعالیت های املاک و مستغلات
فعالیت مهندسی، تجزیه، تحلیل و آزمایش فنی
تجزیه و تحلیل و آزمایش فنی
رایانه و فعالیت‌های وابسته به آن
سایر فعالیت های رایانه ای
مشاوره و تهیه نرم افزار
اطلاعات و ارتباطات
خدمات ارزش افزوده
خدمات فنی و مهندسی
فعالیتهای ساختمانی و مشاوره فنی مرتبط
آزمایش و تحلیل فنی
سایر فعالیتهای حرفه ای علمی و فنی
اوراق بهادار مبتنی بر دارایی فکری
اوراق بهادارشرکت س.خ مبتنی بردارایی فکری
اوراق بهادار مبتنی بر دارایی فکری
حق بهره برداری اوراق مبتنی بردارایی فکری
فعالبت های اجاره و لیزینگ
اجاره و لیزینگ وسائط نقلیه موتوری
فعالیت پشتیبانی اجرائی اداری وحمایت کسب
فعالیت حمایت از مشاغل دیگر
فعالیت های هنری، سرگرمی و خلاقانه
فعالیت های هنری
فعالیتهای فرهنگی و ورزشی
فعالیتهای ورزشی
گروه اوراق غیرفعال
اوراق غیرفعال
شاخص
معاملات امروز فرابورس ایران
حجم معاملات
ارزش معاملات
تعداد معاملات
  دیدگاه شما